Høringssvar

 • september 21 2023
  Nummer på høringssvar 2
  Navn Frederik Harhoff
  Postnummer 5882
  By Vejstrup
  Kommentar ENDELIGT Høringssvar om kommneplantillæg, lokalplanforslag og miljøvurdering af opstilling af 3 vindmøller øst for Broholm: I de indkomne høringssvar ser det ud til, at næsten alle tænkelige betragtninger om vindmølleprojektet øst for Broholm er kommet frem. Der synes dog at mangle i hvert fald ét synspunkt til støtte for forslaget, som jeg gerne vil fremføre her. Tillad mig at sammenfatte Kommunens Miljørapport om vurdering af forslaget til kommuneplantillægget og forslaget til lokalplan 658. Heraf fremgår det, at; - den visuelle påvirkning for de nærmeste 21 boliger i området vil være lille eller moderat; - påvirkningen fra lysafmærkningen på møllerne vil være lille; - at gener fra møllevingernes overfladebehandling vil være lille; - generne fra støj og skyggekast fra vingerne vil være lille eller moderat; - påvirkningen af landskabet vil være moderat negativ i nærzonen, idet møllerne delvist vil være dækket af beplantning og skovbevoksning; - at vindmøllerne ikke væsentligt vil forringe kvaliteten eller oplevelsen af kulturmiljøet, samt at der i øvrigt ikke findes beskyttede fortidsminder eller kulturarvsarealer i planområdet; - relevante Natura 2000 områder ikke vil være påvirket af møllerne; - møllerne kun i moderat grad vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for beskyttede dyrearter, idet møllerne standses om natten i perioden juli til oktober af hensyn til bestandene af flagermus; - møllernes etablering og drift ikke vil påvirke bestande eller arter af beskyttede fugle, herunder den røde glente - beskyttede diger kun skal gennembrydes på et enkelt sted ved Stenmurevej; - at 2 af vindmøllerne placeres inden for skovbyggelinjerne, men at placeringen ikke vil få betydning for skovbrynene som værdifuldt levested for plante- og dyreliv; - at oppumpet vand ikke udledes direkte til beskyttede naturområder, samt at grundvandstanden ikke vil blive påvirket. I rapporterne er der ikke konstateret nogen væsentlige negative konsekvenser (niveau 5) af møllerne. Ud fra en ren forvaltningsretlig vurdering, er der efter min vurdering heller intet at bebrejde i kommuneplantillægget eller lokalplanforslaget. Alle de indkomne høringssvar er naturligvis helt rimelige som udtryk for, at de fleste af os foretrækker at bevare området som det er - uden at skulle væmmes ved at se på de tre meget høje møller i vores nærområde, også selvom de måske ikke i alle tilfælde kan ses eller høres direkte fra vores bopæl. I nogle af høringssvarene er det tillige fremhævet, at møllerne i stedet bør placeres ude til havs, samt at man i stedet burde etablere energianlæg med atomkraft. Om det første er at sige, at etablering af havvindmølleanlæg vil tage meget lang tid og blive meget dyrere. Om det andet argument tillader jeg mig at spørge, om nogen i nærområdet da hellere vil have et atomkraftanlæg liggende i baghaven? Desuden er sådanne anlæg oplagte mål i en mulig fremtidig væbnet konflikt i vores land - (Gud forbyde det i øvrigt). Så velbegrundede de mange indsigelser end kan forekomme, synes jeg imidlertid, at der stadig er grund til at fremhæve det væsentligste aspekt ved de tre møller, nemlig at vi - i en tid hvor energipriserne med sikkerhed kun vil stige fremover, og hvor klimaforringelserne både herhjemme og i udlandet i høj grad skyldes vores meget høje udledning af CO2 - ikke kan være bekendt at afstå fra at udnytte den vedvarende energi fra vindkraft, når og hvor det er muligt. Konsekvenserne for naturen ved at fortsætte som hidtil med energiforbrug fra oile og gas skal "betales" af vores fremtidige generationer, der med stor sandsynlighed - til sin tid - vil bebrejde os vores manglende omhu. Vindmøllerne vil efter det oplyste kunne levere CO2-fri energi til over 9.000 boliger, og selvom der i øjeblikket synes at være vanskeligheder med udbygning af dele af el-nettet fra vindmøller her på Fyn, kan vi dårligt tillade os at undlade at bidrage til den grønne omstilling her og nu. Selvom mange af os finder, at sådanne meget høje vindmøller skæmmer landskabet, er jeg ret sikker på, at naturen på længere sigt vil tage større skade af fortsætte med at leve, som vi gør nu - med et voldsomt forbrug af fossile brændstoffer - end den vil gøre, hvis vi går ind på at udnytte vindkraft fra vindmøller. I dette lys synes jeg ikke, at valget mellem vores æstetiske nydelse af vindmøllefri landskaber på den ene side, og vores ansvar for nedbringelse af vores CO2-udledninger og bekæmpelsen af yderligere klimaforringelser på den anden, er et svært valg. Jeg støtter derfor forslaget om etablering af de tre vindmøller øst for Broholm.
 • september 21 2023
  Nummer på høringssvar 1
  Navn Frederik Harhoff
  Postnummer 5882
  By Vejstrup
  Kommentar Høringssvar til Kommuneplantillægget i anledning af vindmølleprojektet øst for Broholm: