Baggrund og formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet samtidig med og som grundlag for lokalplan 687, Fjernvarmecentral og solenergianlæg i Lundeborg.

Planlægningen er igangsat med henblik på at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af en fjernvarmecentral og et solenergianlæg. Planlægningen sker i forlængelse af aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og den siddende regering i juli 2022 om udfasning af naturgas, hvis sigte er dels at fremme den grønne omstilling og dels at sikre uafhængighed af russisk gas.

En lokal arbejdsgruppe bestående af private borgere i Lundeborg har siden da arbejdet på at etablere en fjernvarmecentral i Lundeborg. Forud for planernes igangsættelse har arbejdsgruppen indsamlet interesseerklæringer fra borgere i området og siden er der dannet et andelsselskab (AMBA). Den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll har vurderet at etablering af en fjernvarmecentral i Lundeborg er samfundsøkonomisk og vil have en god selskabs- og brugerøkonomi.

Til fremtidssikring af fjernvarmecentralens energiproduktion planlægges for et mindre solenergianlæg.

Kommuneplantillægget omfatter et område beliggende uden for den rammelagte del af kommuneplanen.

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde med anvendelse til teknisk anlæg i form af fjernvarmecentral og solenergianlæg med en maksimal bygningshøjde på 15 m.

 

Nuværende forhold

Området er beliggende i landzone og omfatter dele af matrikel nr. 4 Lundeborg by, Oure og har et samlet areal på ca. 8.400 m2.

Området er ubebygget landbrugsjord med en tilbagetrukket men dog bynær placering i direkte tilknytning til den nordlige del af Lundeborg.

Mod syd afgrænses området af Grønneskoven, mod vest af landbrugsjord, mod nord af græsarealer til en beboelsesejendom i landzone og mod øst af Lundeborg Strand-Camping. Langs skel mod øst findes et eksisterende læbælte med beplantning. Langs skel mod nord findes eksisterende læbælte med løvfældende træer.

Området har forbindelse til fra Gl. Lundeborgvej i det nordøstlige hjørne hen over campingpladsens område.

 


Luftfoto med eksisterende rammeområder samt forslag til nyt rammeområde