Parkeringsnormer

Parkeringsnorm betyder det nødvendige antal parkeringspladser som der skal planlægges for og etableres i forbindelse
med bestemte typer af anvendelse.

Det er muligt i en lokalplan at bestemme, at alle de nødvendige parkeringspladser skal etableres på egen grund, hvis
det er relevant.

 

Bilparkering

Erstatningsparkering
Parkering skal som udgangspunkt placeres på egen grund. I tilfælde hvor det ikke er muligt kan byrådet tillade erstatningsparkering
f.eks. mod at der indbetales til kommunens parkeringsfond og indenfor bymidten vil der kunne
dispenseres mod at der etableres større samlede parkeringsløsninger. Erstatningsparkering er parkeringspladser som
ikke etableres på egen grund.

Ved byggeri hvor der mindst skal etableres 10 parkeringspladser, skal mindst halvdelen placeres på egen grund. Bygges
der til på en grund, så det samlede krav til antal parkeringspladser overstiger 10, gælder at mindst halvdelen af
parkeringspladserne skal placeres på egen grund.
Parkeringspladser som ikke etableres på egen grund skal etableres i en fornuftig afstand. En fornuftig afstand er som
udgangspunkt maks. 400 meter fra grunden (målt i en direkte linje). Ved større afstande skal der foretages en konkret
vurdering.

De nærmere regler for parkeringsfonden findes her: Vedtægter for parkeringsfond.


Dobbeltudnyttelse

Dobbeltudnyttelse betyder at flere anvendelser/funktioner deles om de samme parkeringspladser. Det kan være muligt
at dele parkeringspladser hvis de enkelte anvendelser/funktioner har parkeringsbehov på forskellige tidspunkter af
døgnet.

Dobbeltudnyttelse kan ikke anvendes i kombination med parkeringsfonden.
Der kan kun planlægges for dobbeltudnyttelse via en projektlokalplan f.eks. planlægning for idrætshal, teater, boliger
med detailhandel og lignende inden for samme område, hvor omfang og placering skal fremgå.
Derudover skal parkeringsplads for dobbeltudnyttelse have en volumen på mindst 100 p-pladser.
Parkeringen skal anlægges og reguleres, så den er tilgængelig for alle de anvendelser/funktioner, som indgår i beregningen
af dobbeltudnyttelse.

Den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres og summeres for alle funktioner i hver tidsperiode.
Parkeringsbehovet i tidsperioden med den største samlede forventede efterspørgsel skal kunne dækkes med det udlagte
p-plads antal.

Begrønning
Parkeringsarealer på mere end 10 parkeringspladser skal begrønnes. De nærmere krav stilles i forbindelse med
lokalplanlægningen på grundlag af en konkret vurdering.


Afvigelser
Såfremt en type byggeri, der ikke er nævnt i kommuneplanen parkeringsnormer, ønskes opført, fastsætter Byrådet i hvert enkelt
tilfælde kravet til antal parkeringspladser under hensyntagen til den konkrete anvendelse.
Byrådet kan i lokalplaner efter en konkret vurdering godkende parkeringsarealer af mindre omfang end de i kommuneplanen
parkeringsnormers fastslåede, f.eks. såfremt der anlægges bygninger med meget store arealer kontra få ansatte.
Byrådet kan ligeledes i lokalplaner stille ændrede krav til parkeringsarealer på ejendomme, såfremt de pågældende
ejendomme skifter anvendelse og herved kommer i en anden kategori med øgede/mindre krav til parkeringsanlægget.
I lokalplaner kan parkeringsmuligheder på private fællesveje i særlige tilfælde, eksempelvis i nye og større byudviklingsområder,
indgå i parkeringsdækningen.

 

Beregning
Ved beregning af det nødvendige antal parkeringspladser rundes op til nærmeste hele tal.

 

Anvendelse Parkeringsnorm Bemærkninger
Fritliggende enfamiliehuse 2 p-pladser pr. bolig  
Række- og dobbelthuse, kæde-, klyngehuse o.l 1½ p-pladser pr. hus/lejlighed  
Etageboliger 1 p-plads pr. bolig  
Ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser 1 p-plads pr. 4 boligenheder  
Boliger under 55m2 0,5 p-pladser pr bolig Etageareal pr.
lejlighed i BBR
Plejehjem, ældreboliger m.v. Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles
med almindelige boliger, er det de almindelige
krav til boliger, der er gældende.
I andre tilfælde beregnes 1 p-plads for hver
fjerde bolig samt de nødvendige pladser til
personale og gæster.
 

 

Anvendelse Parkeringsnorm
Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger For Svendborg Bymidte: 1 p-plads pr. 100 m² etageareal.
For den øvrige del af kommunen: 1 p-plads pr. 75 m² etageareal
Lagerbygninger Vurderes i hvert enkelt tilfælde
Hoteller og vandrehjem For Svendborg Bymidte: 1 p-plads pr. 4 værelser.
For den øvrige del af kommunen: 1 p-plads pr. 2 værelser
Restauranter, caféer mm.* 1 p-plads pr. 10 siddepladser
Dagligvarebutikker 1 p-plads pr. 40 m² etageareal
Udvalgsvarebutikker For Svendborg Bymidte: 1 p-plads pr. 75 m² etageareal.
For den øvrige del af kommunen: 1 p-plads pr. 50 m² etageareal
Klinikker og liberale erhverv mm. For Svendborg Bymidte: 1 p-plads pr. 75 m² etageareal.
For den øvrige del af kommunen: 1 p-plads pr. 50 m² etageareal
Butikker der forhandler særlig
pladskrævende varegrupper, jf. Planlovens
definition
Fastsættes efter kommunens vurdering i det enkelte tilfælde efter antal af
brugere, kunder og gæster.
Andre erhvervsejendomme Fastsættes efter kommunens vurdering i det enkelte tilfælde på baggrund
af antallet af ansatte
Blandet bolig og erhverv Fastsættes som summen af kravet til de enkelte funktioner.

* Såfremt pågældende ejendom har udeservering vil det største antal siddepladser enten ude eller inde blive
lagt til grund for det stillede krav til P-pladser.

Anvendelse Parkeringsnorm
Teatre, biografer, kulturhus og lignende 1 p-plads pr. 8 siddepladser
Idrætshaller, sportsanlæg, spillehaller
mm.
Fastsættes efter kommunens vurdering i det enkelte tilfælde efter antal af
brugere, kunder og gæster
Forsamlingslokaler, mødelokaler, biblioteker
mm.
1 p-plads pr. 75 m² etageareal
Sygehuse 1 p-plads pr. 125 m² etageareal
Skoler For Svendborg Bymidte: 1 p-plads pr. 150 m² etageareal.
For den øvrige del af kommunen: 1 p-plads pr. 100 m² etageareal
Ungdoms- og videregående uddannelser For Svendborg Bymidte: 1 p-plads pr. 75 m² etageareal.
For den øvrige del af kommunen: 1 p-plads pr. 50 m² etageareal
Daginstitutioner For Svendborg Bymidte: 1 p-plads pr. 75 m² etageareal
For den øvrige del af kommunen: 1 p-plads pr. 50 m² etageareal

 

 

Cykelparkering

I forbindelse med nybyggeri skal der som udgangspunkt etableres cykelparkering i tilknytning til bebyggelsen.
Hvis man ønsker at have styr på, hvor cyklerne parkeres, så er det nødvendigt at tænke det ind i den overordnede
indretning af et område.
Erfaring viser, at hvis der etableres et logisk placeret og overdækket areal til cykelparkering, så er der et større
incitament for brugeren til at stille sin cykel der.
Man kan altså med fordel indtænke overdækket cykelparkering i tilknytning til skoler og uddannelsesinstitutioner,
større boligbebyggelser, virksomheder, idrætsfaciliteter, offentlig service mm.
Alle cykelparkeringspladser skal placeres på terræn eller hvor der kan sikres adgang med elevator eller ramper
Antal, placering og udformning af cykelparkering fastsættes i forbindelse med lokalplanlægning eller byggesagsbehandling
og vil tage udgangspunkt i nedenstående normer:

Anvendelse Parkeringsnorm Overdækning
Række-, kæde-, klyngehuse o.l 2 stativer*/100 m² etageareal  
Etageboliger 2 stativer*/100 m² etageareal 50%
Ungdomsboliger, kollegier og enkeltværelser 3 stativer*/100 m² etageareal  
Dagligvarebutikker 2 stativer*/100 m² etageareal  
Udvalgsvarebutikker 1 stativ*/100 m² etageareal  
Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger 1 stativ*/100 m² etageareal  
Andre erhvervsejendomme Fastsættes efter kommunens vurdering i det
enkelte tilfælde på baggrund af antallet af
ansatte
 
Skoler, uddannelsesinstitutioner o.l. 60 stativer*/100 elever 50%
Daginstitutioner 3 stativer*/100 m² etageareal 50%
Teatre, biografer og lignende 1 stativ*/4 siddepladser  
Andre funktioner Fastsættes efter kommunens vurdering i
det enkelte tilfælde efter antal af brugere,
kunder og gæster
 

*Et stativ er lig med en plads til en cykel.