Lysåbne naturtyper

De lysåbne naturtyper, som findes i Svendborg Kommune
De lysåbne naturtyper er skabt i den oprindelige natur af de store græssere som f.eks. urokse, bison og hjorte og er siden opretholdt og udvidet af tidligere generationers landbrugsdrift med afgræsning og høslæt.

De lysåbne naturområder rummer et samspil mellem mange arter af planter og dyr. Den biologiske mangfoldighed er stor i disse områder, og områderne byder på mange forskellige naturoplevelser for dem, som færdes her. Et overdrev kan f.eks. indeholde helt op til 50 forskellige plantearter pr. m². Naturindholdet er forskelligt i disse områder, primært afhængig af vandstandsforhold og jordbundstype.

 

Moser
Moser findes i områder, hvor grundvandet står højt. Der er flere mosetyper (rigkær, fattigkær, væld, højmose, rørsump og sumpskov). Højmoser og fattigkær er udviklet på kalkfattig jordbund og indeholder en artsfattig flora, mens rigkær er knyttet til kalkrige områder. Her findes mange forskellige planter. Flere moser udnyttes til ekstensiv græsning og tidligere også høslæt, mens andre moser er træbevoksede, som f.eks. ellesumpe og pilesumpe. Moserne omlægges aldrig og har en tuet og ujævn overflade.

 

Ferske enge
De ferske enge findes også på lavbundsarealer. Der er en glidende overgang mellem moser og ferske enge. De ferske enge er typisk dannet ved en intensiv græsning eller høslæt af moser kombineret med en sænkning af vandspejlet.

 

Strandenge
Strandenge og strandsumpe omfatter enge og andre vådområder langs kysterne. Her indeholder jordbunden salt, og strandengene er derfor voksested for salttålende plantearter. Plantevæksten er ofte opdelt i zoner, så de mest salttålende planter vokser yderst mod vandet. Nogle strandenge bliver regelmæssigt overskyllet af tidevandet, og der kan her udvikles et system af tidevandsrender - et losystem. I inddigede områder kan der også være strandenge.

En stor del af Svendborgs strandenge er af både national og international betydning. Strandengene rummer mange sjældne plantearter og er af stor betydning for fuglelivet som vigtige yngle-, raste- og overvintringssteder for ænder, gæs og vadefugle.

 

Overdrev
Overdrev er tørre, åbne områder, der ofte græsses. De ligger typisk i bakkede områder på både kalkholdig og sur jordbund og har sjældent eller aldrig været opdyrket. Det har ikke været muligt eller rentabelt at tage disse arealer ind til dyrkning, fordi de enten er stærkt kuperede, stenede eller næringsfattige og sandede.

Vegetationen består især af græs og urter, og der kan være opvækst af krat. Især overdrev på kalkholdig jordbund kan have en meget artsrig vegetation, hvortil der er knyttet mange forskellige insekter. Rødme Svinehaver er et af landets mest veludviklede overdrev på sur jordbund.