Forhold til anden planlægning og lovgivning

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget vurderes ikke at være i strid med nationale interesser i kommuneplanlægningen. Der knyttes følgende kommentarer til udvalgte nationale interesseområder.

Produktionsvirksomheder

Rammeområdet er i Kommuneplan 2021-2033 udpeget som et område med produktionserhverv, på baggrund af de erhvervsmæssige aktiviteter der findes indenfor området. Ud mod Ørbækvej og Ring Nord ligger en kommuneplanramme, der giver mulighed for mindre erhvervstyper indenfor miljøklasse 1-3. Denne kommuneplanramme virker som et afskærmningsbælte for de omkringliggende boligområder.

Der er udlagt et konsekvensområde omkring erhvervsområdet og produktionserhvervene. Konsekvensområdet er udlagt for at imødegå fremtidige miljøkonflikter og samtidig undgå at indskrænke produktionsvirksomhedernes fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder.

Ved lokalplanlægning eller tilladelser i nærområdet til miljøfølsom anvendelse, skal der foretages en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

Kommuneplantillægget ændrer ikke på udpegningen af området udlagt som produktionserhverv. Udpegningen af området som produktionserhverv og den fortsatte sikring er med til at understøtte landsplanlægningen samt et nationalt hensyn der skal varetages.

Grundvand

Det er en national interesse at sikre rent og rigeligt drikkevand. Kommuneplantillægget ændrer ikke ved anvendelsesbestemmelsen i området, men ændrer minimums grundstørrelsen indenfor kommuneplantillæggets område samt giver mulighed for detailhandel i form af særlig pladskrævende varegrupper, som allerede findes i området.

Lokalplanen er en opdatering af den gamle lokalplan for erhvervsområde øst, og den nye plan giver ikke mulighed for, at der kan etableres nye erhvervstyper i området, som vil medføre en potentiel større risiko for forurening af grundvandet, end den gamle plan gav mulighed for.

Kommuneplanrammen 03.01.E4.122 Erhvervsområde ved Englandsvej ligger i et ”område med særlig drikkevandsinteresse” (OSD). Der er ikke udpeget nitratfølsomme områder indenfor kommuneplanrammen. Derudover indgår en mindre del af det nordvestlige hjørne af kommuneplanrammen i en 300 meter beskyttelseszone, som er sammenfaldende med indvindingsoplandet til Tved Vandværk, se kort 2. Der er ingen aktive vandindvindingsboringer nedstrøms industriområdet, og der er ikke nogen planer herom. Nye vandforsyningsboringer vil blive etableret udenfor byen.

Kommuneplanen ændres på minimums grundstørrelsen samt muligheden for at placere særlig pladskrævende varegrupper. Der gives ikke mulighed for, at der kan etableres anden erhvervstype end i tidliger kommuneplanramme for området. Kommuneplanrammen er udlagt til erhvervsformål i form af tungt erhverv. Udlægning af nogle typer erhverv herunder især tungt- /produktionserhverv kan medføre en risiko for grundvandet, da der i nogle virksomheder anvendes eller opbevares kemikalier, der potentielt vil kunne skade grundvandet. Disse virksomhedstyper skal etableres udenfor indvindingsoplandet/300 m zonerne og er dermed også udenfor BNBO’erne til Tved Vandværks boringer. Dette indskrives i kommuneplanrammen under de særlige bestemmelser for at sikre rent drikkevand samt indgår med bestemmelserne i lokalplanen.

 

Kort 2: Kortet viser, hvor der ved kommuneplantillæggets samt lokalplanens udarbejdelse er udlagt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og 300 meter beskyttelseszoner omkring de almene vandforsyningsboringer i området. Derudover er der vist en del af indvindingsoplandet til Tved Vandværk, som er sammenfaldende med 300 m’s zonerne indenfor lokalplanområdet. Hele området er udlagt som ”Område med Særlig Drikkevandsinteresse” (OSD).


Drikkevandsinteresser
De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved Tved Vandværksboringer er vurderet som sårbare, og der skal derfor foretages en indsats for at beskytte grundvandet mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Der er ikke udpeget BNBO’er indenfor kommuneplanrammen 03.01.E4.122, mens der for kommuneplanrammen 03.01.E2.819 er en BNBO udpegning i det nordvestlige hjørne.

De erhvervsarealer i lokalplanområdet, som ligger indenfor BNBO’erne kan forventes at skulle friholdes for erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, og der må ikke placeres nye virksomheder, der anvender eller opbevarer miljøskadelige stoffer. Lokalplaner kan normalt ikke regulere miljøforhold og kan således ikke indeholde bestemmelser om anvendelse af pesticider. Regulering om brugen af pesticider og øvrige stoffer som kan forurene grundvandet indenfor BNBO pålægges via Miljøbeskyttelsesloven § 24.

Generelt gælder det, at virksomheder, der etablerer sig inden for området med drikkevandsinteresser, skal i indretning og drift tage hensyn til grundvandsressourcen for eksempel ved at udføre veje, parkeringsarealer og øvrige køre- og oplagsarealer med tæt fast belægning, der hindrer nedsivning af regnvand.
Kriterier til udvælgelse af de forskellige virksomheder og anlægstyper er begrundet i deres oplag, håndtering, anvendelse eller produktion af mobile stoffer, dvs. forureningskomponenter, der på grund af manglende binding, nedbrydning eller omdannelse kan udvaskes til grundvandet

 

Ifølge Kommuneplanen må der ikke etableres horisontale såvel som vertikale jordvarmeanlæg indenfor BNBO’er, og som udgangspunkt ikke vertikale jordvarmeanlæg indenfor OSD.

I 300 meter beskyttelseszonerne om vandboringerne må der ikke etableres nedsivningsanlæg til spildevand eller nedgraves tankanlæg til opbevaring af miljøskadelige stoffer.

Indenfor OSD kan tilladelsesmyndigheden kun tillade placering, hvor det på baggrund af en konkret vurdering af forureningsrisikoen kan godtgøres, at placeringen kan finde sted uden at tilsidesætte miljømæssige hensyn. Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og overvågningssystemer, hvor der er særlig risiko for grundvandsforurening.

 

Kystnærhedszone

Langt størstedelen af kommuneplanrammen ligger i den kystnære del af byzonen.
Der sker ikke en udvidelse af området og der gives ikke lov til andre højder end hvad området indeholder for nuværende.

Området ligger 2,2 km fra kystlinjen og der er etableret tæt, bymæssig bebyggelse mellem lokalplanområdet og kysten. Kommuneplanrammen ændrer ikke ved højden for bebyggelse indenfor området. Der har hidtil været mulighed for henholdsvis 9 m og 12 m og denne mulighed bevares i nærværende kommuneplantillæg. Der er for rammeområdet ikke visuel kontakt fra kysten og det vurderes at der ikke er krav om udarbejdelse af visualisering. Det vurderes, at fremtidig bebyggelse ikke vil ændre på den visuelle opfattelse af kystområdet.

 

Natur og Miljø

Svendborg Kommune må ikke vedtage planer, der kan skade arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Nature 2000- områder, eller yngle- og rasteområder for arter på EU’s habitatdirektivs bilag IV. Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000-områder eller strengt beskyttede arter på direktivets bilag IV.

 

Natura 2000

Er området omfattet af eller umiddelbart i nærheden af områder, der er udlagt til Natura 2000-område, skal der i henhold til habitatsbekendtgørelsen indgå en vurdering af planens konsekvenser for naturen i området. Viser vurderingen, at planen skader et Natura 2000-område kan planen ikke vedtages.

Nærmeste Natura 2000-områder er N242 – Thurø Rev, som befinder sig ca. 6,2 km fra lokalplanområdet og området N241 – Rødme Svinehaver som ligger ca. 7,8 km fra lokalplanområdet.

Det vurderes, at ingen internationale naturbeskyttelsesområder vil blive påvirket af projektet grundet afstanden til Natura 2000-områder og projektets karakter.

 

Habitatbekendtgørelsen §6

Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 11 et krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter. Svendborg Kommune har kendskab til, at der er forekomster af springfrøer indenfor lokalplanområdet. Springfrøer er opført på habitatdirektivets bilag IV-arter.

Springfrøen er registreret i et regnvandsbassin beliggebeliggende i matrikel 5o Tved By, Tved, i den sydlige del af lokalplanområdet. Det betyder, at Svendborg Kommune skal sikre, at dens yngle- og rasteområder ikke kan blive beskadiget eller ødelagt som følge af planlægningen.

Regnvandsbassinet er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3, da bassinet har et areal over 100 m2. Regnvandsbassinet må derfor ikke ændres og rundt om regnvandsbassinet er der registreret overdrev som ligeledes skal henligge naturligt.
Ifølge § 3 i naturbeskyttelsesloven, må der ikke foretages ændring af tilstanden af beskyttet naturtyper. Indenfor rammeområdet er der flere regnvandsbassiner samt et overdrev som er registreret som beskyttet naturtype. Regnvandsbassinerne og anvendelse til erhverv kan godt harmonere. Der optages bestemmelser i lokalplanen der sikrer regnvandsbassinerne.


Kommunen vurderer på den baggrund at kommuneplantillægget, der giver mulighed for mindre erhvervs grundstørrelser samt detailhandel i form af særlig pladskrævende varegrupper, ikke giver anledning til påvirkning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. I lokalplanen sikres regnvandsbassinerne samt overdrev, som friholdes for bebyggelse.

Vandbassinnet med den registreret springfrø har været lokalplanlagt siden lokalplan 004.213 fra 1990, ligeledes udlagt med formål af erhvervsområde. Lokalplanen fra 1990 blev afløst af lokalplan 004.403 fra 2008, ligeledes med anvendelse af erhvervsområde. Kommuneplantillægget følges op med en ny lokalplan, lokalplan 678, som fastsætter samme formål og anvendelse for rammeområdet som tidligere lokalplaner og det vurderes derfor ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, herunder springfrøen.

 

Infrastruktur

Kommuneplantillægget vurderes ikke at få betydelige konsekvenser for eksisterende infrastruktur.

 

Planlægning i forhold til nabokommuner

Kommuneplantillægget vurderes ikke at få betydelige konsekvenser i andre kommuner.