Boligrækkefølgeplan

Boligrækkefølgeplanen skal sikre en hensigtsmæssig byudvikling, og er et vigtigt signal om, hvor kommunen agter at prioritere sin indsats i henhold til den overordnede planlægning.

Boligrækkefølgeplanen skal sikre et tilstrækkeligt og fleksibelt udbud af arealer til byudvikling. 

Byudvikling forudsætter offentlige investeringer i kloakker, energiforsyning, infrastruktur, offentlig service mv. Boligrækkefølgeplanen skal være med til at fremme en effektiv udnyttelse af offentlige investeringer og skabe gennemsigtighed for virksomheder, borgere, investorer, nabokommunerne mv. om den planlagte fysiske udvikling, ved at fokusere byudvikling i prioriterede byudviklingsområder.

I Kommuneplan 2021-2033 er boligrækkefølgeplanen opdateret, sådan at færdigudbygget områder er taget ud, hvilket har medført at flere områder er blevet opprioriteret.  Derudover er der tilføjet en række nye områder, mens en række uaktuelle udlæg er fjernet for at afspejle det aktuelle behov og udviklingspotentiale i Svendborg Kommune.

Alt i alt er der sket en tilpasning af boligrækkefølgeplanen, så den afspejler kommunens behov for nye arealudlæg til byvækst indenfor den 12-årige planperiode.

Det er Byrådets mål, at:

 • sikre tilstrækkelige, aktuelle og velbeliggende arealer til de kommende års nybyggeri af boliger
 • byudvikling i byerne skal ske efter udviklingspotentiale, efterspørgsel og i sammenhæng til den overordnet planlægning
 • nye udlæg til boligformål afspejler det forventede behov for byvækst
 • byudvikling skal ske efter princippet "inde fra og ud"
 • fremme udnyttelsen af offentlige investeringer gennem en sammenhængende placering af nye boligområder
 • Planlægning for boliger skal ske i overensstemmelse med boligrækkefølgeplanen i den prioriterede rækkefølge indenfor hvert lokalområde
 • Undtagelsesvist kan der ses bort fra den prioriterede rækkefølge, hvis det kan dokumenteres, at en grundejer, ikke ønsker at igangsætte byudvikling. Byudviklingen skal fortsat overholde kommuneplanens retningslinjer for byvækst, herunder krav om byudvikling inde fra og ud
 • Såfremt den eksisterende rummelighed er stor nok, kan der kun udlægges nye arealer til byvækst, hvis der samtidig udtages et andet areal af omtrent samme størrelse
 • Byrådet kan afvise at udarbejde en lokalplan for et område, hvis det er i strid med kommunens boligrækkefølgebestemmelser

Byudvikling
Byudvikling betegnes som den udvikling, der sker gennem udlæg af større nye arealer til boligformål, erhvervsformål, centerformål, offentlige formål, tekniske anlæg, havneformål og lignende. Huludfyldning, mindre udstykninger og afrunding af landsbyer betegnes ikke som byudvikling og indgår ikke i boligrækkefølgeplanen.

Statisk kort

Boligrækkefølgeplan

For at sikre at byudvikling sker i overensstemmelse med kommuneplanens principper herfor, indeholder kommuneplanen en boligrækkefølgeplan for hele Svendborg Kommune. For nuværende omfatter rækkefølgeplanen kun boliger.

Boligrækkefølgeplanen inddeler kommunens ubebyggede boligarealer i tre kategorier:

 1. Boligområder, der umiddelbart kan lokalplanlægges for og efterfølgende bebygges
 2. Boligområder, hvor en konkret lokalplanlægning kan påbegyndes, når der ikke er flere kategori 1 boligområder i lokalområdet, og lokalplaner med en væsentlig restrummelighed
 3. Boligområder, der kan komme i spil i slutningen af kommuneplanens tidsperspektiv på 12 år

Områder udlagt til boligformål, men som ikke er omfattet af boligrækkefølgeplanen, da det er mindre områder, skal betragtes som kategori 1.

Arealer til byudvikling

Der udlægges nye arealer i Kommuneplan 2021-2033 for at understøtte den kommende byudvikling og bosætning. 

Der udlægges i alt ca. 39 ha. nye arealer til byvækst, samtidig med at der frigives ca. 154 ha i Kommuneplan 2021 - 2033. 

Der er sket en generel tilpasning af boligrækkefølgeplanen, for at give plads til nye ønsker. Der er sket en større reducering af arealudlæggene i Tankefuld, hvor flere er blevet udlagt til perspektivarealer, for at afspejle det konkrete arealbehov. Derudover er der sket en aflysning af udlæg til boligformål i lokalområderne, som vurderes ikke længere at være aktuelle. Der er således frigivet og tilbageført ca. 115 ha til landzone. 

Der er overordnet sket en tilpasning af rummeligheden, sådan at antallet af boliger udlagt i kommuneplanen er reduceret. Dette er gjort for at afspejle det fremtidige arealbehov. Der er ligeledes sket en omfordeling og tilpasning af arealer for at afspejle nye ønsker og behov.

Der er således taget flere boliger ud, end der er lagt ind, for at give mulighed for en mere fleksibel planlægning i den kommende planperiode.  

Der vil fortsat være udstykningsmuligheder i alle lokalområder, som det fremgår af ovenstående graf. Grafen er opgjort i antal boliger for hvert lokalområde. 

Mulighed for at udlægge nye arealer til boligformål

Kommuneplan 2021 – 2033 indeholder tilstrækkeligt med arealer til at dække behovet i den kommende 12-årige planperiode.

Aktuelt er kommunens rummelighed større end kommunens behov, hvilket betyder, at der kun kan udlægges nye arealer til byvækst, hvis der samtidig udtages et andet areal af omtrent samme størrelse (hektar), som er planlagt til byvækst i den aktuelle kommuneplan. Dog kan der udlægges mindre arealer til byvækst, uden at der skal ske en omfordeling af arealer.

Byggemodnede arealer er forbundet med væsentlige samfundsmæssige investeringer til f.eks. kloakering, veje mv. i et konkret område. Disse indgår i rummelighedsopgørelsen over arealer, som skal udvikles inden for planperioden, men er ikke umiddelbart genstand for en eventuel omfordeling af arealer.

Perspektivarealer

Perspektivarealerne indgår i kommuneplanen, og er Byrådets oplæg til de mere langsigtede udviklingsretninger for byudvikling i forhold til bolig og erhvervsarealer.

Arealerne har ikke nogen juridisk gyldighed i kommuneplanen. Det vil sige, at der eksempelvis ikke umiddelbart kan bygges boliger på arealerne.

Efterhånden som boligrækkefølgeplanens arealer udnyttes, vil det være perspektivarealerne, som Byrådet først vil søge at inddrage som nye byområder. Det vil kunne ske i kommende kommuneplanrevisioner.

Der er foretaget en række ændringer i perspektivarealerne i Kommuneplan 2021-2033, for at skabe et mere retvisende billede af den fremtidige forventning til boligudbygning.

Især i byudviklingsprojektet Tankefuld, har flere områder i den sydlige del tidligere været udlagt til en  kategori 3 i boligrækkefølgeplanen. Disse er omprioriteret til perspektivarealer, da de ikke forventes at komme i spil i den aktuelle planperiode.

Det forventes fortsat at områderne skal udlægges til boligformål, og indgår i den langsigtet planlægning for byudviklingen i Tankefuld.

Restrummelighed

Restrummelighedsopgørelsen omfatter de kommuneplanrammer udlagt til boligformål, som endnu ikke er udnyttet.

Restrummeligheden i Kommuneplan 2021 – 2033, modsvarer det aktuelle boligbehov i planperioden.

På nedenstående skema fremgår den aktuelle restrummelighed, der viser hvor der er uudnyttede kommuneplanrammer til boligformål i de forskellige lokalområder.

De nedtonede linjer, er vurderet af mindre betydning f.eks. pga. størrelsen på udlægget og tæller derfor ikke med i den samlede opgørelse. Disse fremgå heller ikke at retningslinjekortet - boligrækkefølgeplan.