Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

I miljøvurderingsloven § 8 er det fastsat hvilke planer og programmer, der skal udarbejdes en miljøvurdering for. Efter lovens § 8 stk. 1. nr. 1 skal der blandt andet udarbejdes en miljøvurdering for planer og programmer, som tilvejebringes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

En miljøvurdering kan dog efter omstændighederne undlades, hvis planen fastsætter anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og hvis planen ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jfr. lovens § 8 stk. 2.


Formålet med kommuneplantillæg 2021.07, er at muliggøre mindre grundstørrelser samt detailhandel til særligt pladskrævende varegrupper indenfor rammeområdet 03.01.E4.122 Erhvervsområde Englandsvej.

Kommuneplantillægget vurderes ikke at påvirke miljøet eller grundvandet inden for området. Da der med kommuneplantillægget gives mulighed for mindre grundstørrelser samt detailhandel. Kommuneplantillægget giver ikke mulighed for, at der kan etableres nye erhvervstyper i området, som vil medføre en potentiel større risiko for forurening af grundvandet, end den tidligere ramme gav mulighed for.

Derudover gives der mulighed for detailhandel til særligt pladskrævende varer. Denne form for detailhandel er allerede etableret i området. Det vurderes ikke at give anledning til negativ indvirkning på miljøet.

Det er samtidig vurderet, at området udgør et mindre område på lokalt plan, idet området har en begrænset arealmæssig udstrækning og ligger inden for eksisterende bymæssig bebyggelse.


Samlet set vurderer kommunen, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om en egentlig miljøvurdering, jfr. lovens § 10.