Særligt pladskrævende varer

En særlig kategori under udvalgsvarebutikker, er butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer eller varer der frembyder en særlig sikkerhedsrisiko.

Særligt pladskrævende butikker kan være butikker der forhandler motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler, samt ammunition og eksplosiver. Listen er ikke udtømmende. Forhandlere af biler, både og campingvogne skal herudover have et egentligt udstillingslokale for at være omfattet af planloven.

Området mellem Ring Nord og Nordre Ringvej indeholder mulighed for at placere butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Området vurderes at være attraktivt for større butikker, bl.a. på grund af infrastrukturforhold og potentiel eksponering.

Det er Byrådets mål, at:

  • koncentrere særligt pladskrævende butikker i Erhvervsområde Nord
  • Butikker med særligt pladskrævende varer skal som hovedregel placeres inden for de udpegede arealer til særligt pladskrævende varer.
Områder til særligt  Arealramme                         Maks
pladskrævende varer  (m2 bruttoareal) butiksstørrelse
     
Butiksområde Grønnemosevej 40.000 m2 10.000 m2
Butiksområde Nordre Ringvej 30.000 m2 15.000 m2
Butiksområde Odensevej 12.000 m2 3.500 m2
Butiksområde Mølmarksvej 3.500 m2 3.500 m2
Butiksområde Østergade, Hesselager 4.000 m2 4.000 m2
Butiksområde Ole Rømers Vej 2.700 m2 2.700 m2
Butiksområde Johannes Jørgensens Vej 5.000 m2 5.000 m2

 

Statisk kort

I Svendborg kommune er i alt 23 forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper, som tilsammen har et bruttoareal på 62.200 m2.

Hovedparten af de særlig pladskrævende butikker i Svendborg kommune er bilforhandlere. Der er i alt 12 bilforhandlere i kommunen med et samlet bruttoareal på 31.400 m2. Hovedparten af disse er koncentreret i den nordlige del af Svendborg by i området omkring Odensevej og Grønnemosevej.

Der er 7 byggemarkeder i kommunen med et samlet bruttoareal på ca. 26.900 m2.

Herudover findes 2 planteskoler samt en butik med camping og en enkelt bådforhandler.

 

Betydningen af særligt pladskrævende butikker

Ved etablering af nye særligt pladskrævende butikker er det vigtigt, at de koncentreres inden for den eksisterende centerstruktur med særlig fokus på Erhvervsområde Nord. På grund af den fortsatte tendens mod færre, men større, enheder forventes antallet af nyetableringer af særligt pladskrævende butikker at være begrænset. Der skal dog være rummelighed i arealudlægget til, at de eksisterende særligt pladskrævende butikker kan koncentreres og eventuelt udvides.