Planhierarki

Planloven fastligger et planhierarki for at sikre en sammenhæng fra det helt overordnede statsligt strategiske planlægningsniveau og ned til detaljeret konkret planlægning, som beskrives i lokalplaner.

Kommunen har ansvar for at udarbejde plantyperne; Planstrategi, kommuneplan og lokalplaner - deres sammenhæng med øvrige planer og hvem de gælder for er illustreret på nedenstående figur.


Planhierarki

Staten fastlægger de overordnede rammer for landsplanlægningen.

Region Syddanmark udarbejder blandt andet en regional udviklingsplan.

Styrelserne udarbejder sektorplaner, f.eks. har Naturstyrelsen udarbejdet en Vandområdeplan.

Svendborg Kommune planlægger for udviklingen af byer og det åbne land i Kommuneplanen. Kommuneplanlægningen skal udarbejdes i overensstemmelse med de statslige planer, de regionale planer og sektorplanerne.

Lokalplaner udarbejdes af kommunen på baggrund af kommuneplanen. Lokalplaner regulerer anvendelsen af og bebyggelsen på mindre geografisk afgrænsede områder. Lokalplaner er de eneste planer som har direkte retsvirkning for borgerne.