Miljøklasser

Miljøklasserne er udarbejdet med udgangspunkt i Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens Håndbog om Miljø og Planlægning.

Formålet med miljøklasserne er at forebygge mod miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.

Miljøklasserne bruges til en indledende vurdering af, hvilke typer virksomheder mv. der kan være plads til i et område forud for en nærmere miljøvurdering af den aktuelle virksomhed.

Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt virksomhedstype. Derfor er miljøklassen ofte fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.

Miljøklasser

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og som således kan integreres med boliger og anden forureningsfølsom anvendelse. Hovedparten af virksomhederne er forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klassen omfatter f.eks. bogbinderier, trykkerier, elektronik- og metalværksteder og laboratorier.

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som påvirker omgivelserne i mindre grad, herunder fra udendørs aktiviteter og som bør placeres i erhvervsområder, evt. i randzonen mod forureningsfølsomme naboområder. Klassen omfatter håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder.

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.

Klassen omfatter blandt andet autoværksteder, vognmandsvirksomheder, papirvareindustri, visse levnedsmiddelindustrier og mindre, overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakkerier.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klassen omfatter blandt andet visse maskinfabrikker, byggeindustri, møbelindustri og farve- og lakindustri.

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som kan belaste omgivelserne i betydelig grad, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klassen omfatter blandt andet savværker, slagterier og større maskin- og betonfabrikker.

Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som kan give anledning til omfattende belastning af omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed, eller eventuelt i midten af meget store erhvervsområder. Klassen omfatter blandt andet medicinal- og pesticidproduktion og kraft- og stålvalseværker

Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende.

Vejledende afstandskrav

Der opereres med følgende vejledende afstande i forhold til boliger og anden forureningsfølsom anvendelse:

Klasse 1     0 meter

Klasse 2     20 meter

Klasse 3     50 meter

Klasse 4     100 meter

Klasse 5     150 meter

Klasse 6     300 meter

Klasse 7     500 meter

De nævnte minimumsafstande er vejledende og har dels til formål at sikre, at der ikke planlægges for miljøbelastende formål for tæt på miljøfølsom anvendelse - eller omvendt. Ud over at angivelsen af miljøklasser for et område således sender et signal om hvilke hensyn, der skal tages i en planlægningssituation, så er det også samtidig et signal til virksomheder, der ønsker at etablere sig i området.

Der er ikke tale om afstandskrav, der altid skal overholdes. Hvis afstanden skal tillades kortere end den, der fremgår af skemaet, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning både på kort og lang sigt.

Skema

I kommuneplanens rammebestemmelser fastlægges bl.a. anvendelsen af de enkelte områder og typisk hvilke miljøklasser, der tillades. Til det formål bruges nedenstående skema, som giver en oversigt over hvilke anvendelseskategorier, der arbejdes med, og hvilke typer virksomheder og anlæg, der hører til hver enkelt anvendelseskategori.

Hovedgruppe

Anvendelse Miljøklasse
Butikker Daglig- eller udvalgsvarebutik, kiosk 1-3 
Supermarked 1-3
Lavprisvarehus 1-4 
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper Biler, campingvogne, lystbåde 1-4
Planter, havebrugsvarer, grus, sten- og betonvarer, tømmer, byggematerialer o.l.  1-4 
Møbler (kun i særlige tilfælde) 1-4
Butikker med værksted Guld- og sølvsmed, urmager, møbelpolstrer, pottemager, skomager, skrædder, rep. af elektronik o.l. 1-3 
Engroshandel o.l. Aftapning, pakning, oplag 3-6
Engroshandel 2-6
Lagervirksomhed 2-6
Postordrevirksomhed 2-6
E-handel o.l. 2-4
Catering 2-5
Benzinsalg Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg, men ikke værksted)  3
Hotel, restauration o.l. Diskotek, bar o.l. 1-4 
Restaurant, fastfood o.l.,   1-4
Hotel, vandrerhjem o.l.  1-3 
Klinikker m.v. Læge, tandlæge, kiropraktor, terapi o.l.  1
Sygehus o.l.  3-4 
Dyreklinik  1-3 
Dyrehospital o.l.  1-4 
Hundekennel, hundepension o.l. 1-4 
Kontorer Administration  
Advokat, revisor, arkitekt, ingeniør o.l. 1
Service Bedemand, ejendomsmægler, forsikring, reklame- og marketing, reklame/medievirksomhed, pengeinstitut, postkontor, rejse-, turist- og billetbureau o.l. 1
Frisør o.l. 1-3
Små vaskerier/renserier 2-3
Solcenter 1-2
Trykkerier Bogbinderi 2-3 
Fotografisk virksomhed 2-3
Trykkerivirksomhed o.l. 2-5
Kulturelle formål Bibliotek, biograf, kirke, menighedshus, kirkegård, kulturformidling, forsamlings- og medborgerhus, museum, udstilling, galleri, musiklokale, teater o.l. 1-3 
Ferieformål Camping o.l.  2-5 
Ferieby, feriecenter 2-5 
Fritidsanlæg Forlystelse, underholdning, klub, forening, lystbådehavn, sport  1-7 
Undervisning  Forskning, udvikling, gymnasium, mellem- og videregående uddannelsessted, kursus- og konferencested, skole 1-3 
Institutioner Børneinstitution  1-3 
Døgncenter, forsorg 1-2
Kollegier 1-2
Ungdomsbolig, ældrebolig 1-2
Ældreinstitution 1-2
Tekniske anlæg Kraftvarmeværk 3-6 
Parkeringshus  1-4 
Parkeringsplads  1-3 
Pumpestation  1-4 
Transport o.l. Biludlejning  2-3 
Busterminal o.l.  4-5 
Flytteforretning  3-5 
Fragtmand/budcentral  3-5 
Hyrevogne 3-4 
Redningsstation  2-5 
Vognmand  3-5 
Oplagsvirksomhed o.l. Affaldssortering 4-5 
Containerplads 4-5 
Entreprenør o.l. 4-5 
Fyldplads 5-7 
Garageanlæg 3-5 
Kompostering 4-6
Kontrolleret losseplads 6-7
Omlastestation 5-6
Oplag 5-6
Plads til kørende materiel 4-5
Trælast (uden byggemarked o.l.) 3-5
Værksteder o.l. Autoværksted 3-5
Bådeværft (træbåde) 3-5
Elinstallatør 2-3
Elektronik 2-3
Fødevarefremstilling 3-4
Glarmester 2-3
Lakering/overfladebehandling 4-5
Maskinværksted 2-6
Smedie/VVS 2-6
Snedker 3-5
Stenhugger 3-5
Tekstil/tøjproduktion 2-4
Undervognsbehandling 4-5
Vaskeri/renseri/farveri 3-4
Vulkanisering 3-4
Mindre industri Akkumulator-/kabelproduktion 4-5
Betonblanding/-støbning 4-6
Bygningselementer 4-5
Drikkevarefremstilling 4-5
Elektronik 2-4
Fødevarefremstilling 3-6
Galvanisering/forsinkning o.l. 4-6
Garveri 4-6
Glas, pocelæn, lervareproduktion 5-6
Gummiproduktion 4-5
Kabelskrot 3-6
Kartoffelmelsfabrik o.l. 4-5
Lakering/overfladebehandling 4-6
Maskinfabrik 2-5
Møbelfabrikation o.l. 4-5
Ophugning/nedknusning 4-5
Plast-/skumfremstilling 4-5
Protein-/enzymfremstilling 3-6
Rengørings-/hygiejnemidler 4-5
Tagpapfremstilling 4-5
Tekniske installationer 2-6
Tekstil-/tøjproduktion 3-5
Træimprægnering 4-5
Vaskeri/renseri/farveri 3-5
Vulkanisering 3-5
Større industri Akkumulator-/kabelproduktion 5-6
Asfaltfremstilling 6-7
Betonblanding/-støbning 4-6
Biogasanlæg 6-7
Bygningselementer 4-7
Drikkevarefremstilling 5-6
Elektronik 3-5
Farve/lak/lim/cellulose 6-7
Foderstoffer/kornforarbejdning 4-6
Fødevarefremstilling 3-6
Galvanisering/forsinkning o.l. 4-6
Garveri 5-6
Glas, porcelæn, lervareproduktion 5-6
Gummiproduktion 4-6
Kabelskrot 5-6
Kartoffelmelsfabrik 5-6
Kemisk/genetisk produktion 6-7
Lakering/overfladebehandling 4-7
Lægemiddelfremstilling 6-7
Maskinfabrik 3-6
Metalfremstilling/forarbejdning/støbning 5-6
Møbelfabrikation o.l. 5-6
Olie- og benzindepoter 6-7
Ophugning/nedknusning 5-6
Papir-/papfremstilling 4-7
Plast-/skumfremstilling 4-6
Protein-/enzymfremstilling 3-6
Rengøring-/hygiejnemidler 5-6
Savværk 5-6
Skibsværft 5-6
Slagteri 5-6
Tagpapfremstilling 5-6
Teglværk 5-6
Tekniske installationer 2-6
Tekstil-/tøjproduktion 3-6
Træimprægnering 5-6
Vaskeri/renseri/farveri 4-6
Vulkanisering 3-6
Særlig industri Asfaltfremstilling 6-7
Bekæmpelsesmidler/kunstgødning 6-7
Biogasanlæg 6-7
Bygningselementer 4-7
Cementfabrik 7
Farve/lak/lim/cellulose 6-7
Fiskemel, benmel, blodplasma 7
Foderstoffer/kornforarbejdning 6-7
Gas-/benzindepot 6-7
Grus, kalk- og mørtelværker 6-7
Kabelskrot 6-7
Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg 6-7
Kemisk/genetisk produktion 6-7
Lægemiddelfremstilling 6-7
Maskinfabrik 6-7
Metalfremstilling/forarbejdning/støbning 6-7
Olie- og benzindepot 6-7
Olie-/fedtraffinering 7
Ophugning/nedknusning 5-7
Papir-/papfremstilling 6-7
Skibsværft 6-7
Stålvalseværk 7
Talg-/fedtsmelteri 6-7
Teglværk 6-7
Tekniske installationer 2-7