Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Miljøvurderingsloven)

Miljøvurderingsloven indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er for en række planer og programmer pligt til at foretage en miljøvurdering, mens der for andre planer og programmer først skal foretages en screening, for at finde ud af om planen eller projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes.

Lokalplanforslag 658 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3j (anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion, vindmøller bortset fra enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på 25 meter. (Husstandsmøller)). Svendborg Kommune har vurderet, at planforslagene er omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt. jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1.

Miljørapporten indeholdende miljøvurderingen af lokalplan 658 og kommuneplantillæg nr. 2021.01 ligger i et selvstændigt dokument. Et ikke-teknisk resume af miljørapporten fremgår nedenfor.

Den fulde miljørapport kan ses og hentes på kommunens hjemmeside (Note: dette er kun muligt i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget og endeligt vedtaget lokalplan - herefter vil den kunne fremsendes ved henvendelse til Svendborg Kommunes Planafdeling).

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens afsnit III om miljøvurdering mv. af konkrete projekter. Bygherren har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten ligger i et selvstændigt dokument.

Afgrænsning af miljørapporten

Miljørapporten har vurderet planerne ud fra følgende miljøparametre:

Befolkning

 • Visuel påvirkning af nabobebyggelserne
 • Lysafmærkning af hensyn til lufttrafikken
 • Reflekser

Mennesker og Sundhed

 • Støj, herunder lavfrekvent støj
 • Skyggekast
 • Luft og klima

Landskab og kulturarv

 • Landskab
 • Kystnærhedszonen
 • Kulturmiljøer
 • Kirker
 • Beskyttede fortidsminder, kulturarbsarealer
 • Visuelt samspil med andre vindmøller

Natur

 • Natura 2000
 • Bilag IV arter, herunder påvirkning af flagermus
 • Beskyttede fuglearter
 • §3-beskyttet naturområder
 • Grønt Danmarkskort
 • Sten- og jorddiger
 • Skovbyggelinje

Friluftsliv

 • Turistcenter
 • Sommerhusområder
 • Campingpladser
 • Golfbaner
 • Rekreative stier

Overfladevand, grundvand og jord

 • Grundvand
 • Overfladevand
 • Drikkevandsinteresser
 • Jord

Miljøvurderingen af planerne tager udgangspunkt i en række forudsætninger om vindmøllernes udformning, udseende, drift mv. og i beregningen af støj- og skyggekastpåvirkningen. Forudsætningerne er bindende for planerne, og eventuelle ændringer vil skulle vurderes i henhold til miljøvurderingslovens regler.

Samlet miljøvurdering af planlægningen

I skemaet herunder ses vurderingen af de udvalgte miljøparametre i forhold til den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planforslaget ikke vedtages, og eksisterende forhold videreføres, uden mulighed for etablering af vindmøller i området. Den nuværende miljøtilstand betragtes som referencescenariet. Referencescenariet anvendes som en baseline, som planen vurderes i forhold til. Der henvises til miljørapporten for en uddybet beskrivelse af miljøpåvirkningen.

Signatur for miljøpåvirkning

1

Positiv påvirkning

2

Ingen eller neutral påvirkning

3

Lille påvirkning

4

Moderat negativ påvirkning

5

Væsentlig negativ påvirkning

 

Samlet vurdering af påvirkning på miljøet

 

Påvirkning

Bemærkning

Befolkning

 

 

Visuel påvirkning af nabobebyggelserne

3-4

Det vurderes at den samlede visuelle påvirkning af de omkringliggende nærmeste 21 boliger inden for 900 meter fra vindmøllerne vil være lille til moderat negativ.

Lysafmærkning af hensyn til lufttrafikken

3

Lyskilderne på nyere typer af afmærkningslys er afskærmet således, at lyset stort set ikke ses fra terræn i nærområdet. Der er i tilladelsen til projektet fastsat vilkår om, at lysafmærkningen skal være afskærmet. Det vurderes, at lysafmærkning af den omtalte type vil medføre en lille påvirkning for de omkringboende eller for mennesker og dyr, som færdes i området.

Reflekser

2

Vindmøllevingerne overfladebehandles for at reducere eventuelle gener fra refleksion. Der er i lokalplanen fastsat bestemmelse om, at vingerne på vindmøllerne maksimalt må have et glanstal 30 efter NCS-systemet.

 

 

 

 

Mennesker og sundhed

 

 

Støj

3-4

Vindmøllebekendtgørelsens støjgrænser kan overholdes ved både scenarie 1 og 2 - i scenarie 1 forudsættes der støjreduceret drift. I tilladelsen til vindmøllerne fastsættes der krav om støjmåling, når vindmøllerne tilsluttes elnettet, og når støjbelastningen øges herunder, når driften ændres fra scenarie 1 til scenarie 2. Det vil ved enhver støjdokumentation blive afklaret om én eller flere af vindmøllerne skal køre i støjreduceret drift for at overholde støjgrænserne.

Skyggekast

4

Vindmøllerne installeres med teknik, der sikrer, at en anbefalet grænseværdi på maksimalt 10 timers skyggekast pr. år kan overholdes. Kravet fastsættes i tilladelsen til projektet.

Luft

1

Udledningen af luftforurenende stoffer SO2 og NOx samt produktionen af slagger og øvrige reststoffer reduceres.

Klima

 

Udledningen af CO2 reduceres.

Landskab og Kulturarv

 

 

Landskab - Nærzonen

4

Påvirkningen af landskabet vurderes at være moderat negativ i nærzonen, hvor vindmøllerne kan fremstå markante i forhold til de landskabelige elementer. Dog vurderes det, at beplantning, skovbevoksning og bebyggelse vil skærme for en del af udsynet til vindmøllerækken. Andre steder vil vindmøllerækken kun være placeret indenfor en lille del af synsfeltet.

Landskab - Mellemzonen

3

I mellemzonen vurderes vindmøllerne at være mere tilpasset landskabets skala og påvirkningen vurderes at være lille. Vindmøllernes rotorhastighed er langsommere end ældre og mindre vindmøller, og vindmøllerne vil fremstå mere roligt i landskabet.

Landskab - Fjernzonen

3

Påvirkningen af landskabet i fjernzonen vurderes at være lille. Herfra vil vindmøllerne være synlige fra åbne og højtliggende arealer uden beplantning i klart og solrigt vejr. Ofte vil kun mindre dele af vindmøllevingerne være synlige, og på grund af afstanden vil påvirkningen af landskabet derfor være begrænset.

Kystnærhedszonen

3

Fra højtliggende terræn vil det være muligt at se vindmøllerne og kysten i sammenhæng og fra Lohals på Langeland vil vindmøllerne være synlige over horisonten. Mange steder i kystlandskabet er vindmøllerne imidlertid også afskærmet af beplantning og skovområder, og derfor vurderes det samlet, at vindmøllernes påvirkning af kystlandskabet vil være lille.

Kulturmiljøer

2-3

Vindmøllerne vil ikke forringe kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet, og de bærende bevaringsværdier tilsidesættes ikke med planlægningen for vindmøllerne.

Kirker

3

Vindmøllerne kan ses fra 3 af de 8 Kirker i området.

Den eksisterende beplantning og eksisterende bygninger vil i stort omfang afskærme udsynet til vindmøllerne – og det vurderes derfor, at der udelukkende er en lille påvirkning af de omkringliggende kirker.  

Visuelt samspil med øvrige vindmøller

2

Samlet set vurderes det visuelle samspil med de eksisterende vindmøller og den samlede påvirkning af landskabet at være ubetænkelig.

Fortidsminder, kulturarvsarealer

2-3

Der er ingen beskyttede fortidsminder eller kulturarvsarealer i planområdet. Der er i §25-tilladelsen fastsat krav om overvågning af jordarbejdet i form af en arkæologisk forundersøgelse.

Natur

 

 

Natura 2000              

2

Planlægningen vil hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer eller projekter medføre  påvirkninger af de relevante Natura 2000 områder – herunder hverken påvirke bevaringsstatus for arter og naturtyper på nærliggende habitatområders udpegningsgrundlag, eller fuglearter på nærliggende fuglebeskyttelsesområders udpegningsgrundlag.

Bilag IV-arter

4

Planlægningen vil ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, og områdets økologiske funktionalitet for bilag IV-arter opretholdes.

For at undgå kollisionsdrab mellem flagermus og vindmøllerne fastsættes der i tilladelsen til projektet vilkår om, at alle tre vindmøller stoppes fra solnedgang til solopgang ved lave vindhastigheder (under 5 m/s i nacellehøjde) i perioden 15. juli - 15. oktober.   

Beskyttede fuglearter

2

Vindmølleanlæggets etablering og drift vil ikke påvirke bestande af arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 eller den danske rødliste.

 

§3-beskyttede naturområder

2

Fundamenter til vindmøllerne, kranpladser, adgangsveje, teknik- og kabelskure ligger alle uden for §3-naturtyper, og vil derfor ikke påvirke disse beskyttede naturtyper. I tilladelsen til projektet fastsættes der vilkår om, at der i anlægsfasen ikke må afstrømme oppumpet grundvand/overfladevand til omkringliggende naturområder mv.

Grønt Danmarkskort

2

Den eksisterende vej, som indgår i adgangsvejen til de to nordligste vindmøller, krydser en økologisk forbindelse langs Tange Å, men hverken vindmøllefundamenter eller kranpladser berører den økologiske forbindelse. Adgangsvejen krydser desuden et lavbundsareal omkring Tange Å. Opstillingen af vindmøllerne vil ikke medføre væsentlig påvirkning af den økologiske forbindelse, lavbundsarealet eller andre udpegninger i forbindelse med Grønt Danmarkskort.

Sten- og jorddiger

2

Der er beskyttede diger langs Stenmurevej og langs dele af de planlagte adgangsveje. Ved etablering af vejadgang fra Stenmurevej til den midterste af vindmøllerne benyttes en eksisterende passage mellem to diger. Der kræves dispensation fra Svendborg Kommune ved behov for midlertidig udvidelse af passagen i anlægsfasen, men herudover berøres ingen af de beskyttede diger.

Skovbyggelinje

2

To vindmøller med tilhørende adgangsveje og teknikbygninger mv.  etableres indenfor skovbyggelinje. Svendborg Kommune skal særskilt fra miljøvurderingerne meddele dispensation fra skovbyggelinje. Placeringen af vindmøllerne vurderes ikke at have betydning for skovbrynene som værdifuldt levested for plante-og dyreliv, og det frie udsyn til skovene og skovbrynene forhindres ikke.

Friluftsliv

 

 

Friluftsliv

2-3

Ingen væsentlig påvirkning af rekreative interesser, og de planlagte vindmøller vil ikke begrænse adgangen til de rekreative interesser.

Grundvand, overfladevand og jord

 

 

Overfladevand

3-4

Der fastsættes vilkår i §25-tilladelsen om, at oppumpet vand ikke udledes direkte til beskyttede eller værdifulde naturområder, vandløb og lavbundsjorde. Med de fastsatte vilkår påvirkes overfladevand ikke.

Grundvand

2

Tilstanden af grundvandsforekomster påvirkes ikke. Der fastsættes vilkår i 25-tilladelse om overvågning af okker i forbindelse med en eventuel grundvandssænkning.

Drikkevandsinteresser

2

Afstanden til almene og ikke-almene vandforsyningsanlæg er stor, og drikkevandsinteresser påvirkes ikke.

Jord

3-4

Der er i tilladelsen af projektet fastsat vilkår til opbevaring og håndtering af olie og kemikalier – samt vilkår om håndtering ved evt. spild. Med indretning af vindmøllerne og de fastsatte vilkår, vil jord ikke påvirkes af planlægningen.

Afværgeforanstaltninger

Der er i miljøvurderingen af projektet vurderet, at der skal fastsættes krav om afværgeforanstaltninger i forhold til:

Anlægsfasen

 • Udspredning af oppumpet grundvand
 • Transport af diverse materialer
 • Håndtering af olie og kemikalier

Driftsfasen

 • Støj,
 • Skyggekast,
 • Afskærmning af lys
 • Sikkerhed i forhold til isafkast
 • Bilag IV-arter (flagermus)
 • Brændstoftanke
 • Beredskabsplan for håndtering af eventuelt oliespild
 • Ophør af drift

Der er i planforslagene fastsat bestemmelser om vindmøllernes placering, udseende og rotation, som derved fastholder forudsætninger for miljøvurderingen af planerne.

Der er i miljøvurderingen af planforslagne ikke opstået behov for at etablere yderligere afværgeforanstaltninger som følge af planlægning for de tre nye vindmøller.

Der henvises til miljørapporten for en uddybet beskrivelse af afværgeforanstaltninger.

Overvågning

Der er i miljøvurderingen af projektet vurderet, at der skal fastsættes krav om overvågning i forhold til:

 • Støjmåling, når vindmøllerne sættes i drift eller ved ændringer, der medfører en forøget støjpåvirkning – herunder ændringen fra scenarie 1 til scenarie 2.
 • Egenkontrol ved støjreduceret drift.
 • Egenkontrol i form af f.eks. en digital log, der kan dokumentere driftstop af vindmøllerne, når grænsen for maksimalt skyggekast er nået.
 • Egenkontrol i form af f.eks. digital log, der kan dokumentere driftsstop af hensyn til flagermus.
 • Overvågning af anlægsarbejde i form af arkæologiske forundersøgelser og jordbundsundersøgelser og analyse for okker.

Kumulative forhold

Lokalplan nr. 658 og kommuneplantillæg nr. 2021.01 er vurderet i forhold til øvrig planlægning og relevante projekter. 

Det er miljøvurderingen konklusion, at der ikke er andre projekter eller anden planlægning i nærheden af planområdet, der vil medføre kumulative effekter, som er relevante at tage i betragtning i miljørapporten. Der henvises til miljørapporten.