Sejlads

Friluftsmulighederne til søs er særdeles gode i Svendborg Kommune med lukkede og lavvandede farvande i Det Sydfynske Øhav og mere eksponerede kyster ved Storebælt. Dette giver unikke forudsætninger for sejlsport og tursejlads, lystfiskeri samt sejlads med havkajak. Om sommeren fyldes farvandene af en stor mangfoldighed af sejlere, der forener friluftslivet til søs med livet i de små og større havne rundt kysterne.

Det maritime liv udgør en væsentlig del af vores identitet. Svendborg Kommune arbejder på at udvikle mulighederne for at både borgere og gæster kan dyrke deres interesser ved og på havet. Dette er nærmere beskrevet i kommuneplanens afsnit om turisme og vækst og havn.

Kysterne og havområderne er også levested for marsvin og en række fuglearter, der på forskellige tidspunkter af året er sårbare, og som vi skal være opmærksomme på at beskytte. De forskellige rekreative aktiviteter kan også være uforenelige.

Det er Byrådets mål, at:

  • befolkningen sikres god adgang til sejlads på havområdet, hvor det kan ske på en bæredygtig måde, så naturværdierne ikke forringes.
  • kystvandene ved Svendborg Kommune så vidt muligt forbeholdes rekreative anvendelser, der ikke er til væsentlig ulempe for andre eller for naturværdierne i kystområderne.
  • vandløb så vidt muligt friholdes for sejlads.

Støjende fritidsaktiviteter i kystområder

  • Ved ønsker om udlæg af arealer til støjende rekreative formål eller dispensation til støjende aktiviteter, som for eksempel sejlads med vandscootere og jetski, skal varetagelsen af støjbeskyttelseshensyn, såvel i forhold til boliger som i forhold til andre rekreative aktiviteter m.v. samt varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresser tillægges afgørende betydning ved afvejningen af interesser.

Sejlads på søer og vandløb
Sejlads på søer og mølledamme er normalt forbeholdt bredejerne.

På Ollerup Sø kan man i begrænset omfang få lov til at sejle med båd uden motor, hvor Svendborg Kommune er bredejer. Tilladelse skal søges hos Svendborg Kommune. Af hensyn til fugle- og dyrelivet gives der ikke tilladelse til sejlads i perioden 1. marts - 15. juli.

Det er ikke tilladt at sejle på offentlige vandløb i Svendborg Kommune af hensyn til fugleliv og laksefiskenes muligheder for at gyde. Det fremgår af vandløbsregulativerne. Undtaget er dog de yderste 68 meter af Vejstrup Å og de yderste 200 meter af Syltemade Å, hvor der må sejles i båd uden motor.

Sejlads på havet
På havet (søterritoriet) kan alle færdes frit med få undtagelser.

Naturen i Danmark er generelt robust over for færdsel og ophold, men nogle steder kræves særlige hensyn. Især ynglende og rastende kystfugle er sårbare over for menneskelige aktiviteter. Det drejer sig f.eks. om kystfuglenes ynglelokaliteter og fødesøgningsområder samt "fælde-områder" i Det Sydfynske Øhav, hvor søsport på lavt vand kan give forstyrrelser. Dette beskrives nærmere i afsnit om rekreative interesser.

 

Havområder med reguleringer af færdslen
Langs kysten og i Svendborg Sund er sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski og brætsejlads reguleret i medfør af politiets reglement for sejlads. I en zone på 300 meter fra kysten og i hele Svendborg Sund må der maksimalt sejles med en hastighed på 5 knob. Der er flere regler, ligesom der også er undtagelser.

I Det Sydfynske Øhav er der - efter reglerne i Jagtloven - oprettet Sydfynske Øhav Vildtreservat. I området er der jagtbegrænsninger og forbud mod brætsejlads i forskelligt omfang i zoner ud fra et kerneområde syd for Tåsinge. I yngleperioden fra den 1. marts til den 15. juli er der også forbud mod færdsel på udvalgte ynglelokaliteter, typisk holme, øer og odder. Det gælder for Skarø Odde, Halen på Hjortø, den nordlige del af Hjelmshoved, samt de to holme Mejlholm og Odden beliggende mellem Hjortø og Skovballe på Tåsinge samt på Lille Odde ved Thurø Rev. På Monnet er der via en fredning fastsat et færdselsforbud fra 15. marts til 1. juli.

Desuden henstilles der (i medfør af Naturbeskyttelsesloven) til, at der i samme periode ikke færdes mennesker på Mejlhoved Odde (Drejø) og Kalveodde (Skarø).

På lokaliteterne er der henholdsvis opstillet skilte med adgang forbudt og henstillingsskilte, som opfordrer til ikke at færdes på området i ynglesæsonen.

Sejlads med vandscootere mv. er generelt reguleret
Sejlads med vandscootere og lignende kan være problematisk på grund af støj og høje hastigheder i forhold til f.eks. naturinteresser, badestrande og beboelse tæt på havet som ved Svendborg Sund og resten af Det Sydfynske Øhav.

Miljøministeriet har fastsat regler for sejlads med vandscootere, jetski mv. i bekendtgørelse nr. 809 af 9. august 2019 om Bekendtgørelse om regulering af ikkeerhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. og om lokale forskrifter om sejlads ved udlagte badeområder i badesæsonen. Hovedreglen er, at sejlads kun er tilladt uden for en zone på 300 meter fra kysten. For at komme ud hvor der må sejles, er det tilladt at sejle gennem denne zone, men det skal ske vinkelret på kysten og med max. 5 knob. Det er forbudt at sejle inden for Natura 2000-områder, i vildtreservater og fredede områder. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra til særlige arrangementer.

Ud for kommunens badeområder må der - i følge politiets reglement for sejlads - ikke sejles med vandscootere og jetski.


Oversigtskort over muligheder for sejlads med vandscootere mv. (se også kortet her.)