Stenstrup Issø

Baggrund


Nøglekarakter


Flad til bølget issøbund og bølgende morænekråninger og markante afgrænsende skovbryn. Mange husmandssteder langs vejene af varierende tidsalder samt enkelte større gårde langs moræneranden, hvor skalaen er lille til middel. Enkelte hullede hegn, bevoksede diger og småskove.


Landskabsområdet er vist på kortet. Området dækker et areal på omkring 35 km².

Landskabskarakteren

Landskabskarakteren er betinget af det flade til bølgede terræn med intensivt dyrkede marker. Markante skovbevoksede bakkelandskaber danner en overordnet rumlig afgrænsning af området. Bebyggelsen i området består primært af husmandssteder og nyere huse, som ligger tæt langs områdets veje og omkranset af tæt bevoksning. Disse ”bælter” af bebyggelse, adskilles dyrkede marker uden eller med sparsom bebyggelse men med høj andel af småbevoksninger og enkelte levende hegn og bevoksede diger.

Bevoksningen i området ligger uden at følge noget overordnet mønster og afgrænser således rum af varierende størrelse og form, hvilket giver landskabet er varieret udtryk. Skalaen i landskabet er overordnet middel.

I karakterområdets vestlige og nordlige del fra Rødme i syd til Lunde i nord er landskabet mere åbent og enkelt, præget af lange levende hegn og spredtliggende husmandssteder og smågårde. Omkring hovedgården Løjtved og avlsgården Kroghenlund har landskabet hovedgårdslandskabets karaktertræk med ubebyggede markflader og stendiger. Terrænet omkring Kroghenlund er lavtliggende fladt og del af en markant udsigt fra nabokarakterområdet Egebjerg Bakker.

Omkring husmandsbebyggelsen Stenstrup Huse i områdets nordvestlige del, er skalaen lille og bebyggelse og bevoksning skaber tilsammen et tydeligt mønster, med rektangulære markfelter, der strækker sig vinkelret udfra vejen hvor små husmandssteder ligger tæt.

Omkring lergravene sydøst for Stenstrup er landskabet ligeledes tæt bevokset men med et mere ekstensivt præg og høj andel af krat, hvilket stedvist skaber et meget lukket landskabet i lille skala.

Landskabskarakteren påvirkes lokalt af tekniske anlæg, Herunder 3 vindmøller vest for Stenstrup samt højspændingsledninger der skærer gennem området. Odense - Svendborg motorvejen har en meget begrænses visuel påvirkning, da den ligger nedgravet i terrænet gennem hele området.

Klik her for billeder, uddybende beskrivelser af landskabets oprindelse og landskabselementer, og vurdering af karakterstyrke, tilstand og sårbarhed.


Strategi og indsats


Områder som skal beskyttes

Lunde Kirke – 4.M1
Karakteristisk, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, middel tilstand

 • Indsigten til kirken skal beskyttes ved at undgå skovrejsning og bebyggelse der vil spærre for indsigten til kirken eller nedtone kirkens landskabelige betydning som landmark.

Den sydvestlige del af området – 4.M2
Kontrasterende, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

 • Den tydelige overgang mellem randmoræne og issø opretholdes.
 • Herregårdsmiljøet omkring Kroghenlund beskyttes.
 • Undgå skovrejsning, høje energiafgrøder og tilgroning i området.
 • Undgå anlæg og nybyggeri uden tilknytning til hovedgården.

Lokalt omkring Løjtved – 4.M3

Kontrasterende, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, god tilstand

 • Herregårdsmiljøet, herunder allé og indsigten til gården skal beskyttes.
 • Byudvikling omkring Stenstrup bør ikke ske i retning af Løjtved.
 • Undgå skovrejsning
 • Undgå nye anlæg og byggeri uden tilknytning til hovedgården.


Områder hvor der skal ske en tilpasning

Stenstrup huse – 4.M4

Karakteristisk, middel tilstand,vedligehold

 • Drift af de små markstykker bør opretholdes i en form, som sikrer at de holdes åbne.
 • De strukturerende levende hegn, diger og beplantninger der står vinkelret på vejen skal vedligeholdes
 • Områdets lille skala skal respekteres ved ny beplantning og bebyggelse. Byggeri og anlæg bør følges af skærmende bevoksninger.
 • Ny bebyggelse skal underordnes en eksisterende struktur, med små husmandssteder der ligger tæt langs vejen.

Størstedelen af karakterområdet – 4.M5

Karakteristisk, god tilstand

 • Fortsat landbrugsdrift.
 • Eksisterende levende hegn skal søges opretholdt
 • Nye anlæg og byggeri skal ske i forbindelse med eksisterende bebyggelse og med respekt for områdets middelskala. Byggeri og anlæg bør følges af skærmende bevoksninger og holdes lavt.
 • Byudvikling i byerne, herunder, Stenstrup og Kirkeby, bør følges af grønne byrande på nye bolig og erhvervsområder.
 • De eksisterende lergravssøer kan indarbejdes som rekreativ værdi i forbindelse med byudvikling i området.
Statisk kort