Regnvandsbassiner

I lokalplanlægningen fastlægges lokale klimatiltag i området, herunder befæstelsesgraden for det pågældende område. Befæstelsesgraden angiver, hvor stor en del af regnvandet, der kan ledes til Vand og Affalds kloaknet. Der henvises til kommunens spildevandplan.

Hvis der ikke er udpeget arealer til fælles regnvandsbassiner for bydelen eller rammeområdet, skal der forud for lokalplanlægningen udarbejdes en samlet plan for placering af regnvandsbassiner. Regnvandsbassiner vil ofte kunne placeres mest hensigtsmæssigt i lavbundsområder tæt på vandløbene, som de eventuelt har udløb til.

Regnvandsbassiner kan som udgangspunkt ikke indgå som en del af arealet udlagt til fælles opholdsareal. Såfremt at et regnvandsbassin er udformet som et væsentligt rekreativt element, så kan det indgå med maksimalt 50 % af regnvandsbassinets størrelse til fælles opholdsareal. Regnvandsbassiner som indgår som et væsentligt rekreativt element skal udformes med flade brinker og skal indbyde til ophold og/eller leg.

Regnvandsbassiner kan både etableres som ét større bassin for området, eller kan bestå af flere mindre bassiner. Dele af regnvandsløsningen kan også være regnbede med overløb til bassiner, vandløb eller til nedsivning. Regnvandsbassiner skal så vidt muligt udformes som naturlige småsøer, så de falder naturligt ind i terrænet og tilfører området naturmæssige eller rekreative kvaliteter. Ligeledes skal andre regnvandsløsninger primært være synlige og have et rekreativt element.

Der henvises til afsnittet om Spildevand under Tekniske anlæg, hvor der er en retningslinje om nedsivning i forhold til grundvandsbeskyttelse. 

Regnvandsbassiner kan både blive etableret af Vand og Affald eller af en privat bygherre.