Klima og miljøforhold

Klima

For udpegede potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede områder, stiller planlovens regler krav om etablering af afværgeforanstaltninger, når der planlægges for nye boligområder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse mv.

Afværgeforanstaltninger kan være krav om højde på sokkelhøjde på nybyggeri, konstruktion af kældervægge, sikring af opstigende vand fra kloakker i kælder m.m.  

Ved planlægning for nye boligområder, fortætning af eksisterende by, ændret arealanvendelse mv. i udpegede potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede områder, er der krav om etablering af afværgeforanstaltninger. 

Afværgeforanstaltninger kan være krav om højde på sokkelhøjde på nybyggeri, konstruktion af kældervægge, sikring af opstigende vand fra kloakker i kælder m.m.

Der henvises i øvrigt til afsnittet om Klimatilpasning.

Miljøforhold

I lokalplaner skal det sikres, at bebyggelse og primære opholdsarealer placeres og indrettes således, at beboerne og brugerne i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra trafikanlæg, virksomheder, tekniske anlæg mv. Der henvises til kommuneplanens generelle bestemmelser om støj.

Miljøhensyn kan sætte grænser for omfanget og arten af den aktivitet, som kan foregå i randområder, der grænser op til forurenings- og støjfølsom anvendelse. Derfor kan der i lokalplaner blive tale om, at områderne fastlægges med en differentieret anvendelse afhængig af forureningsgraden.


Beskyttelse af grundvand

I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande gælder følgende:

Virksomheder med potentielt grundvandstruende p-pladser, kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier skal befæstes tæt. Afledning skal ske kontrolleret.

Olie og kemikalier skal opbevares i beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag. Oplags-pladsen skal være med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og beholderne sikres mod påkørsel. Spild skal kunne holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg kan ikke etableres i OSD-områder og indvindingsoplande. Dog kan allerede eksisterende særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande udvides, hvis argumentationen i redegørelsen er vægtig, og der er redegjort for tekniske tiltag, der skal iværksættes for at beskytte grundvandet. I allerede kommuneplanlagte uudnyttede områder, der er udlagt til særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg, kan dette virkeliggøres såfremt argumentationen i redegørelsen er vægtig, og der er redegjort for de tekniske tiltag, der skal beskytte grundvandet. Ved disse undtagelser, skal ovenstående krav til potentielt grundvandstruende virksomheder følges.