S1

Følgende gælder for S1-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Sommerhusområde
Zonestatus Fremtidig: Sommerhusområde
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
15 %
Etageantal og bygningshøjde Max etager: 1
Max højde: 5 m

Følgende gælder for ALLE S1-områder:

Anvendelse

Områderne må kun anvendes til sommerhusbebyggelser til overnatning i tidsrummet 1. april - 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ophold. For pensionister der har ejet sommerhuset i mere end 8 år, er der mulighed for helårsbeboelse efter nærmere fastsatte regler i Sommerhusloven.

Der må ikke udøves virksomhed i områderne, bortset fra enkelte mindre butikker i fællesbebyggelsen til områdernes forsyning. Butikker tillades i det omfang, der er angivet for den enkelte kommuneplanramme.

Eksisterende ubebyggede fællesområder skal fastholdes som fælles friarealer og samtidig skal offentligheden sikres adgang til strandarealerne.

Bygningsregulerende bestemmelser

Området skal bevare/have præg af sommerhusområde og friholdes for gadelys, faste belægninger o. lign., der kan ændre området karakter i retning af parcelhusområde.

Fællesbebyggelse må maksimalt have et bebygget areal på 100 m².