Regn- og Spildevandshåndtering

Klimatilpasningen af kloaksystemet varetages af Vand og Affald. Hvis der yderligere er et politisk ønske om skybrudssikring for vand på terræn, varetages denne rolle af Svendborg Kommune. Med klimatilpasningen af kloaksystemet til gældende serviceniveauer, kan der jf. Skrift 31 analysen af Svendborg by opnås en indirekte skybrudstilpasning for en 20-års regnhændelse. Derfor er prioriteringen, at først skal kloaksystemet klimatilpasses til gældende serviceniveau for kloakker, og først derefter kan det besluttes politisk, om der ønskes yderligere skybrudstilpasning i konkrete områder.

Det er byrådets mål, at:

  • Forebygge oversvømmelser fra ekstremregn og vandløb (og grundvand) i byer og landsbyer
  • Forebygge fremtidige oversvømmelser ved at undgå byudvikling i de områder, hvor der er størst risiko for påvirkninger forsaget af klimaforandringerne. Svendborg Havn er med sin udviklingsplan her undtaget.
  • Desuden skal det i videst muligt omfang undgås, at borgerne i Svendborg Kommune kommer i kontakt med spildevand fra overfyldte kloakker.
  • Ved lokalplanlægning skal det sikres at servicemålene for kloaksystemet overholdes f.eks. ved befæstelsesgrader, eller LAR-løsninger.
  • Tilledning af regnvand og drænvand til spildevandssystemet skal begrænses mest muligt og afledning skal, så vidt muligt, adskilles fra spildevand.
  • Der må ikke opføres bebyggelse eller foretages ændringer af terræn, der kan hindre vandets strømningsveje eller øge risiko for oversvømmelse på omkringliggende arealer ved kraftig nedbør, medmindre der kan udføres afværgeforanstaltninger. Det er bygherre, som står for disse.
  • Ved ændring af eksisterende områder skal brug af overfladevand som synligt rekreativt element fremmes mest muligt. Det kan f.eks. gøres ved åbning af eksisterende regnvandsledninger eller etablering af rekreative anlæg, der kan forsinke overfladevandet.

Fokusområder ved manglende kloakkapacitet

Statisk kort

Servicemål og forventninger

Det nationale serviceniveau for kloakdimensionering er med til at fastlægge tålegrænsen for, hvor ofte Svendborg Kommune vil acceptere oversvømmelser, som følge af et overbelastet kloaknet.

I Svendborg Kommunes spildevandsplan er der fastlagt servicemål.

Serviceniveauet for kloakker, som er enslydende i hele landet, er:

  • Fællessystemer: Dimensioneres til 10-års regnhændelse ved kloakfornyelse.
  • Separate systemer: Dimensioneres til en 5-års regnhændelse ved kloakfornyelse.

At serviceniveauet indeholder denne forskel i dimensionering skyldes, at i fællessystemer optræder såvel regnvand som spildevand. Dette påvirker samfundet sundhedsmæssigt og miljømæssigt ved nødoverløb til vandmiljøerne såvel som når kloakkapaciteten overskrides, og kloakkerne løber over i bymiljøet på grund af de fækale indholdskomponenter i spildevandet. I separate systemer er regnvand og spildevand adskilt, og nødoverløb vil kun ske med overfladevand, som ikke indeholder fækale spildevandskomponenter.

Læs mere herom i afsnittet om spildevand

Servicemålene gælder fremadrettet for nye bebyggelser samt ved kloakfornyelser.

De beskrevne servicemål giver et billede af, hvilke forventninger borgerne kan have til kommunen og forsyningen, når det gælder oversvømmelser i kloakerede områder.

Samtidig indeholder servicemålene også det vigtige budskab, at oversvømmelser vil forekomme. Denne oplysning gør, at alle borgere, grund- og anlægsejere bør tage stilling til, om de selv ønsker at gennemføre yderligere skybrudstilpasning.

 

Masterplan for regn og spildevand

Vand og Affald og Svendborg Kommune har vedtaget en masterplan for regn- og spildevand.

I planen er alle kloakoplande gennemgået, og der skal i fremtiden udarbejdes handleplaner, der sikrer, at kloaknettet kan leve op til de gældende servicemål i Svendborg Kommune. Der foreslås forskellige metoder til at afhjælpe kloaknettet Når der efterfølgende skal projekteres kloakfornyelse eller klimatilpasning i et givent område, skal masterplanen anvendes. Masterplanens detaljeringsgrundlag er overordnet og ikke specifikt nok på projektniveau.