01.01.C3.583

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.C3.583

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  24000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  25

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål i form af overvejende etageboliger med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. Erhvervsformål i form af service- og liberale erhverv samt parkering.     

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og serviceerhvervsformål, såsom privat og offentlig service, administration og liberale erhverv. Boligerne skal anvendes til helårsboliger. Herudover kan der tillades kollektive anlæg, institutioner og kulturfunktioner, som er forenelige med anvendelsen som blandet bolig og erhverv.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal opføres i 2-5 etager.  

 • Opholds- og friarealer

  Boliger på havnen vil primært være etageboliger, hvor behovet for udendørs opholdsarealer tilgodeses via terrasser, altaner og taghaver.  

 • Særlige bestemmelser

  Der skal sikres mulighed for omlægning og åbning af Kobberbækken indenfor nærværende rammeområde som rekreativt element samt til håndtering af regnvand.  Afværgeforanstaltninger ved havvandstigninger: Området omfattes af det samlede klimasikringsprojekt for Svendborg by og havn, Den Blå Kant, som skal være en ydre højvandssikring af områder ved havnen. Ny bebyggelse kan derudover højvandssikres individuelt. Afværgeforanstaltninger ved skybrudshændelser: Der skal sikres effektive skybrudsveje gennem området for håndtering af regnvand eksempelvis via frilægning af Kobberbækken. Parkering skal primært ske i konstruktion i form af parkeringshuse.  

 • Status

  Vedtaget