Erhvervsstøj

Det formelle grundlag for fastsættelse af støjmæssige bestemmelser og krav findes primært i Miljøbeskyttelsesloven, i Planloven - med bestemmelser om støjhensyn ved udlægning af arealer til støjfølsom anvendelse - og i Bygningsreglementet (vedr. indendørs støjniveauer).

Støjbestemmelserne udstikker rammerne for, at der efterfølgende - i lokalplanlægningen, i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse og ved miljøgodkendelser - træffes de konkrete bestemmelser om støjniveauer og eventuelle støjdæmpende foranstaltninger. Dette gælder når der nyudlægges eller sker ændret anvendelse af arealer til støjfølsomme anvendelser (f.eks. boliger) i nærheden af veje, jernbaner, støjende fritidsanlæg og støjende virksomheder - samt ved etablering af støjende virksomheder, støjende fritidsanlæg (skydebaner, motorsportsanlæg, m.m.) og ved anlæg af nye veje eller betydelige ændringer af trafikken på eksisterende veje (udbygning af eksisterende vej).

Når der opføres nye boliger eller anden støjfølsom anvendelse og når der tages stilling til støjende virksomheder vil støjforhold og metoder til at nedbringe støjen således blive vurderet og tænkt ind i planlægningen og eventuelle godkendelser.

I lokalplaner skal der - udover konkrete og bindende bestemmelser om støjniveauer og eventuelle afskærmende foranstaltninger - blandt andet redegøres for hvorledes planen forholder sig til kommuneplanens støjbestemmelser, hvorledes de støjmæssige krav kan eller skal opfyldes, eventuelle støjberegninger og forudsætninger for de støjmæssige vurderinger.

Ved udlæg eller anvendelse af arealer til håndværks- og industrivirksomheder og anden støjende virksomhed - og ved udlæg af arealer til støjfølsomme formål - skal det sikres, at det udendørs støjniveau, som virksomheder påfører omgivelserne, ikke overskrider støjgrænserne i nedenstående skema. Støjgrænserne tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastninger fra virksomheder målt udendørs.
Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype. Max. natværdi i støjfølsomme områdetyper er 15 dB over grænseværdien. Støjfølsomme områder er alle områdetyperne undtagen områdetyperne 1 og 2.

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj her.

Områdetype (a) Mandag-fredag
Kl. 7.00-18.00
Lørdag
Kl. 7.00-14.00
Mandag-fredag
Kl. 18.00-22.00
Lørdag
Kl. 14.00-22.00
Søn- og helligdage
Kl. 7.00-22.00
Alle dage
Kl. 22.00-7.00
1. Erhvervs- og industriområder (ingen boliger) 70 70 70
2. Erhvervs- og industriområder (b) 60 60 60
3. Områder for blandet bolig og erhverv, centerområder (bykerne) (c), skoler for voksne (d), hoteller (e), kursusejendomme, lystbådehavne 55 45 40
4. Etageboliger, kontorer/admi- nistration/serviceerhverv f , in- stitutioner med overnatninggf, kolonihaver og nyttehaver (ingen overnatning) (h)  50 45 40
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse, daginstitutioner/skoler for børn (i) 45 40 35
6. Bydelsparker/grønne områder/kirkelige formål. Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder (j). Særlige naturområder, campingpladser (k) og ferielejligheder (l)  40 35 35
8a. Enkeltboliger i det åbne land, landsbyer m. erhverv 55 45 40
8b.Landsbyer uden erhverv 45 40 35
9. Bufferområder er hverken støjende eller støjfølsom anvendelse (m)      


(b) Tilladelse til, i et konkret tilfælde, at indrette bolig i forbindelse med en virksomhed i dette område, gives kun, såfremt det kan dokumenteres, at virksomhedens drift kræver, at der er en person til stede uden for almindelig arbejdstid. Der vil, med dagens teknik, næppe være tekniske årsager til dette.(a) Grænseværdien for den mest støjfølsomme arealanvendelse anvendes.

(c) Miljøstyrelsen anfører, at butikkerne i mange byområder holder åbent længere end til kl. 13 på lørdage, hvorfor afgrænsningen mellem dag og aften, afhængigt af de aktuelle omstændigheder, kan fastlægges senere lørdag eftermiddag end kl. 14, men dog ikke til senere end kl. 18.00.

(d) Værkstedsskoler, tekniske skoler og produktionsskoler bør af hensyn til undervisningen ikke udsættes for en støjbelastning på mere end 55 dB(A).

(e) Hoteller betragtes i udgangspunktet som boliger , hvor støjgrænser for områdetype 3,4 eller 5 kan benyttes. For hoteller anlagt, f.eks. ved veje med høj støjbelastning, men udført med særlig støjisolering, kan lempeligere støjgrænser overvejes.

(f) Miljøstyrelsen anbefaler disse steder i udgangspunktet 50-55 dB(A), da støj nedsætter evnen til kommunikation og mentalt arbejde. For nogle kontorer, tilknyttet produktionsvirksomheder, kan der efter forholdene fastsættes lempeligere støjgrænser.

(g) Ved institutioner med overnatning, som f.eks. plejehjem og hospitaler, fastsættes støjgrænser som ved boliger. Efter omstændighederne svarende til områdetype 4 eller 5.

(h) For kolonihaver og nyttehaver, i eller nær byzone, vil kravene, ud fra en konkret vurdering, for områdetype 4 eller 5 være gældende. I særlige situationer kan støjgrænser ved nyttehaver lempes, så de svarer til områdetype 3. For kolonihaver i det åbne land vil områdetype 6 være gældende.

(i) Miljøstyrelsen anbefaler 40-50 dB(A), da støj kan påvirke børns indlæring, motivation og hukommelse.

(j) Miljøstyrelsen anbefaler støjgrænser på mellem 40 og 50 dB(A) ved støjfølsomme rekreative områder, og fremhæver især kirkegårde, og områder ved mindesmærker, som steder, hvor folk vil forvente et lavt støjniveau.

(k) Ved campingpladser i bymæssig bebyggelse kan støjgrænser svarende til områdetype 5 anvendes.

(l) Ved ferielejligheder i bymæssig bebyggelse kan støjgrænser for helårsboliger i de samme områder, som ferielejlighederne ligger i, anvendes. Dvs. typisk områdetyperne 3, 4 og 5.

(m) "Ingenmandsland" mellem et industriområde og et boligområde.