Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), også kaldet miljøvurderingsloven indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er for en række planer og programmer pligt til at foretage en miljøvurdering, mens der for andre planer og programmer først skal foretages en screening, for at finde ud af om planen eller projektet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes.

Svendborg Kommune har i henhold til § 8, stk. 2, jævnfør LBK nr. 1976 af 27/10/2021, gennemført en miljøscreening, idet planen omhandler fysisk planlægning, fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb, jævnfør miljøvurderingsloven.

Resume af miljøscreenings konklusioner

By- og kulturmiljø
Planområdet henligger som uopdyrket landbrugsjord og er ubebygget. Planen fastsætter anvendelse for området til fjernvarmecentral og solenergianlæg. Planområdet er i den nordlige del af Lundeborg By med en tilbagetrukket placering fra Lungeborg By.

 

Landskab
Planområdet er placeret i kystnærhedszonen og i et landskab der er karakteriseret som kystforland. Set fra kysten er landskabet skrånende. Planområdet er beliggende ca. 5-6 meter højere end kysten og placeret bag eksisterende beplantning fra 3 og ud 4 sider. Planområdet grænser op mod Grønneskoven mod syd, Lundeborg Strand-Camping mod øst og landejendom mod nord. Planområdet vurderes ikke at være synligt fra kysten, grundet terrænforskel samt foranliggende bebyggelse og beplantning.

Rammen fastsætter en maksimal højde på 15 m. En højde på op til 15 m over terræn er afvigende fra den eksisterende bebyggelse i området, men ikke afvigende fra de større træer, der findes i Grønneskoven syd for området, i læhegnet nord for området og øvrige skovplantninger nord og vest for planområdet.

 

Natur
Nærmeste Natura 2000 område er placeret 1,7 km nord for planområdet nr. 116, Centrale Storebælt. Grundet afstanden er det kommunens vurdering at realiseringen af lokalplanen ikke kan påvirke Natura 2000 områder eller dets udpegningsgrundlag.

Planområdet er placeret på en mark uden beskyttet natur. I forbindelse med realisering af et konkret projekt, vil der ikke ske ændringer af søer, store gamle træer, levende hegn eller lignende, som kunne være et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter i området.

 

Forurening
Det anlæg i form af en fjernvarmecentral vil afgive støj. Der er udarbejdet en støjrapport der viser at en fjernvarmecentral med denne placering, kan overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

 

Trafik
Det vurderes at det tekniske anlæg som planen muliggør, ikke vil give anledning til væsentlig trafik, da det ikke er bemandende anlæg eller anlæg der skal have tilkørt materialer i et betydeligt omfang.

 

Afgørelse

Kommunens screeningsafgørelse offentliggøres før den endelige vedtagelse af planen, jf. lovens § 33 og samtidig med annonceringen af planforslaget.

Kommunen har vurderet, at der ikke har været behov for at inddrage eksterne myndigheder. Kommunens afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Planklagenævnet, hvilket fremgår af annonceringen på kommunens hjemmeside.