Højspændingsanlæg

For at forbedre forsyningssikkerheden og for at minimere den negative påvirkning af landskabs- og naturværdier ser Byrådet gerne, at de eksisterende højspændings-luftledninger bliver lagt i jorden. Og såfremt det bliver aktuelt med en udbygning af højspændingsanlæg i Svendborg Kommune finder Byrådet ligeledes, at det bør ske som jordkabler, hvis det er teknisk og økonomisk forsvarligt.

Af hensyn til folkesundheden udlægges der ikke arealer til byudvikling eller anden miljøfølsom anvendelse tæt på de eksisterende højspændingsledninger.

Læs mere på energinet.dk

Tilpasningen betyder, at:

 • det eksisterende transmissionsnet på 132 kV og 150 kV bevares som udgangspunkt som luftledninger. Der kabellægges på udvalgte strækninger gennem naturområder og bymæssig bebyggelse,
 • de seks konkrete projekter i forskønnelsesplanen for 400 kV-nettet fastholdes. Tre af disse projekter er gennemført.
 • nye 400 kV-forbindelser etableres med luftledninger med mulighed for kompenserende kabellægning på udvalgte strækninger og med mulighed for kabellægning af 132-150 kV-net i nærheden af 400 kV-luftledninger.
 • nye 132-150 kV-forbindelser etableres med kabler. I forhold til de tidligere politiske rammer for etablering og kabellægning af transmissionsnet betyder dette, at kabelhandlingsplanen fra 2009 ikke længere er gældende, og at nye 400 kV anlæg vil kunne etableres som luftledninger i stedet for kabler.

Det er Byrådets mål, at:

 • distribution af energi skal ske med stor forsyningssikkerhed og med så få gener for omgivelserne som muligt,
 • der anvendes et forsigtighedsprincip i forhold til magnetfelter og folkesundhed.

Etablering af nye højspændingsledninger

 • Ved udbygning og sanering af højspændingsnettet skal befolkningens sundhed og hensynet til landskabs- og naturværdier prioriteres højt.

Konsekvenszoner for højspændingsledninger

 • Som hovedregel må der ikke udlægges områder til byudvikling eller meddeles tilladelse til miljøfølsom arealanvendelse, herunder til spredt bebyggelse, indenfor en vejledende konsekvenszone på 50 meter på hver side af luftbårne ledningstracéer, og 10 m på hver side af nedgravede ledninger.

Vindmøller og andre høje genstande

 • Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene mv., nær Energinets luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden[1] langs luftledningsanlægget.

[1] Respektafstanden som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlægeller ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektriskarbejde i nærheden af elektriske anlæg, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

 

Beplantning

 • I deklarationsarealet for luftledninger tillades ikke skovrejsning samt beplantning med træer og buske, der bliver mere end 3 m høje. Træer over 3 m over terræn vil overskride respektafstanden, over terræn, til ledningerne, hvormed der kun kan arbejdes efter arbejdsinstruktion fra ledningsejer.
 • Beplantning udenfor deklarationsarealet, kan ske såfremt det sikres, at træer ikke kan vælte og beskadige el-anlæg. Af sikkerhedshensyn anbefales den vandrette respektafstand på 15 m til nærmeste luftledning i mente, når man planlægger beplantning jf. vejledningen, således træer ikke kan vælte indenfor respektafstanden.

Fravigelse
Når der inden for konsekvenszonerne, som hovedregel ikke må udlægges områder til miljøfølsom arealanvendelse eller til spredt bebyggelse betyder det, at en fravigelse af reglen kun kan finde sted, såfremt det af planmyndigheden eller bygherren sandsynliggøres, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter.

Forsigtighedsprincip og magnetfelter

Overalt, hvor der bruges, produceres eller transporteres elektrisk strøm, vil der være magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater, uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.

I Danmark er der ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.

I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne.

Forsigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formuleret således:

”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.”

 

Ejerforhold

 • VoresELNET ejer eltransmissions-nettet på 60kV.
 • EnergiNet ejer eltransmissions-nettet på mere end 100kV.

Energinets el-anlæg er generelt sikret ved tinglyst deklaration. Om der planlægges for; skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder(grave-/interesseområde), biogasanlæg, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder, terrænregulering el. lign. skal det understreges, at der langs Energinets kabelanlæg er tinglyst deklaration. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftledninger/jordkabler ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art, herunder beplantning, eller foretages terrænændringer. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.

 

Der er i dag to 150 kV og fire 60 kV luftledninger samt en række nedgravede kabler i kommunen.

Som led i Svendborg Kommunes ønske om at skabe rammerne for et sundt liv er de sundhedsmæssige aspekter omkring højspændingsanlæg medtaget i kommuneplanen.

Nedenstående kort viser placeringen af højspændingsmaster i Svendborg Kommune.

Statisk kort