Heldager Bakkelandskab

Baggrund

Nøglekarakter

Storbakket middel til småskala landskab med dyrkede marker, skovområder, mange husmandssteder, kraftige levende hegn og småbevoksninger omkring afløbsløse vandhuller på markerne.


Landskabsområdet er vist på kortet.

Landskabskarakteren

Storbakket landbrugsområde med enklaver af husmandssteder, mange småbevoksninger, levende hegn og skove. I tilknytning til husmandsbebyggelserne domineres landskabet af hobbypræget landbrugsdrift. Enkelte mindre gårde med kvæg eller svin findes spredt i området omgivet af middelstore markfelter uden bebyggelse.

Terræn og bevoksning danner varierende rumlige forhold, der skifter mellem lukkede landskabsrum i terrænlavningerne og kig over landskabet fra bakketoppene. De mange karaktergivende landskabselementer i form af terræn, småbevoksninger, levende hegn, skov og bebyggelse skaber et komplekst landskab, der varierer mellem småskala landskaber med enklaver af små husmandssteder og middelskala, åbne landskaber omkring enkelte større gårde i området.

Især hovedgården Heldagergård fremstår tydeligt i landskabet midt i karakterområdet, hvor den ligger omgivet af større sammenhængende og bygningsløse markflader afgrænset af lange stedvist sammenhængende stendiger.

Området er generelt højtliggende i forhold til omkringliggende landskaber, hvilket stedvist giver mulighed for vide udsigter over op til flere nabokarakterområder. Især fra hovedvej A9 mod vest/sydvest samt fra Højbjerg i den nordlige del af karakterområdet findes vide udsigter.

Omgivet af skovområderne Fruensvænge og Hedeskov ligger en golfbane i områdets sydvestlige del.

Den centrale og nordlige del af karakterområdet er uden tekniske anlæg mens den sydlige og sydvestlige del af karakterområdet præges af større tekniske anlæg (motorvejen, forbrændingsanlægget) og nærheden til Svendborg i form af lysmaster langs vejene, nyere 1900-tals bebyggelse og stedvise kig til byranden af Svendborg.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.

Strategi og indsats

Områder som bør beskyttes

Den nordlige del – 9.M1

Særligt karakteristisk, god tilstand, særlige visuelle oplevelsesmuligheder omkring Højbjerg

 • Området bør fortsat dyrkes.
 • Landskabet skal friholdes for skovrejsning og anden beplantning, som vil sløre muligheden for at opleve terrænet.
 • Området skal friholdes for byggeri og tekniske anlæg, som vil påvirke landskabet.
  • Evt. ny bebyggelse skal følge den eksisterende bebyggelsesstruktur med bygningerne placeret lavt i terrænet.
  • Evt. ny bebyggelse skal tilpasses områdets lille skala.
 • Udsigten fra Højbjerg skal beskyttes ved at friholde udsigten for ny bevoksning, tekniske anlæg og ny bebyggelse.

Omkring Heldagergård – 9.M2

Karakteristisk, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

 • Området bør fortsat dyrkes.
 • Stendigerne i området skal beskyttes
 • Den åbne dyrkningsflade skal friholdes for ny bebyggelse.
 • Eventuel ny skov bør minimeres og indpasses således at der dannes lange sammenhængende og markante skovbryn med en artssammensætning, der svarer til den eksisterende bevoksning.

Syd og øst for Heldagergård – 9.M3

Særligt karakteristisk, god tilstand

 • Området bør fortsat dyrkes.
 • Muligheden for at opleve områdets markante terræn skal bevares ved at friholde området for beplantning, som vil sløre dette.
 • Området friholdes for byggeri og tekniske anlæg, som vil påvirke landskabet.
 • Eventuelt ny bebyggelse placeres lavt i terrænet.
 • Eventuelt ny bebyggelse tilpasses områdets lille skala.

Omkring Slæbæk og Rårud – 9.M4

Karakteristisk, god tilstand

 • Evt. ny bebyggelse skal følge den eksisterende bebyggelsesstruktur med bygningerne langs vejene
 • Evt. ny bebyggelse skal afpasses områdets lille skala.
 • Oplevelsen af at være i et skovpræget landskab, som de omkringliggende skovbryn skaber, bør bevares.

Områder hvor der skal ske en tilpasning

Den østlige, sydlige og sydvestlige del – 9.M5

Karakteristisk, middel tilstand

 • Eventuelt. ny bebyggelse skal placeres lavt i terrænet.
 • Eventuel ny bebyggelse skal tilpasses landskabets lille skala enten ved byggeriets størrelse eller dets placering i landskabet, således at det ikke opleves fra de omkringliggende landskaber.
 • Eventuel skovrejsning eller anden beplantning i området skal ske under hensyntagen til udsigter og visuelle sammenhænge i landskabet og mulighederne for at opleve det bakkede og terræn.
 • Indsigtskilen omkring Sørup Kirke friholdes for bebyggelse, anlæg og beplantning som vil sløre oplevelsen af kirken.
 • Udsigten over landskabet fra landvejen A9, øst for Stevningen, friholdes for bebyggelse, anlæg og beplantning som vil bryde udsigten.

Omkring motorvejen – 9.M6

Karakteristisk, dårlig tilstand

 • Skovrandene langs motorvejen i den nordlige del af karakterområdet skal fastholdes.
 • Landskabet vest for motorvej og hovedvej, ved Sørup kan fint udnyttes til skovrejsning, som udpegningen giver mulighed for. Dette vil nedtone indkigget til forbrændingsanlægget fra vest.
 • Den østlige grænse af erhvervsområdet øst for Rødskebølle gives en grøn kant.

Områder som kan ændres

Tordensgårde, golfbane – 9.M7

Karakteristisk, middel tilstand

 • Områdets karaktergivende skovbryn og levende hegn vedligeholdes.
 • Tilbageværende tegn på landskabets oprindelse i form af gårde, diger o.a. bør opretholdes.
 • Ved eventuelle ændringer i landskabskarakteren skal hensynet til de visuelle sammenhænge til landskabet mod syd inddrages og respekteres.

Graveområdet ved Sellebjerg – 9.M8

Kontrasterende, dårlig tilstand

 • Når graveaktiviteten er afsluttet bør landskabet retableres således at det passer ind i det omkringliggende landskab og/eller skaber et oplevelsesrigt delområde.
Statisk kort