Lokalområde Tankefuld-Rantzausminde

Tankefuld-projektet

Svendborg kommune har med byudviklingsprojektet Tankefuld igangsat den største byudviklingssatsning i Svendborgs historie. Ved at placere størstedelen af kommunens kommende byudvikling i et samlet område er det ambitionen at skabe en ny bydel, som kan styrke Svendborg og hele Sydfyn som et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge. Læs mere under mål og redegørelse og strategi.

Dette afsnit har derfor naturligt fokus på Tankefuld. Det er planen, at der gennemføres en samlet planlægning for Rantzausminde på et senere tidspunkt.

I Kommuneplan 2009-2021 fastlægges de overordnede principper for den langsigtede udvikling af Tankefuld, se underafsnittene. Der fastsættes specifikke arealudlæg for den planlagte kommende byzone i planperioden 2009-2021 samt fastlæggelse af perspektivarealer for byudviklingen ud over den første kommuneplanperiode (2022-2035).

Læs mere om Tankefuld på kommunens hjemmeside.

Bydelen Tankefuld-Rantzausminde omfatter bebyggelsen langs kysten ved Svendborg Sund fra Tankefuldskoven og mod vest indtil Lehnskov Strand. Bydelen grænser op til Svendborg Vest ved skovområderne Engene, Broerne og Sofielund og mod Svendborg Nord ved Faaborgvej indtil Hvidkilde Sø. Grænsen mod lokalområdet Ollerup-Vester Skerninge er umiddelbart vest for landsbyen Egense. Bydelen omfatter dermed det nye bydelsudviklingsområde Tankefuld, bykvarteret Rantzausminde og landsbyen Egense.

Kort over Tankefuld-Rantzausmindeområdet. Klik på kortet for at lave det større.

Der bor cirka 2500 personer i Tankefuld-Rantzausmindeområdet anno 2009.

Landskab og beliggenhed

Landskabet i bydelen er en småbakket overflade af moræneler. Den nordlige del bærer præg af herregårdslandskabets store linjer, mens landskabet fra Hellegårdsvej og sydpå til bebyggelseskoncentrationen ved Rantzausminde i højere grad er en mosaik af mindre markfelter, bebyggelser og beplantninger. På fladen ligger den slyngede Egense ås, der ved Pavegården nær ved landsbyen Egense når en højde af 54 meter. Landet falder de fleste steder brat af mod Svendborg Sund sydligst i bydelen, og hvor der er bygget villaer i en bræmme langs kysten med private parceller helt ned til strandkanten. Kun få steder findes en lav og offentlig tilgængelig forstrand som ved Lehnskov og ved Tankefuld-skoven. Ud over de nævnte skove er der i området Povlinelund ved Rantzausminde skole, Egebjergmose på Skovsbovej og øverst i bydelen Amalielyst ved Hvidkilde Slot. Øhavsstien krydser gennem området ad den gamle hovvej mellem Hvidkilde og Skovsbo, og fra Povlinelundskoven følger stien det gamle jernbanetracé gennem skovområdet Engene til bykvartererne ved Kogtved.

Liv og aktivitet

Tankefuld-Rantzausminde fungerer i væsentlighed som en boligforstad til Svendborg, og som nærrekreativt område for bydelens beboere samt for beboerne i bydelen Svendborg Vest og den vestlige del af Svendborg Bymidte. Nærheden til vandet og de mange skove i området gør bydelen til et særdeles attraktivt sted at bo. Fælleslivet udfolder sig især for de mange børnefamilier og for foreningslivet omkring skolen og idrætshallen. Bydelens borgerforening - Egense-Rantzausminde Beboerforening - driver det lille lokale Egense Forsamlingshus, der også fungerer som møde-, aktivitets- og samlingssted for bydelens beboere. Her holder også bydelens lokalarkiv til. Egense Præstegård er også omdrejningspunkt for en lang række kulturelle aktiviteter. Sejl- og vandsport hører naturligt til i den kystnære bydel, og ophold og samvær sker gerne ved lystbådehavnen samt ved Lehnskov Strand. Herudover spiller også hestesporten en særlig rolle i bydelen, dels ved Skovsbogård Rideskole og dels i tilknytning til islænderhesteforeningen Skeifa, der har igangsat større planer for etablering af faciliteter ved Hellegårdsvej. Her ligger også Sydfyns Erhvervsforskole, der tilbyder viderekvalificering til uddannelse og erhvervsliv for unge fra hele Sydfyn.

Historisk udvikling

Indtil langt op i det 20. århundrede var bebyggelseskoncentrationerne i området hovedsageligt centreret omkring landsbyerne Egense og Skovsbo. Egense fungerede blandt andet som en lille stationsby på jernbanestrækningen mellem Svendborg og Faaborg 1916 til 1954 og var centrum for mange af aktiviteterne i området indtil den massive byvækst med boliger i Rantzausminde. Ved kysten ligger bebyggelsen Fiskop Huse, der er nævnt i skriftlige kilder første gang i 1867 og opstået omkring en kystfiskerplads. Stedet er udpeget som særligt bevaringsværdigt kystkulturmiljø. Rantzausminde har tidligere blot været en mindre samling af gårde og huse. I slutningen af 1860'erne blev der opført en herskabsvilla Mira Mare, og der var fra 1904 til 1980 bådværft og udskibningssted dér, hvor det nuværende boligbyggeri Vesterrøn ligger. I forlængelse af den byvækst der satte ind i Kogtved fra første halvdel af 1900-tallet er der gradvist blevet bygget massivt ud med boliger langs kysten over Skovsbo Strand og i Rantzausminde, hovedsageligt villaer og de seneste år også flere rækkehus- og tæt-lav-bebyggelser.

Tankefuld byudviklingsprojekt

Bydelen Tankefuld-Rantzausminde vil over en årrække ændre karakter, når det store byudviklingsprojekt Tankefuld er gennemført. Der er udviklet en Masterplan for byudviklingen i Tankefuld-området indeholdende fastlæggelse af en helt ny vej fra Rantzausminde i syd til Fåborgvej i nord: en ny overordnet vej, der skal betjene nye by- og boligområder.

Visionen for Tankefuld er at skabe en ny bæredygtig bydel, der samtidigt udvikler og tilgængeliggør det bynære landskab og udvikler et nyt byområde med 3.000 boliger, nye vejanlæg, folkeskole, børnehaver, plejecenter og 25 nye virksomheder i en samlet landskabsbydel tæt på jernbanestation og motorvejstilslutninger. Bydelen vokser dermed kraftigt over en 25-30 årig periode med 100-150 nye boliger om året og vil ende med en befolkning på 7.-8.000 mennesker. De første etaper af byudviklingen vil foregå i det nordlige område bag Sofielundskoven og Idrætscenteret.

Rantzausminde

Rantzausminde (opdateret pr. 1/1-2010)
Befolkning 1990 1334
2000 1635
2008 1928
Afstand til kommunecenter 5 km
Skoler og børneinstitutioner
  • Rantzausminde Skole
  • Kastanjen (vuggestue 0-2 år og børnehave 3-6 år)
  • Rantzausminde Børnehave (børnehave 3-6 år)
  • Rantzausminde Efterskole
Anden offentlig service
  • Idrætshal og boldbaner
  • Kommunal lystbådehavn  
Privat service
  • Dagligvarer: Dagligbrugs
  • Andet: benzin, forskellige liberale erhverv og håndværkere, campingplads, restaurant, privat lystbådehavn  
Trafik/transport
  • Bybus mod Svendborg Midtby og mod Ollerup

Landsbyer

Egense

Egense er en lille landsby med ca. 65 husstande. Oprindelig anlagt i overgangstiden mellem vikingetid og middelalder og første gang nævnt i 1374 i formen Eknæs. Det er en slynget vejby med gårdene stedvis tæt placeret op ad den nord-sydgående bygade. Bebyggelsen langs gadeforløbet er præget af huller som skyldes at mere end halvdelen af de oprindelige gårde er udflyttet. Kirken ligger isoleret fra selve byen nordøst for denne. Egense ligger for enden af Egense ås ud mod det åbne landskab mod vest. I Egense er der forsamlingshus og lokalhistorisk arkiv.

Skovsbo

Skovsbo er en slynget vejby, anlagt i middelalderen ved udparcellering fra Egense og efter forudgående skovrydning på stedet. Den er nævnt første gang i 1423. I dag er der ca. 50 husstande i landsbyen. Skovsbo ligger i et kuperet landskab tæt op ad Egense ås og med skoven Poulinelund som en grøn ryg.


Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Lokalområdebeskrivelserne er ikke opdateret siden 1/1-2010.