Forhold til Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og ændrer ikke på kommuneplanens retningslinjer.

Nedenstående er et udsnit af kommuneplantemaer, som er relevante for nærværende planlægning.

Byudvikling og bosætning

Kommuneplantillægget understøtter ønsket om at nye projekter til byformål placeres i direkte tilknytning til eksisterende byområder efter princippet ”indefra og ud”, sådan at der sikres en klar grænse mellem by og land. Det nye boligområde, som er beliggende centralt i Ulbølle, bidrager til den samlede byudvikling og er med til at skabe liv og aktivitet i lokalområdet.

Grønt Danmarkskort

Rammeområdet er ikke omfattet af Grønt Danmarkskort.

Produktionsvirksomheder

Rammeområdet omfatter ikke produktionsvirksomheder.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 673 udarbejdes nærværende forslag til kommuneplantillæg for området. Tillægget skal give mulighed for at:

  • Kommuneplanens bestemmelser om særlige boligtyper og boformer anvendes i tilknytning til lokalplan 673.
  • Minimumsudlæg til fælles opholds- og friarealer i rammeområdet øges fra 80 m² per bolig til 125 m² per bolig.
  • Bebyggelsesprocent fastlægges til 35% beregnet ud fra området som en helhed.

Kommuneplantillæg 2021.12 - Boligområde ved Møllevej og Nyvej

Kommuneplantillægget ændrer følgende rammebestemmelser for eksisterende rammeområde 08.03.C1.803 - blandet bolig- og erhvervsområde Nyvej:

Bebyggelsesprocent: 30 % beregnet ud fra den enkelte grund ophæves og erstattes med

Bebyggelsesprocent: 35 % beregnet ud fra området som en helhed

Og

Særlige bestemmelser: Facadelinjen mod Møllervej skal fastholdes. Maksimalt areal for butikker: 600m². Dagligvarer, maks. areal pr. butik: 200m². Udvalgsvarer, maks. areal pr. butik: 200m².

ophæves og erstattes med

Særlige bestemmelser: Facadelinjen mod Møllervej skal fastholdes. Opholds- og friarealer skal mindst være 125 m² per bolig. Der skal etableres fællesfaciliteter som eks. fælleshus for boligområdets beboere.

Rammeafgrænsning

Afgrænsningen af rammeområde 08.03.B.057 justeres sådan at afgrænsningen følger matrikelgrænserne for matrikel 76 og 77s  Ulbølle by, Ulbølle. Dette er for at sikre en bedre sammenhæng til lokalplan 673, samtidig med at det øvrige eksisterende boligområde ikke bliver omfattet af de nye bestemmelser i kommuneplantillægget. 

Kort over eksisterende kommuneplanrammer

Kort over nyt rammeområde 08.03.B.057