Byudvikling og bosætning

Byudviklingen skal være med til at understøtte Svendborg Kommune som attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Byudviklingen skal ske med udgangspunkt i det bymønster, som tegner kommunen, og hvor der reelt er et udviklingspotentiale og behov baseret på den hidtidige udvikling.

Byudvikling skal planlægges, så byernes udviklingspotentialer, eksisterende kvaliteter og den offentlige service understøttes.

Byudvikling foregår både ved byomdannelse og fortætning af eksisterende byområder og ved udlæg af nye områder i byernes udkanter. Den gode byudvikling sker efter princippet om, at byudvikling skal ske "indefra og ud", altså med udgangspunkt i eksisterende bymæssig bebyggelse og vokse sammenhængende ud i landskabet.

Der skal arbejdes med og sikres løbende udbygning og vedligeholdelse af byernes kvaliteter, samtidig med at byernes udvidelser sker i overensstemmelse med interesserne for beskyttelse af grundvand, kystzone og naturen.

Det er byrådets ønske, at Svendborg by skal forstærke sin rolle som hovedby for hele Sydfyn, med særligt fokus på udviklingen af Svendborg Havn – og By og Tankefuld som de primære byudviklingsområder.

Svendborg Kommune har en lang række levende og unikke lokalområder, hvor der ønskes en udvikling med fokus på stedernes karakter, kvaliteter og potentialer.

Arbejdet med byudvikling er funderet på en grundlæggende tanke om, at en hel og sammenhængende kommune skal udvikles gennem stærke forbindelser mellem land og by. I planlægningen skal der derfor arbejdes med udviklingsmuligheder på tværs af byerne, hvor blandt andet Svendborgs bystruktur bidrager til at sikre en balanceret byudvikling.

Kommuneplan 2021 - 2033 understøtter denne strategi.

Det er Byrådets mål, at:

 • der skal ske en balanceret byudvikling i hele kommunen, som fremmer bosætning og erhvervsudvikling
 • fastholde og udbygge Svendborg som en attraktiv bosætningskommune
 • prioritere Svendborg Bymidte, Svendborg Havn og Tankefuld som de primære byudviklingsområder
 • videreudvikle de mange velfungerende lokalområder
 • byudviklingen er med til sikre en mangfoldig og blandet by  
 • byer og byområder skal omdannes og udvikles med respekt for kulturarven
 • beskytte de grønne områder og grønne kiler, i og ved byerne
 • igangsætte en sammenhængende indsats for øget bosætning
 • inddrage borgere, erhverv og foreningslivet i den lokale udvikling.
 • byudvikling skal ske i overensstemmelse med det aktuelle boligbehov, efterspørgsel og potentiale
 • udlæg til byformål skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder efter princippet ”indefra og ud” og skal sikre en klar grænse mellem by og land.
 • byudvikling skal ske ved byomdannelse og fortætning og i begrænset omfang nyudlæg
 • byudvikling skal sikre en blandet boligsammensætning
 • byudvikling skal ske under hensyntagen til øvrige arealinteresser
 • skoler og andre institutioner må ikke lukkes inde med byvækst, så fremtidige udvidelsesmuligheder fjernes

Boligbehov, efterspørgsel og potentiale

Byudviklingen i Svendborg Kommune skal bygge på en bæredygtig og sammenhængende planlægning i overensstemmelse med det aktuelle boligbehov, efterspørgsel og potentiale.

Læs mere herom under afsnittet Bosætning.

Byudviklingsområder

I Kommuneplan 2021 – 2033, fastholdes Svendborg Bymidte , Svendborg Havn og Tankefuld som de primære byudviklingsområder. Der skal i Svendborg Kommune arbejdes for at øge tætheden af eksisterende byområder og inddrage tidligere erhvervsområder, som ikke længere er aktuelle. De ældre byområder er ofte oplagte omdannelsesområder på grund af attraktiv og central placering, og omdannelsen af disse områder kan medvirke til at reducere udlæg af nye byarealer. Det gælder både i Svendborg bymidte, Svendborg Havn og i de centrale dele af lokalbyerne.

Byomdannelse og fortætning

Byomdannelse - og fortætning udgør en afgørende del af byudviklingen, med fokus på at udnytte det udviklingspotentiale, som ældre erhvervs- og havneområder rummer for at skabe mangfoldige og attraktive bydele. Områderne har som oftest en god placering i byen, og der er oplagte muligheder for at bygge videre på eksisterende kulturmiljøværdier.

I forbindelse med den aktuelle byomdannelse - og fortætning skal der være fokus på at sikre en høj  bykvalitet,  sådan at vi sikre attraktive byområder med spændende rum mellem husene, god arkitektur, rekreative og anvendelige opholdsarealer, attraktive boliger og en alsidig blanding af byfunktioner.

Vi kan understøtte udviklingen, i både større og mindre byer, ved at have fokus på bykvalitet. Det gælder, når vi fornyer, fortætter og skaber nyt.

Læs mere om bykvalitet i Arkitektur og bykvalitet.

Læs mere om byomdannelse – og fortætning i Svendborg Bymidte.

Blandet by og boligsammensætning 

Yngre, seniorer, ældre, børnefamilier, enlige og unge under uddannelse – alle i forskellige livssituationer og med forskellig økonomisk formåen. Mennesker har igennem forskellige perioder af livet forskellige ønsker, krav og muligheder til boligen og bomiljøet. Derfor vælger Byrådet at satse på mangfoldighed, udtrykt som en social mangfoldighed og et alsidigt boligudbud, der i rimelig grad tilgodeser de forskellige befolkningsgruppers ønsker, behov og muligheder til en bolig og beliggenhed.

Planlægningen for almene boliger er et vigtigt redskab til at fremme udviklingen af den blandede og mangfoldige by, hvor der er blandede boligtyper og ejerformer i de enkelte kvarterer. 

Læs mere herom i Bosætning.

Øvrige arealinteresser 

Byudvikling kan ske ved inddragelse af landbrugsjord til byformål. Der er derfor et pres på arealerne i det åbne land omkring byerne, hvor der ofte er andre interesser til arealanvendelsen. Det drejer sig generelt om kystnærhedszonen og områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser, samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. Inddragelse af nye arealer kan derfor give konflikter mellem byudviklingen og de øvrige arealinteresser.

Byrådet ønsker særligt at beskytte de grønne områder og grønne kiler, i og ved byerne, der er områder som traditionelt er under pres.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt, at der sker byudvikling i områder med væsentlige landskabs- og naturinteresser. Som eksempel kan nævnes byudvikling, der kan være i konflikt med drikkevandsinteresser eller beskyttet natur. I disse tilfælde er det vigtigt, at byudviklingen foregår med betydelig hensyntagen til landskabs- og naturinteresserne. Derfor skal der opstilles konkrete vilkår for planlægningen eksempelvis med hensyn til anvendelsen af de enkelte arealer, så beskyttelsesinteresserne i videst muligt omfang forenes med byudviklingen.

Læs mere om natur - og landskabsinteresser i Natur og Landskabsinteresser.

Læs mere om jordbrugsinteresser i Jordbrug.

Læs mere om de grønne områder i og ved byerne i Det grønne og blå i byen.