Uudnyttede arealreservationer

I henhold til Planlovens § 11 f, stk. 2, skal der i forbindelse med kommuneplanrevisionen foretages en gennemgang af de godkendte eller vedtagne, men endnu uudnyttede arealreservationer der ligger inden for kystnærhedszonen. Gennemgangen skal ske med henblik på at ophæve de reservationer, der ikke længere er aktuelle. Svendborg Kommune har gennemgået kystnærhedszonen, som er vist på kortet herunder.

Statisk kort

Klintholm
Rammeområde 10.10.T2.490 ved Klintholm I/S: Området er udlagt som teknisk anlæg. Rammen giver en udvidelsesmulighed for det eksisterende deponeringsanlæg. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

 

Revsøre
Rammeområde 10.09.R7.383 ved Revsøre Camping: Området er udlagt til rekreativt område. Rammen er udvidet i forbindelse med kommuneplan 2017-2029 for at understøtte kommunens overordnede turismestrategi. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

 

Bøsøre
Rammeområde 10.10.R7.848 ved Bøsøre Camping: Området er udlagt til rekreativt område. Området er en udvidelsesmulighed til campingpladsen, og ligger landværts eksisterende campingplads og afskærmes fra kysten af skov. Arealet er i 2009 erhvervet af campingpladsens ejer. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

 

Lundeborg
Rammeområde 10.04.R6.033 ved Gl. Lundeborgvej: Området er udlagt til hotel og feriecenter. Området er udlagt med et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029, hvor der samtidig er udarbejdet lokalplan 641 – Lundeborg Badehotel. Udlægget vurderes stadig at være aktuelt.

Rammeområde 10.04.B.770 ved Hasselvænget. Området er udlagt til boligområde og lokalplanlagt. Ca. en tredjedel af området er ikke udnyttet. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

Rammeområde 10.04.B.707 Lundeborg: Området er udlagt til boligområde og er lokalplanlagt. To mindre områder inden for rammen er ikke udnyttet. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

 

Knarreborg
Rammeområde 10.00.R7.786 ved Knarreborg Camping: Området er udlagt til rekreativt område. Området er udlagt som en udvidelsesmulighed til campingpladsen i forbindelse med Kommuneplan 2017-2029 for at understøtte kommunens overordnede turismestrategi. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

 

Oure
Rammeområde 11.00.O2.721 Vejstrup Efterskole: området er udlagt til offentlige formål. Rammen er udvidet i forbindelse med Kommuneplan 2021-2033. Området kan ikke ses fra kysten. Udlægget vurderes at være aktuelt.

 

Vejstrup
Rammeområde 11.03.C1.313: Området er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde, og kan ikke ses fra kysten. Mindre dele af rammen er ikke udnyttet. Området er lokalplanlagt, med undtagelse af det sydlige hjørne af rammen. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

Rammeområde 11.03.B.901: Området er udlagt til boligområde, og kan ikke ses fra kysten (huludfyldning langs vej). Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

Rammeområde 11.00.R2.067 Vejstrup Ådal: Området er udlagt til skovbegravelsesplads. Området er udlagt i Kommuneplan 2021-2033 og udlægget vurderes at være aktuelt.

 

Åbyskov
Rammeområde 11.05.B.135 Åbyskovvænget: Området er udlagt til boligområde. Den mindre del af rammeområdet er uudnyttet. Området fastholdes, da det forventes at blive aktuelt i planperioden.

Rammeområde 11.05.R7.173 ved Åbyskov Camping: Der er givet en udvidelsesmulighed til campingplads i forbindelse med Kommuneplan 2017-2029 for at understøtte kommunens overordnede turismestrategi. Udlægget vurderes stadig at være aktuelt og fastholdes.

 

Skårup
Rammeområde 11.01.B.944 Vestergårds Allé: Området er udlagt til boligområde. Halvdelen af området er lokalplanlagt. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

Rammeområde 11.00.R2.068 Strandskoven: Området er udlagt til skovbegravelsesplads. Området er udlagt i Kommuneplan 2021-2033 og udlægget vurderes at være aktuelt.

 

Thurø
Rammeområde 05.01.B.016 ved Eriksholmsvej: Området er udlagt til boligområde. Området er lokalplanlagt i 2019 og udlægget vurderes fortsat aktuelt.

Rammeområde 05.01.C4.979 Gambøt: Området er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde. Området er lokalplanlagt og udlægget vurderes fortsat aktuelt.

Rammeområde 05.02.B.926 Kastanievej: Området er udlagt til boligområde. Området er lokalplanlagt og udlægget vurderes fortsat aktuelt.

Rammeområde 05.03.R7.961 ved Øgavl: Arealet er inddraget i forbindelse med Kommuneplan 2013-2025 som udvidelsesmulighed for Møllegårdens Camping. Realisering kræver udarbejdelse af lokalplan indeholdende afklaring af strandbeskyttelsen. Området er ikke umiddelbart synligt fra kysten med beliggenhed bag eksisterende sommerhusområde. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation med henvisning til fastholdelse af kommunens overordnede turismestrategi.

 

Vindeby
Rammeområde 06.01.O2.121 ved Sundbroskolen: Udvidelsesmulighed omkring skolen til offentlige formål. Højt beliggende med udsigt til og fra kysten. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

Rammeområde 06.03.R7.482: Udvidelse for Vindeby Camping. Ligger delvis landværts eksisterende Campingplads og er delvis afskærmet fra kysten af skov- og hegnsbeplantning. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

 

Troense
Rammeområde 06.02.B.717 ved Gammel Nybyvej: Inddraget til boligformål i forbindelse med Kommuneplan 2009-2021. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

Rammeområde 06.02.B.055 ved Thorseng: Området er udlagt til boligområde. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

 

Lundby
Rammeområde 12.02.L1.056 Sundbrovej: Området er udlagt til boligområde. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

 

Bjerreby
Rammeområde 12.03.C1.773 ved Bjerrebyvej: Området er udlagt til boligområde. Området er lokalplanlagt og kan ikke ses fra kysten. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

Rammeområde 12.03.C1.630 ved Bjerrebyvej: Området er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde. Området kan ikke ses fra kysten. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

 

Tankefuld
Rammeområde 07.01.E1.923: Området er udlagt til erhvervsområde. Halvdelen af området er ligger indenfor kystnærhedszonen. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

Rammeområde 07.01.C3.919: Området er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde. Halvdelen af området er lokalplanlagt. I forbindelse med Kommuneplan 2021-2033 er der foretaget en mindre reduktion af rammeområde. Det vurderes at det er aktuelt at fastholde de resterende arealudlæg.

Rammeområde 07.01.B.921: Området er udlagt til boligområde. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

Ovennævnte rammeområder er en del af Tankefuld-masterplanen og blev en del af kommuneplanen i forbindelse med Kommuneplan 2009-2021. Tankefuld er udpeget til et byudviklingsområde og det er her, den langsigtede udvikling af Svendborg skal finde sted.

 

Kogtved
Rammeområde 02.01.B.995 Kogtvedvej: Området er udlagt til boligområde. Området er lokalplanlagt. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

 

Rantzausminde
Rammeområde 07.02.B.357. Området er udlagt til boligområde. En mindre del af rammen er ikke udnyttet. Området er lokalplanlagt og det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

Rammeområde 07.02.B.972: Området er udlagt til boligområde. Halvdelen af rammen er ikke udnyttet. Området er lokalplanlagt og det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

 

Svendborg by
Rammeområde 03.01.B.839 ved Ørbækvej: Området er udlagt til boligområde, kan ikke ses fra kysten, og udgør en huludfyldning omgivet af eksisterende bymæssig bebyggelse. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

Rammeområde 03.01.D1.064 ved Odensevej: Området er udlagt til butiksområde. Halvdelen af området er indenfor kystnærhedszonen. Området kan ikke ses fra kysten. Området har ændret anvendelse til butiksområde i forbindelse med Kommuneplan 2021-2033 og udlægget vurderes at være aktuelt.

 

Indskrænkning af rammer i kystnærhedszonen
I forbindelse med Kommuneplan 2021-2033 er der foretaget en større oprydning af rammer, som er vurderet uaktuelle inden for planperioden. Det betyder at nedenstående rammer udlagt i kystnærhedszonen er slettet eller reduceret. Til sammen udgjorde arealreservationerne 125 ha.

  • 03.B.939
  • 01.C3.919
  • 01.B.921
  • 01.O2.924
  • 01.B.922
  • 01.B.133
  • 02.O2.466