Sommerhusområder

Sommerhuse indgår i den brede vifte af overnatningstilbud på Sydfyn. De har en vigtig funktion som ramme for fritidsliv og som udlejningshuse til turister. For mange handler det om at komme væk fra hverdagen og slappe af, at være sammen med familie og venner på en uformel måde og at komme tæt på naturen.

I Svendborg Kommune er der cirka 600 sommerhuse og de fleste er placeret i den kystnære zone ud mod Storebælt, på Thurø og på Tåsinge. Antallet af sommerhuse i Svendborg Kommune er ikke steget væsentligt de seneste 20 år.

Med vedtagelsen af den nye Planlov i 2017, fik kommunen mulighed for at søge staten om nye sommerhusområder. Svendborg kommune har i december 2019 ansøgt Erhvervsstyrelsen om udlægning af 3 nye sommerhusområder.

Ansøgningen tager udgangspunkt i planstrategien og følges op af Erhvervsstyrelsen med et landsplandirektiv. Ansøgningen afventer landsplandirektiv i forhold til udlægning af nye sommerhusområder. Hvorefter det kan indarbejdes i et tematillæg.

Kommuneplan 2021-2033 udlægger ikke nye sommerhusområder, men retningslinjerne er med til at fastholde sommerhusområdernes sommerhuspræg og sikre offentlighedens adgang til kysterne. Hvis der gives mulighed for nye udlæg, kan de godkendte områder udlægges i et tematillæg om sommerhusområder til kommuneplanen.

 

Det er Byrådets mål, at:

  • bevare kommunens allerede udlagte sommerhusområder og sikre kvaliteten, så de er attraktive områder for fritidsliv og helårsturisme,
  • arbejde for nyudlæg i lokalområderne under hensyntagen til natur, landskaber, geologi og kulturhistorie,
  • øge og udvikle sommerhusturisme i samspil med lokalområdernes kulturelle og naturgivne kvaliteter og under hensyntagen til områdets eksisterende egenart og kvaliteter,
  • arbejde for sammenhængende stiplanlægning, hvor sommerhusområder forbindes med oplevelsesmuligheder i nærområdernes natur, landskaber og kulturmiljøer.

Sommerhusområder i kystnærhedszonen

  • I den kystnære zone kan der kun planlægges i overensstemmelse med de muligheder, der fremgår af Miljøministeriets landsplandirektiver om udvidelse af sommerhusområder i den kystnære zone.
  • Ved ændringer af eksisterende sommerhusområder skal det ske med udgangspunkt i kvalitet, tilpasning til naturen og sikring af, at eksisterende offentlig adgang til kysterne ikke afskæres.

Kortet nederst viser sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Sommerhusområder uden for kystnærhedszonen

  • Uden for den kystnære zone kan der planlægges for udlæg af nye sommerhusområder, såfremt dette ikke strider mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser,
  • Udlæg kan kun finde sted i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, og udlæggene kan kun have en rummelighed på maksimalt 50 grunde. Grundstørrelsen må ikke overstige 1500 m²,
  • Ved ændringer af eksisterende sommerhusområder skal det ske med udgangspunkt i kvalitet, tilpasning til naturen og sikring af at eksisterende offentlig adgang til kysterne ikke afskæres.

Uddybning
Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i landsplandirektivets retningslinier for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000 områder), kulturmiljøbeskyttelse og arealreservationer til andre formål.

Statisk kort

Sommerhusområder i Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune er der udlagt 11 sommerhusområder fordelt på i alt 14 sommerhusrammer, der alle er beliggende i den kystnære zone med gode adgangsmuligheder til kysten. Alle udlagte sommerhusområder er fuldt udbygget og med et samlet antal på ca. 600 sommerhuse. Sommerhusene anvendes kun i meget begrænset omfang til kommerciel udlejning.

Sommerhusområderne er jævnt fordelt langs østkysten mod Storebælt, på Thurø og på Tåsinge, og der er tale om forholdsvis ældre områder. Der er udarbejdet lokalplaner for sommerhusområderne i Revsøre, Bøsøre, Bøsøre Nord, Holmskov Strand-Strandlyst Strand, Elsehoved, Brohave, Valborgs Kasse ved Grasten, Øgavl på Thurø, Smørmosen på Thurø og Stenodden Sommerland. En mindre del af sommerhusområdet ved Stokkebæk Strand er kun omfattet af Kommuneplanens rammer.

Byrådet ønsker, at de eksisterende sommerhusområder skal være attraktive områder, der kan danne rammen om det gode ferie- og friluftsliv i kommunen. I samspil med områdernes ejere og interessenter kan det komme på tale at give områderne et kvalitetsløft i form af fællesanlæg, grønne stier, naturgenopretning, cykelruter og rekreative tilbud.

Hvor der lokalt er interesse for det og for at understøtte udvikling i lokalområderne vil Byrådet undersøge muligheden for etablering af indlandssommerhuse som alternativ til placering ved kysterne. Udlæg af sommerhusområder vurderes at kunne bidrage til lokalområdernes omsætning i håndværk, detailhandel og anden servicevirksomhed.

Byrådets prioritering af flere sommerhusområder i forhold til ansøgning om 3 nye udlæg, vil være med til at skabe synergi mellem turismeerhvervet, det lokale erhverv og vores attraktioner, da flere sommerhuse vil skabe flere overnatningsmuligheder og mulighed for længere ophold.

 

Ansøgning af 3 nye sommerhusområder

Gammel Lundeborgvej 24

Det ønskede udlæg i Lundeborg ligger midt i byen, i byzone, med direkte adgang til kysten. Området er i dag udlagt til et rekreativt område i form af campingplads med hytter som ønskes omdannet til sommerhusområde. Området der er ansøgt udgøre et areal på ca. 3000 m². Det vurderes, at der kan indpasses ca. 4 sommerhuse. Udlægget vil ikke forringe offentlighedens adgang til kysten.

 

Bøsøre

Udlægget ligger i den nordlige del af Bøsøre, grænsende til kystnære arealer. Bøsøre ligger midt mellem Nyborg og Svendborg og inden for kort afstand (11 km) til kommunens udpegede turistcenter Lundeborg. Det ansøgte sommerhusudlæg ligger i forlængelse af en offentlig sti, som fører til en god og børnevenlig sandstrand. Området ligger i tæt afstand af eksisterende sommerhusområder og en campingplads.
Arealet udgør ca. 3,2 ha og der kan indpasses ca. 35 sommerhuse.

 

Revsøre

Det ansøgte udlæg ligger bag ved det eksisterende sommerhusområde – Revsøre Sommerby. Revsøre er et mindre område, som hovedsageligt består af et eksisterende sommerhusområde, en campingplads og et lille landsbyområde.
Udlægget udgør ca. 3,6 ha. og det vurderes, at der ca. kan indpasses 38 sommerhuse.

Herunder ses placeringen af sommerhusomåder i kystnærhedszonen.

Statisk kort