Forhold til Kommuneplan 2021-2033

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplantillæg nr. 2021.01 udlægger et nyt rammeområde til vindmøller i Kommuneplanen 2021-2033, som vist på kortet nedenfor. Området medtages dermed som område på kommuneplanens udpegningskort for vindmøller.

Kommuneplanen 2021-2033 giver ikke mulighed for at opstille vindmøller højere end 126,5 meter og kun indenfor udpeget områder hertil.

Det nye rammeområde optages i kommuneplanen med mulighed for opstilling af vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 149,9 meter , jf. Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller samt planlovens § 11a stk. 1 nr. 5, med følgende retningslinje bestemmelser:

  • Indenfor ramme 10.00.T3.053 kan der opstilles vindmøller med en totalhøjde på maksimum 149,9 meter.

Kommuneplantillæg nr. 2021.01 overholder de øvrige retningslinjer for vindmøller i kommuneplanen 2021-2033.  

 

Opstillingsmønster

Retningslinjerne i kommuneplanen for vindmøller opstillet i grupper siger, at vindmøllerne skal opstilles i et, i forhold til landskabet, let opfatteligt geometrisk mønster. I de fleste tilfælde opstilles vindmøller på en ret linje med samme indbyrdes afstand.

Rammeområdet udlægges således, at vindmøllerne vil stå på en ret linje med en indbyrdes afstand på ca. 380 meter mellem vindmøllerne.

Det vurderes derfor, at planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for opstillingsmønstre. Vurderingen er sket med udgangspunkt i Miljøkonsekvensrapportens visualiseringer og landskabsvurderinger.

Herudover vurderes det, at afstanden mellem vindmøllerne medvirker til at det samlede anlæg har en mindre udstrækning i landskabet og der dermed tages hensyn til landskabelige og æstetiske forhold. 

Støj

Ved udlæg af rammeområdet for vindmølles skal det samtidig sikres, at der ikke planlægges for eller etableres nye boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse eller større tekniske anlæg, jf. planlovens §15a, indenfor det støjbelastede område.

Der udlægges derfor en støjkonsekvenszone omkring vindmøllerne som det fremgår af nedenstående støjkonsekvenskort.

Støjkonsekvenszone omkring kommuneplanramme 10.00.T3.05.

Støjkonsekvenszonen er fastlagt på baggrund af vindmøllernes beregnede støjbidrag. Der er tagetudgangspunkt i støjscenarie 2 fra Miljøkonsekvensrapporten, hvor Oure-vindmøllen er nedtaget og vindmøllerne derfor kan køre uden støjdæmpning og hvor støjpåvirkningen derfor vil være størst.

 

Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 6 m/s ved opstilling af Siemens Gamesa SG132, i scenarie 2.

Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 8 m/s ved opstilling af Siemens Gamesa SG132 i scenarie 2.

Landskabsvurdering

I retningslinjerne er der angivet en grøn-blå landskabsstruktur, som udgør kommunens overordnede udviklingsstrategi for fysisk planlægning i det åbne land og som omfatter de større sammenhængende landskaber.

Strategien "Den grøn-blå struktur" opdeler landskabet i bakkelandet, ådalene og kystlandskaberne, mellem disse markante landskabsstrøg ligger landbrugsfladerne. Planområdet er primært placeret indenfor landbrugsfladen, dog er den nordligste vindmølle samt adgangsvejen hertil placeret på kanten af bakkelandskabet omkring ådalen ved Tange å.

Planområdet er placeret indenfor landskabstypen: “Landskaber hvor der skal ske tilpasning”.

Landskaber, hvor der kan ske tilpasninger, omfatter karakterområder/delområder, hvor landskabet er karakteristisk, men uden særlig visuelle oplevelsesmuligheder.

Ændringerne skal ske i respekt for landskabernes egenart og tilstand og om muligt medvirke til at styrke og genoprette landskaberne. Landskabernes karakter vedligeholdes ved at indpasse ændret arealanvendelse, nye tekniske anlæg og nyt byggeri i landskabskarakteren. Nye tekniske anlæg og nyt byggeri skal således indpasses i forhold til landskabets skala, visuelle sammenhænge, terræn, eksisterende bevoksning og karaktergivende strukturer.

Kommuneplanens retningslinje for landskabstypen foreskriver, at der ved større tekniske anlæg, som vindmøller, skal dokumenteres, at den visuelle indvirkning tilpasses områdets særlige karaktergivende landskabselementer. Derfor er der udarbejdet en række visualiseringer.

Vindmøllerne fremstår som værende væsentligt højere end de øvrige landskabselementer. Det kan derfor ikke undgås, at de vil kunne ses fra punkter i landskabet, hvorfra der er udsyn over landskabet, så de stedvis vil kunne påvirke lange kik over landskabet.

I miljøkonsekvensrapportens indgår en række visualiseringer, hvor det heraf fremgår at bevoksningerne i landskabet ofte helt eller delvist vil kunne afskærme udsynet til vindmøllerne, så kun en enkelt eller to af vindmøllerne er synlige eller mindre dele af vindmøllernes rotorer er synlige henover bevoksningerne.

De tre vindmøller opstilles med en indbyrdes afstand på ca. 380 meter, hvilket svarer til ca. 2,8-2,9 gange rotordiameteren alt efter valg af vindmølletype. Opstillingsmønstret medvirker til at vindmøllerne fremstår som et sammenhængende og harmonisk anlæg.  Af visualiseringerne, som fremgår af miljøkonsekvensrapporten, vurderes det, at de planlagte vindmøller ved Broholm generelt fremtræder som en harmonisk og sammenhængende enhed set fra det omkringliggende landskab.

Det vurderes ud fra dokumentationen i Miljøkonsekvensrapporten, udarbejdet forud for planlægningen, at vindmøllerne er tilpasset landskabet, både i form af placering og indbyrdes afstand.

Friluftsliv

I kommuneplanens retningslinjer er der udpeget en række områder og faciliteter til rekreative formål for lokalbefolkningen og turister herunder sommerhusområder, campingpladser, lystbådehavne, golfbaner og rekreative stier, som skal fremme friluftslivet. Et oversigtskort over de relevante friluftsanlæg i henhold til kommuneplanen fremgår af efterfølgende kort:

Rekreative friluftsanlæg i henhold til Svendborg Kommunes Kommuneplan 2021-2033.

Turistcenter

Lundeborg, der ligger ved Storebælt omkring 2,5 km øst for planområdet, er i kommuneplanen udpeget som turistcenter, hvor større ferie- og fritidsanlæg i den kystnære zone skal placeres. Det giver mulighed for synergieffekter mellem fritids- og ferieanlæg, overnatningsmuligheder og attraktioner i Lundeborg og ved Storebæltskysten samt ind i landet ved Oure, Broholm, Gudme og Hesselager.

Sommerhusområder

Det nærmeste sommerhusområde ligger ved Strandlyst Strand, Holmsland Strand og Stokkebæk Strand ca. 3,9 km nordøst for planområdet. Herudover er der flere sommerhusområder på større afstand, herunder et lille område ved Elsehoved Strand ca. 4,2 km mod sydøst og et større område ved Bøsøre (Klintholm og Klintholm Strand) ca. 6 km mod nordøst. Fælles for sommerhusområderne er, at de i kraft af deres placering ved Storebælt primært orienterer sig mod øst i modsat retning af de planlagte vindmøller.

Campingpladser

Den nærmeste campingplads er Knarreborg Mølle Camping, der ligger ca. 2,2 km sydøst for planområdet. Hertil kommer to campingpladser ved Lundeborg øst for planområdet. Det drejer sig om Lundeborg Strand-Camping ved den nordlige del af Lundeborg og Lundeborg Ny Camping midt i Lundeborg henholdsvis ca. 2,5 km og 2,8 km fra de planlagt vindmøller. Øvrige campingpladser ligger mere end 6-7 km fra planområdet, herunder Bøsøre Strand Feriepark mod nordøst og Åby Strand Camping mod syd. Ligesom sommerhusområderne orienterer campingpladserne sig overvejende mod Storebælt i modsat retning af de planlagte vindmøller.

På grund af afstandsforholdene vil der ikke være nogen væsentlig støjpåvirkning fra vindmøllerne

Lystbådehavne

Lundeborg Havn, der ligger ved den sydlige del af Lundeborg ca. 2,8 km fra planområdet, fungerer både som fiskeri- og lystbådehavn, og umiddelbart syd herfor ligger Lundeborg Lystbådehavn.

Golfbaner

Gudme Golf Clubs bane ligger syd for Gudme og umiddelbart vest for Broholm ca. 1,5 km vest for planområdet. Der er tale om en mindre bane med 9 huller. 

På grund af afstanden og placeringen i forhold til planområdet vil der kunne forekomme skyggekast fra vindmøllevingerne i begrænset omfang først på formiddagen.

Derudover er der i kommuneplanen udlagt et større areal omkring Broholm til Broholm Golf Club. Området strækker sig fra Tangå Møllevej mod nord til Albjergvej mod syd og afgrænses mod vest af Landevejen. Arealet indgår i lokalplan nr. 86 for golf, wellness og hestecenter på Broholm Gods, der blev vedtaget i 2008. Hovedbygningen er bl.a. indrettet med restaurant, selskabslokaler, konferencefaciliteter og værelser til overnatning samt museum mv. Vindmøllerne vurderes ikke at have betydning for den fortsatte drift af disse faciliteter. Hestecenteret, der ligger nord for hovedbygningen, omfatter bl.a. to ridehuse og tre udendørs dressurbaner. Dressurbanerne ligger vest for det store ridehus, og udsynet til vindmøllerne vil i nogen grad være afskærmet af ridehuset og beplantning i området. På grund af afstanden, og da vindmøllerne ikke medfører en pludseligt opstået bevægelse, vurderes heste hurtigt at kunne vænne sig til vindmøllerne, så de ikke bliver påvirket.

Lokalplanen for Broholm Gods giver mulighed for etablering af to golfbaner med henholdsvis 9 og 18 huller, hvoraf banen med 9 huller placeres syd for Broholm, og banen med 18 huller placeres på arealet nord for hestecenteret. Den nordligste af de planlagte vindmøller placeres ca. 220 meter fra den nærmeste del af banen med 18 huller, mens der vil være ca. 650 meter fra den sydligste vindmølle til den nærmeste del af banen med 9 huller.

Golfbaner betragtes sædvanligvis ikke som støjfølsom arealanvendelse, og opstillingen af vindmøllerne vurderes derfor ikke at forhindre en eventuel  etablering af de planlagte golfbaner eller at være i konflikt med de rekreative interesser i denne forbindelse.

Øhavsstien

Øhavsstien er en 220 km lang rekreativ vandrerute, der omkranser Det Sydfynske Øhav. Øhavsstien er en trampesti forbeholdt vandrere, og stien er afmærket hele vejen med skilte. Fra Lundeborg fører stien mod nord til Tange Å og følger ådalen mod nordvest til Hesselagergård. Herfra fortsætter stien forbi Tangå Å Mølle til Broholm og videre mod Svendborg via bl.a. Klingstrup Hovedgård og Vejstrup Vandmølle. På strækningen fra Tange Å Mølle til Broholm krydser stien den mark nord for Stenmurevej, hvor de to nordligste af de planlagte vindmøller placeres. Stien følger det beskyttede dige umiddelbart nord for den midterste vindmølle, og stien er placeret på sydsiden af det beskyttede dige, hvor adgangsvejen til vindmøllen ligeledes placeres. Møllevejen vil således komme til at indgå som en del af stien, og de vandrende vil på denne strækning komme til at opleve møllen på helt tæt hold.

I tilknytning til Øhavsstien er der desuden udlagt en offentlig sti ca. 400 meter nord for planområdet i forlængelse af Tangå Møllevej, som forbinder Landevejen med Øhavsstien tæt ved Tange Å Mølle.

Klokkefrøstien er en ca. 14 km lang vandresti langs med og nær kysten i området mellem Lundeborg mod syd og Åhuse mod nord. Stien er markeret med skilte og følger små asfaltveje, skovstier, trampestier langs levende hegn eller strandbredden. Ruten går tæt forbi vandhuller med klokkefrøer, hvilket har givet navn til stien. Den nærmeste del af stien ligger ved Hesselagergårdsvej godt 1,6 km fra de planlagte vindmøller og ved Tange Å nord for Lundeborg krydser Klokkefrøstien Øhavsstien inden den fortsætter nordpå gennem Purreskov. 

Samlet vurdering

Lundeborg ved Storebæltskysten øst for planområdet er udpeget som turistcenter, og i og omkring byen ligger bl.a. lystbådehavn og campingpladser. På grund af afstands- og terrænforhold samt bebyggelse og skovbevoksning omkring byen vurderes de planlagte vindmøller kun at være synlige herfra i meget begrænset omfang. Tilsvarende gælder i forhold til de nærmeste sommerhusområder, som ligger på større afstand nord og syd for Lundeborg. Øst for Broholm er der en eksisterende golfbane, og herudover er der mulighed for at etablere to baner, henholdsvis nord og syd for Broholm. Vindmøllerne vil være synlige fra den eksisterende bane, og især fra arealerne, hvor de nye baner kan etableres. De nærmeste dele vil desuden være påvirket af skyggekast og støj fra vindmøllerne, men vindmølleprojektet vil ikke forhindre en eventuel fremtidig etablering af golfbanerne. Fra de nærmeste dele af Eventyrstien i parken omkring Broholm vil vindmøllerne kunne være dominerende, men herudover vil udsynet til vindmøllerne være sløret eller afskærmet af beplantning og bebyggelse, og tilsvarende gælder for dressurbanerne i forbindelse med hestecenteret ved Broholm. Øhavsstien fra Lundeborg til Svendborg via Broholm passerer gennem planområdet tæt ved den midterste af de nye vindmøller. Adgangsvejen til vindmøllen vil indgå som en del af stien, og vindmølleprojektet vil ikke forhindre, at man fortsat kan vandre ad stien. Vindmøllerne vil være dominerende, når de opleves på tæt hold, men på større afstande vil udsynet være afskærmet af bevoksningerne i landskabet. Tilsvarende gælder for de øvrige rekreative stier i det omkringliggende landskab.

Samlet set vurderes der ikke at være en væsentlig påvirkning i forhold til de rekreative interesser i det omkringliggende landskab. Vindmølleanlægget vil ikke begrænse adgang til eller mulighed for at benytte de rekreative anlæg.​

Ny ramme:

Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme:

10.00.T3.053, Vindmøller øst for Broholm

For rammen vil gælde følgende bestemmelser:

  • Anvendelse: Tekniske anlæg – Vindmøller
  • Specifik anvendelse: Vindmølleanlæg
  • Fremtidig zonestatus: Landzone
  • Maksimal bygningshøjde: 149,9 meter totalhøjde
  • Særlige bestemmelser:
    • Rammeområdet giver mulighed for opstilling af maksimalt 3 vindmøller
    • Midterste vindmølle må placeres i en afstand af 100 m fra Stenmurevej