E6

Følgende gælder for E6-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Erhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter
Zonestatus Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Stedsspecifik
Etageantal og bygningshøjde Stedsspecifik

Følgende gælder for ALLE E6-områder:

Anvendelse

Områderne anvendes til erhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter. Der kan ikke etableres butikker i området.

Der må normalt kun udøves virksomhed til og med miljøklasse 2 (ubetydelig forurening med vejledende afstandskrav på 20 m til boliger og anden følsom anvendelse).

I lokalplaner kan det sikres, at særskilte områder, bygninger eller bygningsdele anvendes til boliger og fællesanlæg, herunder parkeringsanlæg.

Bygningsregulerende bestemmelser

I lokalplaner fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesstruktur samt om bygningsvolumen.

Specielle bygningsdele

I lokalplaner kan bestemmelserne om maksimal bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde overskrides med den del, der medgår til enkelte angivne bygningsdele, der er begrundet i særlige arkitektoniske, miljømæssige, rekreative, energimæssige eller funktionsmæssige hensyn.