Miljøscreening

Der er på baggrund af ”lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”, LBK nr. 973 af 25/06/2020 udarbejdet en miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Miljøscreeningen gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang, kommuneplanen stemmer overens med de miljømålsætninger, som er fastlagt i lovgivning og planlægningen og om der vurderes at være væsentlige indvirkninger på enkelte eller flere miljøfaktorer. Der screenes på de kriterier som fremgår af lovens bilag 3, Planens karakteristika, på de afsnit som har gennemgået en revision.

Se miljøscreeningen her ”Miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2021-2033”.

Samlet vurderes det, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. Der er endvidere lagt vægt på planens karakteristika og overordnede karakter, samt:

  • at planen ikke påvirker et Natura 2000 område
  • at planen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning (Landsplanlægningen, den Regionale råstofplan og Udviklingsstrategien)

Miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2021-2033 viser, at der ikke er behov for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne og -påvirkningerne. Screeningen af planen viser ingen væsentlige indvirkninger på miljøet.