Forhold til anden planlægning og lovgivning

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget overholder landsplanlægningen, idet planlægningen ikke omhandler de nationale interesseområder:

  • Vækst og erhvervsudvikling, f.eks. fastholdelse af store produktionsvirksomheder.
  • Natur- og miljøbeskyttelse, f.eks. Natura 2000-områder.
  • Kulturarv og landskabsbevarelse, f.eks. bevarelse af strandenge, herregårdslandskaber og ådale.
  • Hensynet til nationale og regionale anlæg, f.eks. transportkorridorer.

Der vil derfor ikke være yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægningen.

Derudover vurderes de nationale hensyn i kommunalplanlægning at være varetaget, som det er redegjort for nedenfor.

 

Kystnærhedszone

Planområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen.

I henhold til planlovens § 5b må der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Planlægning for et areal i kystnærhedszonen begrundes med følgende:

  • Planlægningen for fjernvarmecentral og solenergianlæg er en vigtig brik i den grønne omstilling jf. aftale mellem KL og siddende regering juli 2022 om at fremme udfasning af naturgas herunder sikre uafhængighed af russisk gas. En fjernvarmecentral er afhængig af en bynær placering med henblik på samfundsøkonomisk rentabel og effektiv forsyning af Lundeborg.
  • Planområdet er beliggende ca. 250 m fra kysten og er placeret bag et eksisterende byzoneområde. Et tekniske anlæg muliggøres derved bag det eksisterende byområder og i direkte tilknytning til. Overordnet vil det tekniske anlæg fremstå som en sammenhængende del af Lundeborg. Denne placering vurderes langt mindre indgribende i forhold til større landskabelige sammenhænge sammenlignet med en solitær placering i åbent land.
  • Planområdet er afgrænset af skov og eksisterende hegnsbeplantning på 3 af 4 sider. Ligeledes er planområdet beliggende 5-6 m højere end kysten, hvilket medvirker til at minimere synligheden fra kysten.
  • Lundeborg er omgivet af områder med væsentlige naturinteresser herunder fredede områder, lavbundsområder, områder omfattet af Grønt Danmarkskort og strandbeskyttelse, hvilket betyder at egnede områder til en fjernvarmecentral er begrænset. Planområdet er beliggende uden for disse udpegninger.

Natur og Miljø

Svendborg Kommune må ikke vedtage planer, der kan skade arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Nature 2000- områder, eller yngle- og rasteområder for arter på EU’s habitatdirektivs bilag IV. Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000-områder eller strengt beskyttede arter på direktivets bilag IV.

 

Natura 2000

Planområdet er ikke omfattet af eller beliggende i umiddelbar nærhed af områder, der er udlagt til Natura 2000 område.

Nærmeste Natura 2000 område er beliggende 1,7 km nord for lokalplanområdet - nr. 116Centrale Storebælt.

Svendborg Kommune vurderer, at planen i sig selv eller i sammenhæng med andre planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder.


Habitatbekendtgørelsen §6

I habitatbekendtgørelsen findes en fortegnelse over dyre- og plantearter, som Danmark har et særligt ansvar for at kræve strengt beskyttet - de såkaldte bilag IV-arter.

Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 10 et krav om, at alle planer skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter.

Svendborg Kommune har ikke kendskab til konkrete forekomster af Bilag IV-arter inden for planområdet. Planområdet er placeret på en mark uden beskyttet natur. I forbindelse med en fremtidig realiseringen af det tekniske anlæg som planen muliggør, vil der ikke ske ændringer af søer, store gamle træer, levende hegn eller lignende, som kunne være et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter i området.

Det er kommunens vurdering, at planen ikke vil kunne beskadige eller ødelægge egnede yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter. Det vurderes også, at planen ikke vil kunne ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

 

Naturbeskyttelsesloven

Der er ingen beskyttede områder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 inden for planområdet.

Skovbyggelinje

Hele planområdet er omfattet af skovbyggelinjer på 300 m omkring fredskovsarealer i området bla. Grønneskoven. Realisering af et konkret projekt forudsætter enten reduktion af skovbyggelinjen eller dispensation fra skovbyggelinjen.


Fredede områder

Der er ingen områder, der er udpeget som fredede områder inden for rammeområdet.

Infrastruktur

Planområdet skal vejbetjenes fra øst via en vejadgang over Lundeborg Strand Camping til den offentlige vej Gl. Lundeborgvej

 

Planlægning i forhold til nabokommuner

Rammeområdet grænser ikke op til en nabokommune og det vurderes, at kommuneplantillægget ikke får konsekvenser i andre kommuner.

 

Kulturarv

Museumsloven

Arkæologisk undersøgelse

Svendborg Museums Afdeling for Arkæologi har foretaget en arkivalsk kontrol af planområdet og oplyser, at der ikke er registreret fund eller fortidsminder indenfor planområdet men anbefaler at der laves en samlet arkæologisk forundersøgelse af planområdet