Aflastningscenter

Formålet med aflastningscenter er at aflaste bymidten, ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten. Der gives i et aflastningscenter lov til at etablere større udvalgsvarebutikker, hvorfor minimumsstørrelsen på butikkerne er væsentlig større end i resten af kommunens detailhandelsudlæg.

Aflastningscentre har en god trafikal placering, da det typisk er større varer der forhandles disse steder. Det er for eksempel store udvalgsvarebutikker, som sælger hårde hvidevarer og møbler, der kræver parkering ved butikken.

Det nuværende aflastningscenter, Svendborg Storcenter ligger godt 1 km nord for Svendborg bymidte, på hjørnet af Vestergade og Mølmarksvej. Denne tætte forbindelse til bymidten med butikker, spisesteder og serviceerhverv langs Vestergade, binder Svendborg Storcenter funktionelt sammen med bymidten.

Inden for den eksisterende detailhandelsstruktur, herunder Svendborg Storcenter er det ikke muligt at anvise plads til etablering af nye store udvalgsvarebutikker i Svendborg. Svendborg Storcenter er fysisk set fuldt udbygget og området kan ikke udvides, da det grænser op til et boligområde. Der er en mindre restrummelighed i bruttoetagearealet, men ikke fysisk plads til nybyggeri. Det er derfor ikke muligt at henvise til yderligere store udvalgsvarebutikker inden for området.

For at kunne henvise plads til fremtidige større udvalgsvarebutikker i Svendborg, udlægges et nyt område til aflastningscenter. I aflastningscenteret gives der kun mulighed for større udvalgsvarebutikker med en minimums butiksstørrelse på 1.000 m2, for at begrænse konkurrencen med dagligvare- og udvalgsvarehandlen i bymidten. Ved udlæggelsen af et nyt aflastningscenter er der blevet udarbejdet en samlet redegørelse, der beskriver markedsområdet, betydninger på den øvrige detailhandel, den forventede handelsbalance samt befolknings- og forbrugsforholdene.

Det er Byrådets mål, at:

  • store udvalgsvarebutikker som ikke naturligt kan indpasses i Svendborg bymidte, skal koncentreres i aflastningscentrene
  • tiltrække nye butikskoncepter for store udvalgsvarebutikker
  • sikre gode tilkørsels- og parkeringsforhold
  • Detailhandelsbutikker skal som hovedregel placeres inden for det udpegede aflastningscenter.
  • Indenfor aflastningscentrene må bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige de nedenstående størrelser

Aflastningscenter

Samlet arealramme for butiksformål

Ikke udnyttet areal pr. nov. 2020

Maksimal størrelse på dagligvarebutik

Maksimal størrelse på udvalgsvarebutik

Minimum større på udvalgsvarebutik

Svendborg Storcenter

31.700 m2

6.100 m2

3.500 m2

2.000 m2

 

1.000 m2

Odensevej

60.000 m2

60.000 m2

Dagligvarebutikker ikke tilladt

15.000 m2

1.000 m2

 

Statisk kort

Betydningen af aflastningscentre

Aflastningscenteret Svendborg Storcenter og det nye ved Odensevej skal fungere som aflastningscenter for Svendborg bymidte. Aflastningscentrene skal være til den butikstype, som er svær at indpasse i bymidten på grund af størrelsen. Nyetableringer af store udvalgsvarebutikker bør så vidt muligt ske i et af de to aflastningscentre.

Aflastningscenteret Svendborg Storcenter indeholder store udvalgsvarebutikker som ILVA, Elgiganten, T-Hansen, Jysk, PET World, Harald Nyborg, HTH Køkkener, samt varehuset Kvickly og discountbutikken LIDL og Rema 1000. Her er i alt 18 butikker med et samlet bruttoareal på 25.600 m2. Det nuværende aflastningscenter, Svendborg Storcenters ændres ikke. 

 

Nyt aflastningscenter

Der er ikke geografisk plads til at udvide eller anvise nye store udvalgsvarebutikker i Svendborg Storcenter, grundet den omkringliggende bebyggelse. Derfor udlægges der et nyt område til store udvalgsvarebutikker for at kunne anvise fremtidige udvalgsvarebutikker et areal.

Området udlægges med mulighed for op til 60.000 m2 detailhandel, med mulighed for at indpasse særligt pladskrævende butikker. Det forventes at tiltrække butikker og koncepter der ikke i dag er repræsenteret i Svendborg eller i det øvrige opland.

Det bemærkes, at etablering af et nyt aflastningscenter vil indebære en risiko for handlen i bymidten, da aflastningscentre i en vis grad vil tage handel fra bymidten. Risikoen begrænses ved at fastlægge minimumsstørrelser på mindst 1.000 m2 for udvalgsvarebutikkerne og ved ikke at tillade dagligvarebutikker i aflastningscentret.

I Redegørelsen forventes det at bymidten vil miste 6% af omsætningen af boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. Men der skabes samtidig en bedre synergi i at handlende fra oplandet vil tage til Svendborg for at handle, fremfor alternative steder som fx Odense SØ. Et styrket udbud af store udvalgsvarebutikker i Svendborg vil betyde, at kunderne på det sydlige Fyn i mindre grad vil besøge de tilsvarende store udvalgsvarebutikker i Odense SØ. Butikkerne i Odense SØ vurderes at miste omkring 103 mio. kr. svarende til en omsætningsnedgang på omkring 3 %.

Faaborg by har ligeledes et vist udbud af store udvalgsvarebutikker. Et styrket udbud i Svendborg vurderes at betyde at Faaborg by mister omkring 5 % af omsætningen svarende til 8 mio. kr. i forhold til 0-alternativet.

I det øvrige opland forventes de mindre byer Kværndrup, Marstal, Ærøskøbing, Lohals og Humble i mindre grad at miste omsætning, da deres udvalg af den type udvalgsvarer er på et meget begrænset niveau. Samlet set forventes omsætningen at falde omkring 3 mio. kr. i de fem byer.

Etableringen af et nyt aflastningsområde vurderes i højere grad at få betydning for de store udvalgsvarebutikker i Odense SØ. Det er det eneste sted på Fyn hvor den type butikker og koncepter er repræsenteret i dag, og som har et bredt udbud af udvalgsvarebutikker. Svendborg vil med udvidelsen kunne tilbyde et lokalt alternativ til Odense SØ og dermed forbedre indkøbsforholdende for borgerne på det sydlige Fyn og øerne.

Odense bymidte forventes at miste 17 mio. kr. svarende til under 1 % i forhold til 0-alternativet. Odense bymidte har noget helt andet end de store udvalgsvarebutikker i Odense SØ at byde på med byliv, små butikker og cafeliv.

En styrkelse af Svendborg som regionalt udbudspunkt har mindre betydning for både Nyborg by og Ringe by. Det forventes, at Nyborg by vil miste omkring 10 mio. kr. svarende til et fald på 5 %, mens Ringe by vil miste 6 mio. kr. svarende til et fald på 3 % i forhold til 0-alternativet. Det skyldes primært, at flere kunder i oplandene til Nyborg og Ringe i højere grad vil søge det større udbud i Svendborg.

Det forventes at Svendborg vil øge sin position i markedsområder og handelsbalancen forventes opretholdt på et højt niveau ved udlægningen af et nyt aflastningscenter. Ligeledes forventes det at den konkurrencemæssige effekt for forbrugerne anslås til at have en stor betydning.