Odense - Svendborg banen som passerer gennem kommunen er underlagt Banedanmarks myndighed og drives af DSB. Banen er enkeltsporet og i dagtimer køres der to gange i timen i hver retning. Banen trafikeres udelukkende med personmotortog.

I forbindelse med en større ombygning på banen er der gennemført VVM (Vurdering af virkninger på miljøet).

Der kan formentlig ikke forventes en udvidelse af togdriften på banen med mindre der sker en udvidelse til dobbeltsporet strækning, hvilket ikke indgår i de statslige planer for jernbanerne. Strækningen er ligeledes ikke planlagt elektrificeret.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra forbikørende tog

Områdetype Støjgrænse, udendørs (Lden) Maksimalt støjniveau
Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. 59 dB(A) 85 dB(A)
Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og bydelsparker 64 dB(A) 85 dB(A)
Hoteller, kontorer, liberalt erhverv uden boliger m.v. 69 dB(A) 85 dB(A)

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj her.

 

Områdetyper 

Rekreative områder i det åbne land er områder, der er udlagt til for eksempel sommerhusområde, fredet naturområde og tilsvarende. Nogle former for rekreativ aktivitet er ikke specielt støjfølsom, f.eks. sportsudøvelse.

Campingpladser betragtes som særligt støjfølsomme og kan ikke udlægges hvor støjniveauet er højere end 59 dB. Campingpladser der ligger i byområder nær transportmidler og byens øvrige faciliteter, samt særlige campingpladser langs motorveje med ind- og udkørsel herfra, kan udlægges ved højere niveauer. Det bør tilstræbes, at de ikke placeres hvor støjen er højere end 64 dB, men i situationer hvor der ikke findes alternative placeringsmuligheder, kan der accepteres niveauer op til 74 dB.

Områder udlagt til boligformål, herunder også institutioner med eller uden overnatning, skoler og andre undervisningsbygninger, børnehaver o.l., samt hospitaler og pleje- og behandlingshjem, kolonihaver med tilladt overnatning og nyttehaver, skal sikres et støjniveau fra forbikørende tog som ikke overskrider 64 dB. Nyttehaver uden overnatning kan udlægges, hvor støjniveauet er op til 74 dB, i de særlige situationer, hvor der ikke eksisterer andre muligheder for lokalisering.

For bydelsparker og udendørs opholdsarealer gælder som for boligområder, at de bør sikres et støjniveau på under 64 dB. Bydelsparker kan evt. være udpeget som stilleområder, hvilket bør motivere et lavere niveau.

Områder udlagt til liberale erhverv uden boliger, kan udlægges ved støjniveauer op til 69 dB. Det gælder bl.a. for butikker, kontorerhverv, hoteller og tilsvarende.

 

Undtagelse fra hovedreglen

I eksisterende boligområder og områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse, kan der opstå ønske om at forny eller vitalisere boligområder, herunder også ifm byfornyelse og såkaldt "huludfyldning" i eksisterende karrébyggeri, selv om grænseværdien på 64 dB på ingen måde kan overholdes. Der kan også i disse særlige situationer planlægges nye, støjisolerede boliger(og tilsvarende støjfølsom anvendelse) under forudsætning af, at det sikres at:

  • Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne har et støjniveau lavere end 64 dB for togstøj. Det samme gælder områder i nærheden af boligen, der overvejende anvendes til færdsel til fods (f.eks. gangstier, men ikke fortove mellem boligen og vejen), og
  • Udformningen af boligernes facader sker, så der indendørs i sove- og opholdsrum, undervisnings- og daginstitutionsbygninger og hospitaler, med åbne vinduer, er et støjniveau på højest 52 dB, i kontorer mv. 57 dB. (Kan f.eks. sikres med særlig afskærmning udenfor vinduet, eller særlig isolerende konstruktioner) samt
  • Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod jernbanen.

For boliger o.l. hvor disse hensyn imødekommes, skal det udendørs støjniveau ved facaden ikke sammenholdes med de vejledende grænseværdier. Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer skal desuden være overholdt, for at bygningen kan tages i brug.

 

Indendørs grænseværdier for støj fra jernbaner med lukkede vinduer (Bygningsreglementet)

Anvendelse Støjniveau (Lden)
Beboelses- og opholdsrum i boliger, hoteller, kollegier, pensionater, kroer, klublejligheder, kostskoler, sygehjem, døgninstitutioner og lign. Bygn. der anv. til overnatning, hospitaler, lægehuse, klinikker mv., daginstitutioner (skoler, gymnasier, uddannelsesinstitutioner mv. børneinstitutioner, skolefritidsordning mv.) 33 dB(A)
Kontorer 38 dB(A)

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vibrationer

Anvendelse Støjniveau
Boliger i boligomr.(hele døgnet)
Boliger i bl. bolig/erhverv  18-7
Børneinst. Og lign.
Sommerhusomr.
Bydelsparker
Kolonihaver
Campingpladser
Hospitaler
Hoteller
75 dB
Boliger i bl. bolig/erhverv   7-18
Kontorer, undervisningslokaler o.l
Skoler
80 dB
Erhvervsbebyggelse 85 dB

Mindsteafstand

Vejledende afstand mellem jernbane og boliger, af hensyn til støj og vibrationer, er iflg. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997, om støj og vibrationer fra jernbaner, 25 m. Hvis man ønsker at bygge nærmere, skal det ved måling eftervises, om grænseværdien kan forventes overholdt.