Øerne - Uddybende beskrivelse

Landskabsanalyse for øerne Drejø, Skarø og Hjortø

Analysen af landskabet på øerne Drejø, Skarø og Hjortø er ikke foretaget grundet manglende økonomiske ressourcer. Svendborg Kommune vurderer med udgangspunkt i samme principper som Miljøministeriets landskabskaraktermetode at øerne landskabeligt skal betragtes som sårbare kystlandskaber hvor der skal tages særlige hensyn for de visuelle landskabsoplevelser mellem øerne og det omgivende øhav. I sagbehandling skal der tages udgangspunkt i samme strategi, målsætning og retningslinjer, som for landskaber der skal beskyttes.

Der henvises til i øvrigt til kulturmiljøsafsnittet for Drejø.

Såfremt der opstår ønsker til nye projekter af en størrelsesorden, der kan påvirke øernes landskabelige værdier skal der til brug for sagsbehandlingen udarbejdes en landskabsanalyse for øen i lighed med de øvrige 23 delområder.

Strategi og indsats

Områder som skal beskyttes

På øerne Drejø, Skarø og Hjortø skal der i særlig grad tages hensyn til de visuelle sammenhænge til og fra det omkringliggende øhav.

Den uforstyrrede karakter af kysterne på Drejø, Skarø og Hjortø skal forsat holdes uforstyrrede. Nyt byggeri og tekniske anlæg skal undgås uden for de eksisterende landsbyer eller anden samlet bebyggelse i det åbne land og kystlandskab. Evt. tilladelser skal ske med baggrund i en ny landskabsanalyse.