Campingpladser

Med ikke mindre end 14 campingpladser bidrager campingturismen med omkring 2/3 af samtlige overnatninger i området og er således en væsentlig del af turismen på Sydfyn. Campingpladserne dækker et stort spekter fra 2 stjernede små campingpladser til en stor campingplads med 5 stjerner.

Kystturisme er den mest udbredte turismeform i Svendborg Kommune og som ønskes yderligere fremmet. I kommunen er der i alt 176 km kystlinje ud til Storebælt/Langelandsbæltet, Svendborg Sund samt Øhavet fra Fyn, Thurø, Tåsinge og småøerne.

Der er i 2019 udkommet nyt campingreglement for campingpladser, det omhandler blandt andet retningslinjer for campinghytter, benyttelse og ansvarsområder.

 

Det er Byrådets mål, at:

 • der skal være et bredt og varieret udbud af campingpladser nær kysten, som kan bidrage til en øget turisme,
 • fremme og udvikle campingpladser i tilknytning til natur-, kajak- og dykkerturisme,
 • fremme campingpladser af høj standard med tilknyttede lege- og vandlande som kan være med til at forlænge sæsonen. Arealudlæg for sådanne pladser bør normalt være så rummelige, at pladserne kan opnå en kapacitet på min. 500,
 • småøernes muligheder for at drage nytte af en forventet positiv udvikling af turismen bør forbedres, særligt ved at tilgodese ønsker om etablering af faciliteter til turisme "i det små".
 • der etableres et antal primitive, naturnære overnatningspladser med plads til 10-20 telte og/eller shelterfaciliteter i tilknytning til kysten, skove og de regionale cykel- og vandreruter og for kajakturister og under hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsen.

Nye og udvidelse af eksisterende campingpladser

 • Inden for den kystnære zone kan der kun udlægges arealer til nye campingpladser i eller i umiddelbar tilknytning til kommuneplanens udpegede turistcentre, eller på baggrund af en samlet natur- og turismeplanlægning,
 • Uden for den kystnære zone kan der udlægges arealer til nye campingpladser i eller i umiddelbar tilknytning til byerne i bymønsteret i overensstemmelse med kommuneplanens generelle retningslinjer for byvækst,
 • Uden for den kystnære zone kan udvidelser af bestående campingpladser i det åbne land normalt finde sted, såfremt dette ikke strider mod nationale eller internationale naturbeskyttelsesinteresser,
  Ved nyanlæg og udvidelser skal der tages hensyn til naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser, og der skal i forbindelse med detailplanlægningen foretages en samlet konsekvensvurdering, såfremt internationale naturbeskyttelsesinteresser berøres,
  Der kan på hver af øerne Skarø, Hjortø og Drejø etableres mindre campingpladser (max 50 enheder) med op til 30 % hytter på arealer, som ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse,
 • Der kan etableres små primitive teltpladser.

Anvendelse af campingpladser

 • Arealer der er udlagt til campingformål kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse,
 • Der kan tillades vintercamping, vinteropbevaring af campingvogne på en del af campingpladsernes område med mindst synlighed i forhold til omgivelserne,
 • Der kan etableres midlertidig overnatning i forbindelse med større arrangementer, stævner, festivaler o.lign.,

Uddybning
Retningslinjerne gælder for etablering og udvidelse af campingpladser der er omfattet af campingreglementet, samt for hytteområder.

Primitive lejr/- og teltpladser, som ikke direkte er tilgængelige for biltrafik, uden bemanding og tilknyttede faciliteter begrænser sig til kun at omfatte drikkevandsforsyning og toilet, er ikke omfattet af retningslinjerne for camping.

Ved campingformål forstås udover telte, campingvogne etc. faciliteter der alene henvender sig til de, der bor på pladsen såsom butik, parkeringsarealer, opholdsrum, legepladser, swimmingpool, tennisbaner, mindre supplerende oplevelsestilbud og tilsvarende mindre anlæg og faciliteter.

 

Herunder ses placeringens af kommunens campingpladser.

 

Statisk kort

Campingpladser i Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune er der 14 campingpladser, der alle er beliggende inden for kystnærhedszonen og tæt på og med adgang til bademuligheder på kysten. Samlet er der en kapacitet på ca. 2300 standpladser hvoraf de ca. 90 udnyttes til hytter. Der er udarbejdet ny lokalplan ved Lundeborg strand camping, hvor der gives mulighed for et større antal ferielejligheder. 

Der er en stor spredning i standard og størrelse af de enkelte campingpladser rækkende fra 1 stjernede med 50-100 pladser over 3-4 stjernede på 100-300 pladser til en enkelt 5-stjernet ved Bøsøre med plads til 500.

 

Campingpladserne i Svendborg Kommune kan opdeles i tre størrelseskategorier:

 • Større campingpladser (udvidelsesmulighed indenfor gældende rammer op til cirka 500 pladser)
  • Bøsøre Strand Feriepark
 • Mellemstore campingpladser 200 – 499 pladser
  • Carlsberg Camping
  • Thurø Camping
  • Åbyskov Strand Camping
 • Små campingpladser - under 200 pladser
  • Lundeborg Strand Camping
  • Lundeborg Ny Camping
  • Knarreborg Mølle
  • Skårupøre Camping
  • Møllegårdens Camping
  • Tåsinge Camping
  • Svendborg Sund Camping
  • Revsøre Strandcamping
  • Rantzausminde Camping
  • Syltemaen Camping/Præstens Skov

Blandt overnatningsformer i Svendborg Kommune udgør camping en væsentlig andel, og alle kommunens 14 campingpladser ligger indenfor kystnærhedszonen.
Mange steder ved og langs kysterne i kommunen er der gode oplevelsespots for aktiv turisme: Fiskeri, dykning, lystsejlads, cykling og vandring og som gerne kombineres med overnatning på camping. Kombination af camping og aktiv ferie arbejdes der på at videreudvikle gennem den tværkommunale organisation Geopark det Sydfynske Øhav.

 

Camping på småøerne

Småøerne i det sydfynske øhav tilføjer yderligere turismen en væsentlig dimension, ikke mindst hvad angår de mange tæt beliggende beboede øer, der hver for sig har deres særpræg og specielle kulturmæssige særkender.

Det er Byrådets mål, at småøernes muligheder for at drage nytte af en forventet positiv udvikling af turismen bør forbedres. Dette bør ske ved i særlig grad at tilgodese ønsker om etablering af faciliteter til turisme "i det små". På småøerne sikres således fortsat mulighed for, at der kan etableres rimelige havneforhold for fastboende og besøgende lystsejlere samt mulighed for etablering af mindre campingpladser eller hytteområder.

 

Campinghytter

40 pct. af enhederne på en campingplads må være hytter (ikke umiddelbart transportable konstruktioner). Opstilling af campinghytter på den del af en campingplads, der ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen eller klitfredede områder, kan dog højst omfatte indtil 20 pct. af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter.

Campinghytter må maksimalt have en højde på fem meter. Dog må campinghytter beliggende i områder omfattet af reglerne om strandbeskyttelse og klitfredning maksimalt have en højde på fire meter. Campinghytters bruttoetageareal kan være op til 45 m2. Dog må bruttoarealet for hytter beliggende i områder omfattet af reglerne om strandbeskyttelse og klitfredning maksimalt være 30 m2. Kravene til størrelse og højde gælder for alle typer af campinghytter, bortset fra internt forbundne hytter og campingværelser.

Statisk kort