Sommerhusområder

Der er kun én typologi for sommerhusområder i kommuneplanrammerne.

Følgende gælder for S1-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

  Områdets anvendelse

Sommerhusområde

  Zonestatus

Fremtidig: Sommerhusområde

  Bebyggelsesprocent

  (beregnet for den enkelte ejendom)

15 %

  Etageantal og bygningshøjde

Max etager: 1
Max højde: 5 m

Følgende gælder for ALLE S1-områder:

Anvendelse

Områderne må kun anvendes til sommerhusbebyggelse.

Perioden for hvornår sommerhuset må anvendes til overnatning, og hvornår det kun må anvendes til kortvarige ophold, følger Planlovens bestemmelser om samme. For pensionister er der mulighed for at anvende sommerhuse til helårsbeboelse efter nærmere fastsatte regler i Sommerhusloven.

Der må ikke udøves virksomhed i sommerhusområderne, bortset fra enkelte mindre butikker i fællesbebyggelsen til områdernes forsyning. Butikker tillades i det omfang, der er angivet for den enkelte kommuneplanramme.

Eksisterende ubebyggede fællesområder skal fastholdes som fælles friarealer og samtidig skal offentligheden sikres adgang til strandarealerne.

Grundstørrelse

I forbindelse med yderligere udstykning af allerede bebyggede sommerhusområder eller i forbindelse med lokalplanlægning af nye sommerhusområder skal det sikres, at grunde udlagt til sommerhus skal have et grundareal på min. 1.200 m2.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

I forbindelse med lokalplanlægning skal der som udgangspunkt stilles krav om, at afstanden til skel mod nabo, vej og sti for sommerhuse skal være mindst 5,0 m. Sekundær bebyggelse (som fx udhuse, overdækninger, carporte etc.) skal som udgangspunkt placeres mindst 2,5 m fra skel mod nabo vej og sti.

Etageantallet må være maksimalt være 1 etage. Der skal ved lokalplanlægning stilles krav om, at der ikke kan indrettes udnyttelige tagetager, dog kan mindre hemse tillades. 

Bygningshøjden må maksimalt være 5,0 m.

Der skal ved lokalplanlægning stilles krav om, at maksimal højde for ydervæg langs mindst en langside er 3,0 m. 

Højder måles lodret fra naturligt terræn. For bebyggelser på skrånende terræn eller terræn med større niveauforskelle måles højder fra et eller flere fastsatte niveauplaner, jf. bygningsreglementet eller bestemmelser fastsat i lokalplanen herfor.

Fællesbebyggelse må maksimalt have et bebygget areal på 100 m².

Der kan i særlige tilfælde fraviges fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser, når det er begrundet i særlige arkitektoniske, miljømæssige, rekreative, energimæssige eller funktionsmæssige hensyn. Se illustrationen herunder.

Områdets karakter

Området skal bevare/have præg af sommerhusområde og friholdes for gadelys, faste belægninger o. lign., der kan ændre området karakter i retning af parcelhusområde.