Uudnyttede arealreservationer

I henhold til Planlovens § 11 f, stk. 2, skal der i forbindelse med kommuneplanrevisionen foretages en gennemgang af de godkendte eller vedtagne, men endnu uudnyttede arealreservationer der ligger inden for kystnærhedszonen. Gennemgangen skal ske med henblik på at ophæve de reservationer, der ikke længere er aktuelle. Svendborg Kommune har gennemgået kystnærhedszonen, som er vist på kortet herunder.

Statisk kort

Tankefuld

 • Rammeområde 07.01.E1.923: Halvdelen af området er indenfor kystnærhedszonen.
 • Rammeområde 07.01.C3.919: Halvdelen af området er lokalplanlagt.
 • Rammeområde 07.01.B.921
 • Rammeområde 07.01.O2.924
 • Rammeområde 07.01.B.133
 • Rammeområde 07.01.B.922

Ovennævnte rammeområder er en del af Tankefuld-masterplanen og blev en del af kommuneplanen i forbindelse med Kommuneplan 2009. Det er her, at den langtsigtede udvikling af Svendborg skal finde sted. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

 

Svendborg by

 • Rammeområde 03.01.B.839 ved Ørbækvej: Arealet er udlagt til boligformål, kan ikke ses fra kysten, og udgør en huludfyldning omgivet af eksisterende bymæssig bebyggelse.
 • Rammeområde 03.01.E1.739 ved Odensevej: Halvdelen af området er indenfor kystnærhedszonen, men kan ikke ses fra vandet. Inddraget til erhvervsformål i forbindelse med Kommuneplan 2009. Et "rest-areal" mellem Odensevej og motorvejen. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.
 • Rammeområde 04.01.B.015 ved Egenappevej: I forbindelse med kommuneplan 2017 udlægges et nyt boligområde i forlængelse af eksisterende boligbebyggelse.

Vindeby

 • Rammeområde 06.01.O2.121 ved Sundbroskolen: Udvidelsesmulighed omkring skolen til offentlige formål. Højt beliggende med udsigt til og fra kysten. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.
 • Rammeområde 06.03.R7.482: Udvidelse for Vindeby Camping. Ligger delvis landværts eksisterende Campingplads og er delvis afskærmet fra kysten af skov- og hegnsbeplantning. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

Troense

 • Rammeområde 06.02.B.717 ved Gammel Nybyvej: Inddraget til boligformål i forbindelse med Kommuneplan 2009. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

Thurø

 • Rammeområde 05.01.B.016 ved Eriksholmsvej: Inddraget til boligområde med Kommuneplan 2017-2029. Der er tale om et nyt rammeudlæg, der ligger ud til eksisterende overordnet infrastruktur. Rammen giver ikke mulighed for bebyggelse over 8,5 meter.

Øgavl

 • Rammeområde 05.03.R7.961 ved Øgavl, Thurø: Arealet er inddraget i forbindelse med Kommuneplan 2013 som udvidelsesmulighed for Møllegårdens Camping. Realisering kræver udarbejdelse af lokalplan indeholdende afklaring af strandbeskyttelsen. Området er ikke umiddelbart synligt fra kysten med beliggenhed bag eksisterende sommerhusområde. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation med henvisning til fastholdelse af kommunens overordnede turismestrategi.

Bjørnemosegård

 • Rammeområde 11.00.T2.603 ved Bjørnemosegård: Arealet er lokalplanlagt til et slammineraliseringsanlæg (tagrørsanlæg) men er overflødiggjort af nye tekniske løsninger, hvorfor lokalplanen er ophævet i 2017. Arealet foreslås at udgå af den reviderede kommuneplan 2017-2029.

Bjerreby

 • Rammeområde 12.03.B.939 ved Bjerrebyvej: Boligområde, som ikke kan ses fra kysten. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

Vejstrup

 • Rammeområde 11.03.C1.313: Udlagt til erhvervsområde – lokalt lettere industri. Kan ikke ses fra kysten. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.
 • Rammeområde 11.03.B.901: Udlagt til boligområde, kan ikke ses fra kysten (huludfyldning langs vej). Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

Lundeborg

 • Rammeområde 10.04.R7.240 ved Gl. Lundeborgvej: Udvidelse af eksisterende campingplads i kommuneplan-forslaget. Ligger bag eksisterende byggeri. Vil delvis kunne ses fra kysten fra NØ. Eneste mulighed for nybyggeri i Lundeborg. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på allerede udlagte reservationer.

Bøsøre

 • Rammeområde 10.10.R7.848 ved Bøsøre Camping: Udvidelsesmulighed til campingplads, ligger landværts eksisterende campingplads og afskærmes fra kysten af skov. Arealet er i 2009 erhvervet af campingpladsens ejer. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

Revsøre

 • Rammeområde 10.09.R7.383 ved Revsøre Camping: Udvidelsesmulighed til campingplads i forbindelse med kommuneplan 2017 for at understøtte kommunens overordnede turismestrategi.

Knarreborg

 • Rammeområde 10.00.R7.786 ved Knarreborg Camping: Udvidelsesmulighed til campingplads i forbindelse med kommuneplan 2017 for at understøtte kommunens overordnede turismestrategi.

Åbyskov

 • Rammeområde 11.05.R7.173 ved Åbyskov Camping: Udvidelsesmulighed til campingplads i forbindelse med kommuneplan 2017 for at understøtte kommunens overordnede turismestrategi.

Klintholm

 • Rammeområde 10.10.T2.490 ved Klintholm I/S: Udvidelsesmulighed for deponering. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.