Produktionserhverv

Produktionsvirksomhederne er afgørende for væksten, udviklingen og beskæftigelsen i Svendborg Kommune. Derfor ønsker Byrådet at tage hensyn til produktionsvirksomhedernes drifts- og udvidelsesmuligheder, så der fremadrettet undgås miljøkonflikter med omkringliggende boligområder, institutioner, rekreative områder og andre miljøfølsomme områder.  

Ved at udpege produktionsvirksomhederne i kommunen, kan der i planlægningen skabes hensyn og bestemmelser der sikre en fortsat stabil drift for virksomhederne. Der skal tages hensyn til eksisterende produktionsvirksomheder ved, at der ikke uden særlige hensyn, kan planlægges for miljøfølsom anvendelse inden for et udlagt konsekvensområde.

Det er Byrådets mål, at:

 • produktionsvirksomheder i Svendborg Kommune fortsat udvikles og der skabes stabile rammer for deres virke.
 • der tages hensyn til produktionsvirksomheders beliggenhed, drift og miljøvilkår i kommunen.
 • forbygge miljøkonflikter mellem produktionsvirksomheder og omkringliggende miljøfølsomme arealer.
 • der tilbydes erhvervsarealer til tungere erhverv, industri og produktionserhverv i Svendborg Kommune.
 • Ved udlæg af arealer til produktionsvirksomheder skal der sikres en afstand til boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse, så de ikke påvirkes af støj-, lugt- og andre forureningsgener.
 • Der kan udlægges konsekvensområder omkring udlagte erhvervsområder, som er forbeholdt produktionserhverv. Konsekvensområderne udlægges for at imødegå fremtidige miljøkonflikter og dermed undgå at indskrænke produktionsvirksomhedernes fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder.
 • Ved lokalplanlægning for og tilladelser til miljøfølsom anvendelse indenfor "produktionserhverv, konsekvensområde", skal der foretages en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.
 • Ved omdannelse af ældre erhvervsområder til byområder herunder miljøfølsom anvendelse, skal det undersøges om eksisterende virksomheder begrænses i deres virke og afværgeforanstaltninger skal sikre virksomhedernes fortsatte drift.
Statisk kort

Produktionserhverv
Det er vigtigt at fastholde erhvervsområder, som kun er forbeholdt produktionsvirksomheder, hvor der i planlægningen skal være ekstra opmærksomhed i forhold til placeringen af nye boliger og andre miljøfølsomme anvendelser, som kan føre til miljøkonflikter med produktionsvirksomhederne.

Der er udarbejdet en kortlægning af eksisterende produktionsvirksomheder i Svendborg Kommune. Produktionsvirksomheder er udpeget på baggrund af Erhvervsstyrelsens definition af produktionsvirksomheder.

Produktionsvirksomheder er:

 • Virksomheder omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen.
 • Virksomheder omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen.
 • Virksomheder anført på brugerbetalingsbekendtgørelsen bilag 1, dog ikke husdyrbrug. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen)
 • Transport- og logistikvirksomheder.
 • Virksomheder der hidtil har ligget under godkendelsesbekendtgørelsen, men som udskilles i særskilte branchebekendtgørelser.

På baggrund af denne kortlægning er der foretaget en vurdering og udpegning af produktionsvirksomhedernes virke og udviklingsmuligheder. Udpegningen skal sikre, at produktionsvirksomhederne fortsat har en sikkerhed for deres aktivitet og udviklingsmuligheder i de udpegede områder, så produktionsvirksomhederne sikres en fortsat stabilitet i deres investeringer og eventuelle udvidelser.

Redegørelsen kan ses her.

 

Udpegningen af produktionserhvervsområder
Udpegningen af et produktionsvirksomhedsområde gør det klart, hvor kommunen ikke vil tillade omdannelse til andre formål end produktionserhverv af hensyn til produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Udpegningen skal være med til at mindske miljøkonflikter og bevare produktionsvirksomhedernes fortsatte drifts- og udviklingsmuligheder. Derfor skal planlægningen tage hensyn til støjpåvirkninger samt lugt-, støv og anden luftforurening på omgivelserne.

Ønskes eksempelvis byomdannelse i nærheden af produktionsvirksomheder, kan det være muligt at afskærme for støj. Afskærmning skal indgå som en forudsætning for den nye lokalplan og det pågældende boligprojekt, således at det vil være bygherren, der skal afholde udgifterne til afværgeforanstaltninger og ikke produktionsvirksomheder, som bebyggelsen grænser op til.

 

Udpegning af konsekvensområder
Ved de udpegede produktionserhvervsområder skal der udpeges konsekvensområder omkring. Udpegningen skal tydeliggøre, at det kan have konsekvenser for planlægningen af for eksempel boliger, institutioner, kontorer, rekreative anvendelser m.v. i nærheden af produktionsvirksomheder, sådan at fremtidige miljøkonflikter undgås.  
Det vil typisk være i områder, hvor byudviklingen rykker tættere på produktionsvirksomhederne eller i områder som ønskes fastholdt til produktionserhvervsenes udviklingsmuligheder, at konsekvensområderne udlægges.

Konsekvensområder kan betragtes som ”opmærksomhedszoner”, der anviser, hvor planlægningen for nye anvendelsesarealer, skal være særlig opmærksom på produktionsvirksomheden. Udpegning af konsekvensområder er udelukkende en begrænsning af kommunens planlægning i de til­fælde, hvor planlægningen påvirker produktionsvirk­somhedens drifts- og udviklingsmuligheder negativt. Konsekvensområder har derfor ikke umiddelbare kon­sekvenser for eksisterende lovlig anvendelse og planlægning i området.

Konsekvensområderne kan som udgangspunkt afgrænses med en fast grænse på 500 m omkring erhvervsområdet. Konsekvensområdet kan også udlægges med en mindre/større afgrænsning ud fra et kendskab til virksomheden og en konkret vurdering af hvilken forureningsbelastning produktionsvirksomheden har samt virksomhedens udviklingsbehov.

Statisk kort

Udpegning af transformationsområder

Det er muligt at udpege transformationsområder, hvor der kan opføres nye boliger på varigt støjbelastede områder, uden at det giver skærpede miljøvilkår for de omkringliggende virksomheder.
Dette kan udpeges for at beskytte eksisterende produktionsvirksomheders vækst- og udviklingsmuligheder. Der kan alene udpeges transformationsområder i områder med særlige byudviklingsinteresser knyttet til området.