Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven) indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er for en række planer og programmer pligt til at foretage en miljøvurdering, mens der for andre planer og programmer først skal foretages en screening, for at finde ud af om planen eller projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes.

Der er truffet afgørelse omkring miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven § 8 stk. 1, nr. 3. Projektet har været screenet jf. lovens § 8, stk. 2 hvor screeningen har vist, at der kan være en væsentlig indvirkning på miljøet for enkelte miljøparametre. Til afgrænsningsnotatet er udarbejdet en screening, for at vurdere hvilket væsentlige indvirkninger planen kan få på miljøet.

Planen ledsages af en miljørapport, som redegør for anvendelsens påvirkning af miljøet.

Bestemmelserne i lokalplanforslaget sikrer, at realiseringen af planen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger i lokalområdet.
Dette omhandler blandt andet bestemmelser om etablering af støjafskærmning, placering af ind- og udkørsler, mulighed for placering af et større bassin til overfladevand indenfor delområde II samt begrønning ud mod Assensvej, Søndre Ringvej og togstrækningen. I Vandhåndteringsplanen beskrives en placering af vandbassinet udenfor planområdet, som miljørapporten ligeledes behandler. Til miljørapporten er der udarbejdet en vandhåndteringsplan samt støjredegørelse som kan findes i bilagene til miljørapporten.

Den fulde miljørapport kan findes her.