Baggrund og formål

Menighedsrådet for Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat, ønsker at anlægge en mindehave på den tidligere Nordre Kirkegård (matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg), til minde og ære for Christian Ditlev Ammentorp Hansen.

Christian Ditlev Ammentorp Hansen var apoteker og fabrikant. Han stiftede i 1874 Christian Hansens kemiske Laboratorium A/S i Hørsholm, i dag kendt som Chr. Hansen Holding, som i dag er et verdensomspændende firma, der fremstiller fødevareingredienser, af naturens egne produkter.
I 1882 købte Chr. Hansen godset Mullerup, som ligger lige vest for Gudbjerg, og det har siden været i familiens eje. Nuværende ejer er Nina Bernhoft, Chr. Hansens tipoldebarn. Chr. Hansen forærede omkring år 1900 en stykke skov på 42 ha. til Gudbjerg Kirke, som i dag hedder Gudbjerg Præsteskov. Ønsket er her at anlægge en offentlig have/park, der kan anvendes til kirkelige formål, af lokalområdet og besøgende.

Matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg ejes af Gudbjerg Menighedsråd. Området ligger centralt i Gudbjerg nord for Byvej. Gudbjerg Kirke ligger syd for Byvej og der er således en sammenhæng imellem Gudbjerg Kirke og matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg, på tværs af Byvej.

Kort med stednavne. Området inden for den orange afgrænsning ændrer anvendelse.

Gudbjerg Kirke har i dag to kirkegårde, én omkring kirken og Vestre Kirkegård. Tidligere blev matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg også anvendt til kirkegård og gik under navnet Nordre Kirkegård. Omkring 1930 besluttede Gudbjerg Kirke at stoppe med at benytte Nordre Kirkegård på grund af jordbundsforholdende og 5 år senere blev Vestre Kirkegård indviet.

Efter at Nordre kirkegård er blevet afviklet, har området ikke været anvendt til andre formål, men ligger hen som et græsareal.

Den nugældende kommuneplanramme udlægger matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg til boligområde. Den ønskede anvendelse er dermed ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Svendborg Kommunalbestyrelse vil gerne imødekomme den ønskede anvendelse og udarbejder derfor nærværende kommuneplantillæg for at ændre områdets anvendelse fra boligområde til offentligt område til Gudbjerg Kirke.

Det område som planlægges for omfatter kun matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg og udgør et areal på 1703 m².