Kyst

Kysten og øerne udgør centrale elementer i kommunens landskabelige identitet. Det Sydfynske Øhav udgør en unik kysttype på grund af den geomorfologiske dannelse som druknet morænelandskab. Sundet er præget af byerne og østkysten ligger ud mod det mere åbne havområde. Fælles for kysterne er de mange skove, der giver et grønt udtryk.

Store dele af kysten i Svendborg Kommune ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvilket betyder at de er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 15, der forbyder tilstandsændringer, hegning, udmatrikulering mv.

Kystlandskabet har en særlig høj værdi og derfor stiller Planloven også særlige krav til planlægningen i kystnærhedszonen.

Kystlandskaberne skal så vidt muligt friholdes for ændret arealanvendelse, nye anlæg eller nyt byggeri, som vil påvirke kystlandskabernes karakter, særlige visuelle oplevelsesmuligheder og de visuelle sammenhænge i mellem land og vand, mellem modstående kyster og på langs af kystlinjen.

Bade- og bådebroer er et væsentligt visuelt element i det kystnære landskab. Der medtages udpegning og retningslinjer i særskilt afsnit om bade- og bådebroer.

Kommuneplanen indeholder ligeledes retningslinjer, der sikrer planlovens krav til udviklingen i kystnærhedszonen.