01.01.O2.041

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.O2.041

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  27000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  30

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Offentlige formål i form af uddannelsesinstitutioner, samt serviceerhverv og parkering.   

 • Områdets anvendelse

  Området skal anvendes til offentlige formål i form af skole- og uddannelsesinstitutioner og private institutioner mv. af almen karakter, som naturligt kan indpasses i det pågældende område. Området kan herudover anvendes til serviceerhverv, såsom administration, forsknings- og udviklingsvirksomhed, liberale erhverv, undervisning samt privat og offentlig service. 

 • Særlige bestemmelser

  I lokalplanen kan de maksimale bygningshøjder fastsættes som koter. Afværgeforanstaltninger ved havvandstigninger: Området omfattes af det samlede klimasikringsprojekt for Svendborg by og havn, Den Blå Kant, som skal være en ydre højvandssikring af områder ved havnen. Ny bebyggelse kan derudover højvandssikres individuelt. Afværgeforanstaltninger ved skybrudshændelser: Håndtering af overfladevand i forbindelse med skybrud kan ske til havnebassinet.  

 • Status

  Vedtaget