click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Boligrækkefølgeplan

I kommuneplan 2017 er boligrækkefølgeplanen opdateret, sådan at lokalplanlagte områder er taget ud og nye arealer er lagt ind. Der er sket en overordnet tilpasning af rækkefølgeplanen, så den afspejler den aktuelle plansituation i de forskellige lokalområder i kommunen.

Der er udlagt 3 mindre områder til byudvikling, som bliver udlagt i kategori 1. Det betyder, at de umiddelbart kan bebygges. Udlæggene er foretaget i de lokalområder, hvor der ikke nogen restrummelighed eller hvor restrummeligheden er meget lille, og hvor de understøtter planstrategiens mål om at understøtte Svendborg by og havn, Tankefuld og lokalområderne.

Derudover er der foretaget flere tilpasninger, hvor områder har ændret kategori, da der er blevet lokalplanlagt i området, eller hvor udlæg ikke længere er aktuelle og derfor enten rykker ned i rækkefølgen eller bortfalder.

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • byudvikling i byerne skal ske efter udviklingspotentiale og efterspørgsel og i helheder.
  • byudvikling skal ske efter princippet "inde fra og ud".
  • der skal sikres klare grænser mellem by og land, således at spredt og tilfældig byudvikling i det åbne land skal undgås.
  • sikre tilstrækkelige og velbeliggende arealer til de kommende års nybyggeri af boliger.
Retningslinjer
  • Udbygning af boliger i Svendborg og lokalbyerne skal ske i overensstemmelse med rækkefølgeplanen i prioriteret rækkefølge indenfor hvert lokalområde.
  • Undtagelsesvist kan der ses bort herfra, hvis det kan dokumenteres, at en grundejer ikke ønsker at igangsætte byudvikling, såfremt byudviklingen fortsat overholder kommuneplanens retningslinjer for byvækst, herunder krav om byudvikling inde fra og ud.
Redegørelse
Boligrækkefølgeplan

For at sikre at byudviklingen sker i overensstemmelse med kommuneplanens principper for byudvikling indeholder kommuneplanen en rækkefølgeplan for Svendborg og lokalbyerne, som byudviklingen skal være i overensstemmelse med, jf. retningslinjerne. I første omgang dækker den kun boliger.

Rækkefølgeplanen inddeler kommunens ubebyggede boligarealer i lokalbyerne i tre kategorier:

  1. Boligområder som umiddelbart kan bebygges.
  2. Boligområder, hvor en konkret planlægning kan påbegyndes, når der ikke er flere kategori 1 boligområder i lokalområdet.
  3. Boligområder, der kan komme i spil i slutningen af kommuneplanens tidsperspektiv på 12 år.

 

Arealer til byudvikling

Der udlægges få nye arealer til byformål i Kommuneplan 2017-29 for at understøtte udviklingen i lokalområderne.

Kommunen har i overensstemmelse med Planlovens § 11f, stk. 2 gennemgået allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer og vurderet hvilke, der stadig er aktuelle, med udgangspunkt i hvor der er et reelt udviklingspotentiale og behov baseret på den hidtidige udvikling. Det har givet anledning til 3 mindre nyudlæg, samt ændringer i boligrækkefølgeplanen. 

 

Perspektivarealer

Jf. Planloven må kommuneplanen kun indeholde arealer til 12 års byvækst. Kortet viser de perspektivarealer, som indgår i kommuneplanen. Disse arealer er Byrådets oplæg til de mere langsigtede udviklingsretninger for byudvikling i forhold til bolig og erhvervsarealer.

Arealerne har ikke nogen juridisk gyldighed i kommuneplanen. Det vil sige, at der eksempelvis ikke umiddelbart kan bygges boliger på arealerne.

Efterhånden som de udlagte byudviklingsarealer bruges, vil det være perspektivarealerne, som Byrådet først vil søge at inddrage som nye byområder. Det vil kunne ske i den videre kommuneplanlægning.

Der er ikke foretaget nogen ændringer i perspektivarealer med kommuneplan 2017.

 

Herunder ses kort med boligrækkefølgeplanen og perspektivarealer.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00