Opholdsarealer

Generelt om opholdsarealer

Opholdsarealer skal være regulære arealer, opholdsegnede og have rekreativ karakter, der gør dem anvendelige til ophold, leg og andre rekreative aktiviteter. Opholdsarealer og adgangen til disse skal indrettes således, at de kan benyttes af personer med handicap, og indrettes under hensyntagen til tilfredsstillende lys- og læforhold.

Opholdsarealer indrettet på dæk i gårdrum, på større, fælles tagterrasser eller individuelle altaner større end 4,5 m² kan medtages i opholdsarealet.

Ved lokalplanlægning skal mindst 50 % af opholdsarealerne som udgangspunkt være placeret på terræn. Der kan i særlige tilfælde fraviges fra dette, når det er begrundet i særlige arkitektoniske, miljømæssige, rekreative, energimæssige eller funktionsmæssige hensyn.

Parkeringsarealer, adgangs- og tilkørselsarealer, og tekniske anlæg kan ikke regnes med som opholdsarealer.

Regnvandsbassiner kan som udgangspunkt ikke indgå som en del af arealet udlagt til fælles opholdsareal. Såfremt at et regnvandsbassin er udformet som et væsentligt rekreativt element, så kan det indgå med maksimalt 50 % af regnvandsbassinets størrelse til fælles opholdsareal. Regnvandsbassiner som indgår som et væsentligt rekreativt element skal udformes med flade brinker og skal indbyde til ophold og/eller leg.

Lokalplanlægning for nye boligområder

I lokalplaner skal der udlægges areal til fælles opholdsarealer svarende til mindst 80 m² pr. bolig. De fælles opholdsarealer skal være fælles for områdets beboere i form af grønne områder, legepladser og lignende fælles fritidsformål. Arealernes udformning fastlægges ud fra en nøjere vurdering af bebyggelsens sammensætning og områdets størrelse og karakter. 

De fælles opholdsarealer indgår som udgangspunkt ikke ved beregning af grundstørrelser for de enkelte grunde udlagt til boligformål og indgår dermed heller ikke ved beregningen af bebyggelsesprocenten.

Lokalplanlægning for byomdannelse

Byomdannelse er omdannelse af eksisterende byområder til nye formål. Det kan fx være omdannelse af arealer som har været udlagt til erhvervsformål, havneformål o.lign til nye formål som fx boligformål. 

Ved nybyggeri og ombygninger fastlægges det udendørs opholdsareal på grundlag af en konkret vurdering af områdets karakter og tæthed i hver enkelt lokalplan. Der kan både være tale om fælles opholdsarealer og private opholdsarealer. Der skal som udgangspunkt sikres privat opholdsareal svarende til mindst 10 % af etagearealet.

Ved indretning af opholdsarealer gælder, at jo mindre opholdsarealet der udlægges, jo større vægt skal der ligges på de kvalitative krav i form af tilfredsstillende lys- og læforhold.


For udbyggede byområder

Der skal som udgangspunkt sikres privat opholdsareal svarende til mindst 100 % af etagearealet for enfamiliehuse (enfamiliehuse, tofamiliehuse, dobbelthuse, række huse o.lign.) og mindst 10 % af etagearealet for øvrig bebyggelse.

De private opholdsarealer kan både være i forbindelse med den enkelte ejendom, f.eks. individuelle altaner og haver, eller i umiddelbar nærhed af den, f.eks. gårdrum, fælles haver eller større, fælles tagterrasser. Hvis opholdsarealet ligger helt eller delvist uden for ejendommen, skal det sikres til brug for ejendommens beboere, brugere eller personale.

Ved indretning af opholdsarealer gælder, at jo mindre opholdsarealet der udlægges, jo større vægt skal der ligges på de kvalitative krav i form af tilfredsstillende lys- og læforhold.

Hvis områdets udnyttelse vanskeliggør tilvejebringelse af de krævede opholdsarealer, kan det være nødvendigt at etablere hele eller dele af parkering i konstruktion, eller alternativt umuligt at udnytte bebyggelsesprocenten fuldt ud. Opholdsarealer etableres forud for parkeringspladser.