Miljøpolitik

Lokal Agenda 21

Lokal Agenda 21: Bæredygtighed handler ikke blot om miljømæssig og økologisk ansvarlighed nu og på langt sigt. Det handler også om sociale/kulturelle og økonomiske konsekvenser af vores handlinger. Bæredygtighed omhandler derfor bl.a. også gode levevilkår, styrket samarbejde og udvidelse af demokratiet.

Lokal Agenda 21 handler om bæredygtighed, respekt for de naturgivne ressourcer og borgerinddragelse. Det bærende princip i Lokal Agenda 21 er, at de store mål skal opnåes gennem handling på det lokale niveau.

Der er mange ligheder mellem intentionerne bag Agenda 21 og Cittaslow. Strategi Svendborg Kommune 12 er også kommunens Agenda 21-strategi.

Svendborg Kommunes bymønster rækker fra Svendborg bymidte over lokalbyer til marker og naturområder i det åbne land. Udpegning af større sammenhængende naturområder - gerne bynære grønne kiler - er blandt initiativerne i kommuneplanen, der vil give gode rammer og naturoplevelser af høj kvalitet for friluftslivet og turisme. Af større områder kan f. eks nævnes Tankefuld. Tilgængeligheden og nærheden til natur og naturoplevelser har stor betydning for bosætning og sundhed. Byrådet ønsker derfor at skabe adgang til flere naturarealer og sikre befolkningens adgang hertil.

Byrådet ønsker ligeledes at gennemføre vandløbsforbedringer og andre aktive tiltag til forbedring af vandmiljøet. Skovrejsning skal være med til at beskytte grundvandet og udbygge de bynære rekreative- og friluftsmæssige kvaliteter. Stævningsskove er værdifulde både som kulturmiljøer og som naturområder med meget stor biologisk mangfoldighed. Klik for at læse mere om:

Forurening er ikke længere kun en betegnelse, der knytter sig til vores behandling af naturen. De seneste år er man blevet mere og mere opmærksom på andre former for forurening som f.eks støjforurening eller visuel forurening. Det kunne eksempelvis være i form af en forurening af byrum med store kommercielle bannere eller skilte. Som Cittaslow har Svendborg Kommune et særligt fokus på at minimere støjforurening og den visuelle forurening af kommunens byrum herunder mindske lysforureningen. Nattens mørke og stjernehimmelen skal f.eks kunne opleves uden for byerne. Belysningen i byer og bymidten vil kunne understøtte bymiljøernes særpræg og udvikling.

En vigtig del af det at være Cittaslow er at skabe udvikling med omtanke. Tankefuld er Svendborg kommunes største byudviklingsprojekt, der er udviklet helt efter Cittaslowprincipper. En vigtig ide med Tankefuld er, at tænke langsigtet og bæredygtigt med fokus på alternativ energi og energibesparelser. Her kan du læse nærmere om klimapolitikken og Tankefuldprojektet og bl.a downloade masterplanen for Tankefuld.

Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.