Baggrund og formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan 678 for Erhvervsområde øst. Planlægningen er igangsat for at revidere den eksisterende lokalplan for området. Den nuværende lokalplan 004.403 – For Erhvervsområde Øst ved Ørbækvej, er opbygget på en ikke længere tidssvarende måde i forhold til erhvervslivet. Det har medført at udviklingen af området ikke er sket som det oprindeligt var planlagt. Den nuværende opdeling af anvendelserne kan ikke tolkes entydigt. Dette har resulteret i afslag eller dispensationsansøgninger og det er nået et omfang, hvor der er brug for at revidere den gældende planlægning, så området fortsat kan udvikles og udbygges som erhvervsområde.

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre på minimums grundstørrelsen indenfor området, samt give mulighed for placering af detailhandel i form af særligt pladskrævende varegrupper.

 

Nuværende forhold

Erhvervsområdet er omfattet af to kommuneplanrammer. Den ydre kommuneplanramme 03.01.E2.819 ligger ud mod Ring Nord og Ørbækvej og giver mulighed for erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv, typisk facadeerhverv med et lavere tilladt støjniveau. Det er hensigten at denne ramme virker afskærmende i forhold til støj fra de tungere erhverv der ligger i den inderste kommuneplanramme 03.01.E4.122, som giver mulighed for erhvervsformål i form af tungt erhverv.

Formålet med kommuneplantillæg 2021.07, er blandt andet at muliggøre mindre grundstørrelser indenfor rammeområdet 03.01.E4.122. I den nuværende kommuneplanramme er minimums grundstørrelsen sat til 2.500 m2. Ved at ændre minimums grundstørrelsen til 1.600 m2, gives der en bedre mulighed for at udnytte eksisterende overskudsarealer i området. Grænsen på 1.600 m2 tilpasses ligeledes kloakbidraget, som regnes fra påbegyndt 800 m2. Hvilket før har medført nogle uhensigtsmæssige grundstørrelser i forhold til virksomhedernes ønsker og behov. For at sikre, at området henvender sig til de større erhvervstyper og virksomheder, er det vurderet at minimums grundstørrelsen ikke må være mindre end 1.600 m².

Den tidligere lokalplan har givet mulighed for detailhandel af særligt pladskrævende varegrupper. Mens kommuneplanrammen ikke har indeholdt mulighed for særligt pladskrævende varegrupper. Dette kommuneplantillæg udlægger muligheden for særligt pladskrævende varegrupper i kommuneplanrammen 03.01.E4.122. I den ydre kommuneplanrammen i Erhvervsområde øst, 03.01.E2.819 er der allerede mulighed for placering af særligt pladskrævende varegrupper., bestående af kommuneplanrammerne 03.01.E2.819 og 03.01.E4.122.

Der gives mulighed for at der kan placeres op til 60.000 m2 bruttoetageareal til detailhandel i form af særligt pladskrævende varegrupper. Området er placeret udenfor bymidten og anden detailhandel og har den nødvendige infrastruktur til de større og pladskrævende varegrupper, som normalt ikke kan placeres i bymidten.

Detailhandlen begrænses til minimum at have et bruttoetageareal på 800 m2 og en maksimum størrelse på 2.500 m2. Den begrænsende butiksstørrelse skal sørge for at området ikke udvikler sig til et område hvor flere små eller meget store detailhandelsbutikker placerer sig. Området skal forholdsvis have udtryk af et erhvervsområde med erhvervsvirksomheder. Der findes bilforhandlere samt et havecenter inden for området.

 

Derudover foretages der en mindre tilretning af geografien, så kommuneplanrammerne følger det eksisterende vejforløb, samt eksisterende og kommende lokalplanafgrænsning. Derudover foretages der en mindre tilpasning langs afgrænsningen mod øst i forhold til den udlagte kommuneplanramme 03.01.T3.043 - Solcelleanlæg øst for Tved.

 

Kort 1 viser den eksisterende afgrænsning af kommuneplanrammerne samt de nye kommuneplanrammer, som dette kommuneplantillæg ændrer. Derudover ændres minimums grundstørrelsen indenfor området og der gives mulighed for detailhandel i form af særligt pladskrævende varegrupper.

 

Kommuneplantillæg 2021.07 ændrer minimums grundstørrelsen i rammeområdet 03.01.E4.122 Erhvervsområde ved Englandsvej. Minimums grundstørrelsen ændres fra 2.500 m2 til fremover at fastsættes til 1.600 m2.

Kommuneplantillægget giver mulighed for at der kan placeres detailhandel i form af særlig pladskrævende varegrupper indenfor rammeområdet. Den maksimale arealramme for detailhandel fastsættes til et bruttoetageareal på maksimalt 60.000 m2. Detailhandlen begrænses til minimum at have et bruttoetageareal på 800 m2 og en maksimum størrelse på 2.500 m2.