Baggrund og formål

Baggrund 

Svendborg Kommune har det seneste år oplevet en stigning i antallet af 0-5-årige. Stigningen skyldes en betydelig nettotilflytning af familier med 0-5-årige børn, og at der et født flere børn i 2021 end tidligere år.

For at Svendborg Kommune fortsat kan imødekomme pladsgarantien, og for at det som hovedregel fortsat skal være muligt at tilbyde dagtilbudspladser på Thurø til børn bosiddende på Thurø, blev der i budgetforlig 2022 afsat et anlægsbudget til at etablere et nyt børnehus på Thurø med ca. 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø

Med etablering af et nyt børnehus på Thurø vil der være to selvstændige børnehuse på Thurø under dagtilbuddet Østerdalen med samlet 34 vuggestuepladser, 185 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø. Det nuværende børnehus på Bergmannsvej nedlægges, når den nye daginstitution tages i brug. 

I februar 2022 var der 145 indmeldte 0-5-årige på Thurø. Ud af 145 børn har 135 børn adresse på Thurø, det vil sige at 93 pct. af de indmeldte børn i det nye børnehus har adresse på Thurø. Dette understreger behovet for flere daginstitutionspladser lokalt på Thurø. 

I budgetforlig 2022 blev der peget på en mulig placering af et nyt børnehus på matr. 4h, Thurø By, Thurø. Området er ejet af Svendborg Kommune, og indgår som en del af det samlede rekreative område ved Thurø Hallen. Ønsket er at skabe et moderne børnehus, der kan sammentænkes  med omgivelserne, og hvor de udendørslæringsmiljøer kan anvendes som et aktiv for det tilstødende rekreative område og resten af lokalområdet. 

Formål 

Kommuneplantillægget har til formål at sikre at de geografiske rammer for lokalplanlægningen tilpasses, så området kan anvendes til offentlige formål i form af skoler, børne - og uddannelsesinstitutioner. 

Området er idag udlagt til rekreative formål. Området er kommunalt ejet, og anvendes af en lang række foreninger, herunder Thurø Boldklub, Thurø Gymnastikforening mv. 

Det rekreative område indeholder idag Thurø Hallen, klubhuse, boldbaner, et grønt område i form af en tidligere æbleplantage, parkering og tekniske anlæg i form af antennemaster mv. 

Formålet er at sikre, at der sker et sammenspil mellem det rekreative område, og det fremtidige område til offentlige formål. Dette er et gensidigt forhold, hvor den offentlige institution kan udnytte de tilstødende rekreative områder, mens det rekreative område og lokalområdet kan få gavn af de udendørsfunktioner, som planlægges i relation til de offentlige formål. 

Luftfoto med beskrivelse af eksisterende og nye funktioner i området.