Naturkvalitetsplan

Ikke alle naturområder rummer lige store værdier eller potentiale for naturudvikling.

Kommuneplanen indeholder en naturkvalitetsplan, som beskriver målet for de enkelte naturområders naturkvalitet. Planen omfatter alle naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 med undtagelse af vandløb og søer.

Kvalitetsmål for søer, vandløb og kystvande er fastlagt i Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Naturkvalitetsplanen er et redskab til at tage hensyn til naturbeskyttelsen i den øvrige planlægning og til prioritering af kommunens aktive indsats med naturpleje og naturgenopretning. Naturkvalitetsplanen indgår også i administrationen af lovgivningen.

Det er Byrådets mål, at

 • kommunens vilde plante- og dyreliv og naturtyper skal beskyttes, bevares, plejes og forbedres, og tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses.
 • sikre et rent vandmiljø for de kommende generationer.
 • sikre opfyldelse af målene for de internationale naturbeskyttelsesområder og arter.
 • ammoniakfølsomme skove bevares som næringsfattige miljøer med deres variation af næringsfølsomme arter.
 • der skabes et sammenhængende naturnetværk af naturområder og økologiske forbindelser.
 • lavbundsarealer og vådområder skal medvirke til at forøge naturværdierne i det åbne land, begrænse udvaskningen af næringsstoffer til vandløb, søer og havet samt afbøde virkningerne af ændrede klimaforhold.
 • udvikling og udbygning af større naturområder skal være til gavn for natur, befolkningen og turisme. Bynær natur og rekreative områder prioriteres højt.
 • befolkningen skal have gode adgangsmuligheder til forskellige naturområder, hvor det kan ske på en bæredygtig måde, så naturværdierne ikke forringes.
 • formidling af naturen skal styrkes.
 • handicappedes særlige behov skal tilgodeses på udvalgte naturlokaliteter.

Sikring af naturkvalitetsmål

 • Der kan som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse eller dispensation til aktiviteter, der gennem fysisk ændring eller forurening kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål.
 • For Natura 2000-områder skal statens Natura 2000-planer og kommunens Natura 2000-handleplaner endvidere efterleves.

Naturkvalitetsmål for de enkelte naturområder fremgår af kortet.

Statisk kort

Naturkvalitetsplanen er gennem de tidligere kommuneplaner videreført fra Regionplan 2005. Arealer, som ikke længere er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er taget ud. Svendborg Kommune har udskudt revision af naturkvalitetsplanen på grund af manglende ressourcer.

Naturkvalitetsplanen omfatter moser, ferske enge, strandenge og overdrev, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturområderne er delt ind i fire målsætningskategorier: A, B, C, D, hvor A rummer de højest målsatte områder. Områdernes naturkvalitet er vurderet ud fra flere kriterier. Ud over det aktuelle naturindhold indgår områdets størrelse, struktur, kontinuitet, alder og historiske optegnelser samt en vurdering af potentialet for genopretning i og omkring de pågældende naturområder samt vurdering af områdets aktuelle og potentielle betydning for andre naturområder.

For Natura 2000-områderne skal statens Natura 2000-planer og de kommunale Natura 2000-handleplaner endvidere efterleves. De statslige Natura 2000-planer kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside og de kommunale Natura 2000-handleplaner kan ses på Svendborg Kommunens hjemmeside.

 

Målsætning for naturarealer

Målsætningskategorierne A-D fremgår af nedenstående, som også viser hvilke parametre, der lægges vægt på ved bedømmelse af, om målsætningerne er opfyldt eller ej.

De enkelte naturområders målsætning fremgår af kortet under retningslinjer. Det er primært de større naturområder, der er højt målsat, mens et stort antal mindre lokaliteter er lavere målsat. Strandengene er generelt højt målsat. De naturområder, der er registreret som omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 efter udarbejdelsen af Regionplan 2005-, er ikke målsat.

Målsætningskategorier for moser, ferske enge, strandenge og overdrev i Svendborg Kommune

A-målsætning: Områder af international el. national betydning

Områderne skal være egnede som levested og spredningskilde for betydende bestande af naturtypernes karakteristiske dyre- og plantearter herunder for meget sjældne arter internationalt, nationalt eller regionalt set.

Miljøer/drift/påvirkning: Mulighed for de naturlige fysiske og kemiske processer og de derved skabte tilstande* med mindre, det vil skade de prioriterede naturværdier**. Kontinuitet i områdets tilstand enten som naturlig succession eller ekstensiv drift*** betinget af konkrete vurderinger af aktuelle og potentielle værdier.

Indsats: Områderne har højeste prioritet inden for genopretning, udbygning og pleje herunder også forureningsbegrænsende tiltag og genskabelse af naturlig hydrologi til sikring af, at målsætningerne er opfyldt.

 

B-målsætning: Områder af national eller regional betydning

Områderne skal være egnede som levested og spredningskilde for naturtypernes karakteristiske dyre- og plantearter, herunder sjældne arter i Danmark og på Fyn og øer.

Miljøer/drift/påvirkning: Mulighed for de naturlige fysiske og kemiske processer og de derved skabte tilstande* med mindre, det vil skade de prioriterede naturværdier**. Kontinuitet i områdets tilstand enten som naturlig succession eller ekstensiv drift*** betinget af konkrete vurderinger af aktuelle og potentielle værdier.

Indsats: Områderne har meget høj prioritet inden for genopretning, udbygning og pleje herunder forureningsbegrænsende tiltag og genskabelse af naturlig hydrologi til sikring af, at målsætningerne er opfyldt.

 

C-målsætning: Områder af regional betydning

Områderne skal være egnede som levested og spredningskorridor for naturtypernes karakteristiske og mere almindelige dyre- og plantearter.

Miljøer/drift/påvirkning: Mulighed for naturlige fysiske og kemiske processer på i hvert fald centrale dele af lokaliteten. Opretholdelse af ekstensiv drift på lysåbne lokaliteter uden brug af gødning og sprøjtning.

Indsats: Pleje, genopretning og udbygning søges gennemført, men normalt kun inden for rammerne af generelle tilskudsordninger hertil, eller såfremt det sker som led i større genopretningsprojekter inden for Natura 2000-netværket.

 

D-målsætning: Områder af regional eller lokal betydning

Områderne skal være egnede som spredningskorridor i landskabet eller blot være levested for visse af naturtypernes almindelige dyre- og plantearter.

Miljøer/drift/påvirkning: Pleje/genopretning er normalt ikke prioriteret.

Indsats: Opretholdelse af ekstensiv drift på lysåbne lokaliteter uden brug af gødning og sprøjtning.

 

* Ved naturlige fysiske og kemiske processer menes bl.a. skabelse af en naturlig hydrologi og minimering af forureningspåvirkning fra gødningsstoffer og miljøfremmede stoffer.

** Visse steder forekommer truede naturtyper på gamle inddæmmede arealer, hvor genskabelse af naturlig hydrologi ikke er mulig.

*** Ved naturlig succession menes, at de biologiske processer foregår upåvirket. Ved ekstensiv drift forstås græsning, høslæt eller stævning mv. uden brug af gødning og pesticider.