E4

Følgende gælder for E4-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Erhvervsformål i form af tungt erhverv
Zonestatus Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
60 %
Etageantal og bygningshøjde Max højde: 12 m

Følgende gælder for ALLE E4-områder:


Anvendelse

Områderne anvendes til industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, en gros-, transport- og oplagsvirksomhed med dertil hørende administration og lignende. Endvidere kan områderne anvendes til virksomheder og anlæg af offentlig/almen karakter såsom tekniske anlæg, værkstedsskoler og lignende, der er forenelige med den specifikke miljøklasse.

Detailhandel tillades kun i begrænset omfang. I tilknytning til en virksomhed tillades en mindre butik til salg af virksomhedens produkter. Arealet til butiksformål må maksimalt omfatte 20 % af virksomhedens samlede etageareal og maksimalt 500 m². Der kan ikke etableres boliger i området.

Der må normalt kun udøves virksomhed fra miljøklasse 4 (forurening som påvirker omgivelserne i nogen grad - vejledende afstandskrav på 100 m til boliger og anden følsom anvendelse) til miljøklasse 7 (omfattende forurening med vejledende afstandskrav på 500 m til boliger og anden følsom anvendelse), begge inklusiv.

Bygningsregulerende bestemmelser

I lokalplaner fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesstruktur samt om bygningsvolumen.

Specielle bygningsdele

I lokalplaner kan bestemmelserne om maksimal bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde overskrides med den del, der medgår til enkelte angivne bygningsdele, der er begrundet i særlige arkitektoniske, miljømæssige, rekreative, energimæssige eller funktionsmæssige hensyn.