click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af Svendborg Kommuneplan 2017-2029 er der udarbejdet en miljøscreening, for at vurdere planens virkninger på miljøet, jf. § 3, stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).

Svendborg Kommuneplan 2017-2029 er screenet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 2 samt lovens brede miljøbegreb. I screeningen er der redegjort for de temaer, som helt eller delvist gennemgår en revision, samt en vurdering af ændringernes virkninger på miljøet.

Se pdf ”Miljøscreening af Svendborg Kommuneplan 2017-2029” her.

Konklusionen på screeningen er, at kommuneplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet kommuneplanen ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet. Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annoncering af kommuneplanforslagets vedtagelse.

 

Klagevejledning

Fravalg af miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017-2029 kan påklages for så vidt angår retslige spørgsmål. Eventuel klage skal sendes senest 4 uger efter kommuneplanforslagets offentliggørelse til Planklagenævnet, dvs. senest den 12. juli 2017.

Det koster 900 kr. at klage, hvis du klager som privat person og 1.800 kr. for virksomheder.

Du kan klage via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger typisk på med NEM-ID.

Der kan i helt særlige tilfælde klages uden om Klageportalen. Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune.

Du kan finde uddybende oplysninger om klageadgang og behandlingen af klager på Planklagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00