Skilte

For erhverv i forbindelse med bolig

Skiltning for erhverv i forbindelse med en bolig skal være diskret og må ikke ændre områdets karakter af beboelse. Skilte skal placeres på eget areal og ingen del af skiltningen må gå ud over matrikelgrænsen. Der må som udgangspunkt opsættes et skilt ved adgangsdøren på højest 0,2 m². Derudover må der placeres et oplysningsskilt på terræn på højest 0,4 m².


For erhverv

 • Skiltning skal fremtræde enkel, informativ og i et omfang, udformning og farve tilpasses bygningens størrelse og fagdeling.
 • Parametre som bygningsproportioner, betragtningsafstand og den hastighed, man bevæger sig med, skal indgå i vurderingen af skiltningens omfang.
 • Skiltning må ikke få karakter af facadebeklædning.
 • Udstillingsvinduer skal have karakter af udstillingsarealer og må ikke tilklistres eller blændes med reklame- eller afdækningsfolie.
 • Der må kun placeres ét facade- og/eller udhængsskilt for hver virksomhed. Skiltning for forskellige virksomheder på samme facade eller ejendom skal samordnes.
 • Lysskilte og belyste skilte skal være afdæmpede og afstemt efter forholdene og må ikke blænde eller blinke.
 • Gavlskiltning godkendes kun som logo, og hvor skiltning på facade ikke er mulig eller, hvor det kan være et godt supplement til en enkel facadeskiltning og have en dekorativ effekt.
 • Facadeskiltning skal begrænses til forretningens hovedfacade og begrænses til stueetagen og holdes fri af gesimser og anden facadeudsmykning.
 • Som hovedregel må skiltebogstaver på facade i centrale byområder maksimalt være 35 cm høje og arealet på udhængskilte ikke overstige 1,0 kvadratmeter.

Fritstående skilte

Der kan tillades opsat ét fritstående skilt udformet som galgeskilt eller logomast/pylon i maksimal højde på 4,0 meter målt fra terræn til skiltets overkant. Skiltebredden skal i proportion tilpasses skiltehøjden i forholdet ca. 10:3. Henvisningstavler eller standerprisskilte må maksimalt være 1,5 m høje. Der må kun opsættes ét element.

I E2, E3, E4 og E5 områder tillades ét fritstående skilt udformet som galgeskilt eller logomast/pylon i op til 5,0 m i vejskel målt fra terræn til skiltets overkant – stigende til 8,0 m med 1,0 m i højden per 1,5 m i afstand fra vejskel. Afstanden til naboskel skal mindst være 2,5 m. Skiltebredden skal i proportion tilpasses skiltehøjden i forholdet ca. 10:3. Henvisningstavler eller standerprisskilte må maksimalt være 1,5 m høje. Der må kun opsættes ét element.

Flagning

Flagning sidestilles med skiltning.

Der må opsættes én flagstang på eget areal til national-, gæste- eller firmaflag i maksimal højde på 5 eller 7 meter afhængig af områdets bymæssige karakter.

I E2, E3, E4 og E5 områder må der opsættes én flagstang til national-, gæste- eller firmaflag på egen grund i en afstand af mindst 5 meter fra vejskel og i en maksimal højde på 12 meter.

Andre former for skiltning

 • Reklameduge tillades kun ophængt på stilladser, der er nødvendige i forbindelse med nybyggeri eller renovering og ombygning af facader og tag, men tillades generelt ikke på fritstående stilladser opstillet direkte i reklameøjemed.
 • Midlertidig ophængning af bannere godkendes i nærmere afgrænsede perioder (maksimalt 14 dage) i forbindelse med arrangementer af almen offentlig interesse. Der må ikke skiltes med slogans med kommercielt islæt.
 • Reklametavler som signboards, billboards og elektroniske lystavler tillades ikke.
 • Gavlreklamer skal afpasses efter omgivelserne, indgå som en integreret del af arkitekturen og motivet have selvstændige æstetiske, idémæssige og kunstneriske kvaliteter.